Nacházíte se zde: Úvod - Toulky - Toulky domovem - Pankrácká popraviště z let 1926–1989
26.06.2017
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Pankrácká popraviště z let 1926–1989

Email Tisk PDF

Pankráckou věznicí procházely dějiny českého vězeňství, a to nejen symbolicky. Střídaly se zde různé způsoby věznění pro trestní a vazební účely v dobách relativní politické svobody i nesvobody.

 

V areálu věznice postupně na čtyřech různých místech vznikla a zanikla popraviště, kde se vykonával trest smrti oběšením, ale za použití odlišného popravčího zařízení. Na jednom místě v tzv. sekyrárně byl přechodně vykonáván trest smrti setnutím gilotinou.

Pankrácká popraviště byla jako každá jiná pro odsouzené zvláštní branou, kterou vstupovali nedobrovolně s obavami či rezignací do neznáma, často za plného zdraví a vědomí. Poslední chvíle odsouzených k trestu smrti zde byly skryty před veřejností a jejich svědky se staly jen úřední osoby, zavázané služební mlčenlivostí. Tyto skutečnosti již samy o sobě vždy podněcovaly zájem jednotlivců i veřejnosti poodhalit tajemství popravčích míst a nástrojů, katů a popravovaných osob. Protože informace z úředních zdrojů byly vždy kusé a stručné, zpravidla omezující se jen na případy, jejichž zveřejnění bylo politicky žádoucí. Proto bylo informační vakuum vyplňováno nejrůznějšími domněnkami a představami, které šířili nezodpovědní jedinci v zájmu vlastní popularity. Protože se i v současné době občas vyskytují zkreslené nebo dokonce zcela nepravdivé údaje, související s výkonem trestu smrti v pankrácké věznici, zejména v období let 1948 - 1989, je třeba shrnout veškerá dostupná fakta, opírající se o materiální, písemné a svědecké důkazy.

Šibenice
Objekt pankrácké věznice byl dostavěn v roce 1889 a zprovozněn k výkonu trestu vězení a žaláře jako c.k. mužská trestnice. Od roku 1926 byl využíván pro vazební účely Zemského trestního soudu v Praze jako náhrada za zrušenou soudní věznici na Karlově náměstí. Od této doby mohl být v jeho areálu též vykonáván trest smrti oběšením. Popraviště se šibenicí bylo umístěno na druhém dvoře, kde vykonávaly vycházky ženy – trestankyně. Dobová šibenice byla konstruována ze silného 3,5 m dlouhého prkna (tzv. fošny), na jehož horním konci byla osazena kladka pro lano k vytažení odsouzeného, a pod ní hák k zavěšení krátké oprátky. Šibenice byla zasazena do vykopaného otvoru a pod ní přistaveny čtyřstupňové schůdky.

Mistři popravčí
V roce 1927 byl vyhlášen konkurz na obsazení uvolněného místa popravčího po Leopoldu Wohlschlägerovi, který se chystal k odchodu do penze. Údajně se přihlásilo přes 200 žadatelů, mezi nimi byli tři právníci, jeden bývalý kněz a dokonce jedna žena. Spekulovalo se též se jmenováním Wohlschlägerova zetě Nechyby, který však toto tvrzení sám vyvrátil. Teprve v prosinci 1928 se v tisku postupně objevily tři informace o obsazení místa popravčího. Jako vážný kandidát byl nejprve uveden četnický strážmistr Vašák, později jistý zlatník Broumarský. Nakonec jen stručná zpráva ministerstva spravedlnosti, že od 1. ledna 1929 nastupuje nový mistr popravčí pro Československou republiku, ale bez udání jména. Stal se jím Josef Vašák, který vykonal v pankrácké věznici v letech 1930 - 1938 celkem 5 poprav odsouzených vrahů. Prvním popraveným dne 6. prosince 1930 byl František Lukšík za loupežnou vraždu. Vydání jeho těla k občanskému pohřbu nic nebránilo.

Sekyrárna
Po roce 1939 byla pankrácká věznice využívána pro vazební a vyšetřovací účely německého nacistického soudu a tajné státní policie (gestapa). Není dosud známo, zda nacisté v počátku okupace používali původní popraviště na druhém (tzv. ženském) vycházkovém dvoře. Je však prokázáno, že v letech 1940 - 1945 byli odváženi pankráčtí vězni k popravám stětím gilotinou do Drážďan, kde bylo popraveno nejméně 825 osob českého původu. Rovněž lze spolehlivě prokázat, že v roce 1943 bylo v pankrácké věznici zřízeno nové popraviště v přízemních prostorách bývalého ženského bloku, a to v oddělení označeném II/A, ve kterém byly umisťovány osoby odsouzené nacistickými okupačními soudy (Volksgerichtem, Sondergerichtem, Standgerichtem, Schnellgerichtem) k trestu smrti. Na tomto oddělení byly vyčleněny tři místnosti, které sloužily k výkonu poprav oběšením a stětím pod gilotinou a souvisejícím úkonům. V první místnosti zasedala komise, která přijímala odsouzeného k popravě, a po ověření jeho totožnosti předávala katovi a dohlížela nad výkonem trestu. Jejími členy byli zpravidla: státní návladní, přednosta německé soudní věznice, funkcionář nacistické strany (NSDAP), zapisovatel a lékař. Ve druhé místnosti byla pod stropem upevněna traverza, po které se posouvalo 8 háků k zavěšení krátké oprátky. Uprostřed místnosti byla instalována gilotina. Kolmo k jejímu rámu byla připevněna dřevěná lavice k pokládání popravovaných čelem dolů tak, aby byl jejich krk vložen a uzavřen do dvoudílné dřevěné objímky (límce) pod nůž. Spuštění nože mělo mechanické ovládání pomocí páky a k jeho vytažení zpět do horní polohy sloužilo lanko a navíjecí mechanismus s klikou (vrátek). Odťatá hlava byla zachycena do plechového koše. Jen pod gilotinou bylo v období od 5. dubna 1943 do 26. dubna 1945 popraveno celkem 1075 osob z toho 155 žen. Počet popravených oběšením není znám; nedochovala se příslušná evidence. Ve třetí místnosti byla zřízena tzv. rakvárna, kde byli popravení nejprve ukládáni na podlahu kolem kanálku, dokud neodtekla krev. Potom byla těla ukládána do dřevěných rakví z nehoblovaných prken a ve večerních hodinách přepravována ke zpopelnění do krematoria v Praze – Strašnicích. Popravy v tzv. sekyrárně vykonávali 2 Němci a 3 Češi. Katem byl říšský Němec Alois Weiss a jeho německým pomocníkem Otto Schweiger, který byl údajně jeho příbuzným. Českými pomocníky byli Jan Kříž (přejmenován Kreuz), Antonín Nerad a Robert Týfa. Po osvobození od německého nacismu byli souzeni a potrestáni oběšením jen A. Nerad a R. Týfa. Ostatní uprchli a nebyli dopadeni nebo vydáni k potrestání.

Zmizelá gilotina
Po převzetí pankrácké věznice do české správy dne 5. května 1945 bylo okamžitě propuštěno 52 mužů a 3 ženy z cel smrti v pověstném oddělení II/A, které nacisté již nestačili popravit. Byla odhalena připravovaná destrukce sekyrárny pomocí ekrazitu, o kterou se pokoušeli nacisté před opuštěním věznice. Nástražný systém byl vojenskými pyrotechniky bezpečně deaktivován. Začalo se usilovně pátrat po gilotině, která se v popravčí místnosti již nenacházela. Určité výsledky přinesl až výslech zadržených německých dozorců, při kterém bylo zjištěno, že po poslední popravě byla gilotina rozebrána, odvezena a svržena z Karlova mostu do Vltavy. V červenci 1945 byly u čtvrtého mostního pilíře objeveny a vyloveny jednotlivé hlavní části gilotiny. Na této akci se podíleli policisté, hasiči a především potápěč pražské poříční správy Jaroslav Slepička. Poté byla gilotina zkompletována a osazena na původní místo a stala se jedním z důležitých materiálních důkazů nacistické zvůle a krutosti. V bývalém Muzeu Sboru národní bezpečnosti Na Karlově v Praze (dnešní Muzeum Policie ČR) byla ještě v 80. letech minulého století vystavována funkční replika pankrácké gilotiny, která byla mnohými návštěvníky považována za originál. I když tam v současné době již není, je stále příčinou různých dohadů, neboť pankrácká sekyrárna ani po zřízení Památníku nebyla a není běžně veřejnosti přístupna, protože se nachází uvnitř funkční vazební věznice.

Veřejné popravy
Dne 5. září 1945 zahájil svoji činnost Mimořádný lidový soud v Praze XIV, který odsoudil k trestu smrti celou řadu nacistických zločinců. První popravy byly veřejné a konaly se na pankráckém prostranství mezi justičním palácem, věznicí a dopravními podniky. Za tímto účelem bylo postaveno pódium se třemi šibenicemi. Zde byl například popraven dne 6. září 1945 Josef Pfitzner, protektorátní náměstek pražského primátora. Nejznámější popravou se stalo oběšení Karla Hermanna Franka, bývalého říšského státního ministra v protektorátu Čechy a Morava, 22. května 1946.
Kromě nacistických zločinců byli popravováni i zrádci a kolaboranti. Popravy vykonal František Nenáhlo, který se stal prvním pankráckým katem po 2. světové válce a tuto funkci vykonával do roku 1946.
Pravděpodobně z důvodu četnosti ukládaných trestů smrti Mimořádným lidovým soudem v Praze XIV. bylo v roce 1947 popraviště zrušeno, neboť jeho časté používání narušovalo pravidelné provádění vycházek vězňů.

Popravčí dvorky
Novým popravčím místem se staly prostory za vězeňskou nemocnicí, jejichž střední předsunutá část pro schodiště spolu s bočními křídly objektu umožnila zřízení dvou oddělených popravčích dvorků. V nich byly vztyčeny ve vybetonovaných otvorech šibenice dosud používaného typu. Existenci popraviště dokládají postupně získané svědecké, materiální i písemné důkazy. Na základě svědectví bývalého politického vězně z 50. let minulého století Ladislava Novotného, který vykonával v době věznění funkci chodbaře v nemocnici, byl v prostoru levého dvorku nalezen 9. června 1992 vybetonovaný otvor se zaklínovaným zbytkem prkna šibenice, který byl překryt vrstvou zeminy. Na místo nálezu byl umístěn dřevěný kříž s datem 27. 6. 1950, dnem, kdy byla popravena JUDr. Milada Horáková, jediná žena popravená z politických důvodů. Označení místa její popravy však není zcela přesné; s největší pravděpodobností byla popravena v pravém dvorku. Lze to odvodit ze svědectví, že popravy více osob začínaly v levém dvorku a pokračovaly v pravém a opět v levém podle pořadí popravených. Společně s JUDr. Miladou Horákovou byli popraveni 3 muži (Z. Kalandra, O. Pecl a J. Buchal), ona šla jako poslední. Pravý dvorek byl zastavěn, a tak nebylo možné pátrat po fragmentech popraviště. V tehdejším Státním ústředním archivu v Praze (nyní Národní archiv Praha) byl objeven dokument z jednání Politického sekretariátu ÚV KSČ z roku 1954, na kterém byla projednávána situace při výkonu trestu smrti. Dokument je nejen potvrzením pravosti objeveného bývalého popraviště, ale také i zdůvodněním jeho zrušení a zřízení nového popravčího místa.
Na popravišti za vězeňskou nemocnicí byla v 50. letech oběšena většina z celkového počtu 234 politických vězňů včetně dvou příslušníků tehdejšího Sboru vězeňské stráže. Dne 23. května 1950 zde popravili stržm. Čeňka Petelíka, plzeňského dozorce, a 6. listopadu 1951 stržm. Jana Horáčka, pankráckého dozorce. Oba odsoudili ve vykonstruovaném politickém procesu za přípravu vězeňské vzpoury (v letech 1990 a 1991 byli soudně rehabilitováni v plné šíři). Na tomto popravišti byl 3. prosince 1952 oběšen i tehdejší generální tajemník KSČ Rudolf Slánský a dalších 10 spoluodsouzených komunistů za údajnou protistranickou a protistátní činnost. Podle pořadí byl R. Slánský popraven v levém, dochovaném dvorku. Nelze ho však považovat za oběť komunistické totality, protože proti ní nebojoval, ale naopak ji bezvýhradně podporoval a spoluvytvářel. Svou chybu pochopil až na popravišti, kde zazněla jeho poslední slova: „Mám to, co jsem si zasloužil!“. Popravy v 50. letech minulého století vykonávalo postupně více katů a jejich pomocníků. Například Miladu Horákovou popravil Vladimír Trunda a Rudolfa Slánského popravčí František Skořepa. Obdobně jako za nacistické totality byla těla popravených odvážena ke zpopelnění do krematoria v Praze – Strašnicích. Urny byly pohřbívány do společného hrobu na utajovaném místě přímo ve Strašnicích nebo na hřbitovech v Ďáblicích a Motole.

Popravčí cela v suterénu
Na základě rozhodnutí Politického sekretariátu ÚV KSČ v roce 1954 zaniklo popraviště za vězeňskou nemocnicí a v suterénu pravé části čelního objektu věznice bylo vybudováno nové. Vcházelo se do něj z podzemní chodby, která spojuje věznici s justičním palácem. Za vstupními dveřmi, v místnosti se stolkem a židlemi zasedala komise, dohlížející nad výkonem trestu smrti: soudce, prokurátor, náčelník věznice a lékař. Z místnosti se vstupovalo do cely s jednoduchým popravčím zařízením. Do roku 1960 se zde popravovaly i osoby odsouzené z politických důvodů. Posledním z nich byl Vladivoj Tomek, popraven dne 17. listopadu 1960.
Později zde popravovali jen pachatele vražd. Poslední popravenou ženou byla za několikanásobnou vraždu, spáchanou pomocí nákladního automobilu, 12. března 1975 Olga Hepnarová; posledním popraveným mužem byl za několikanásobnou vraždu rodinných příslušníků 2. února 1989 Vladimír Lulek. Jeho poprava byla zároveň poslední popravou v Čechách.
Urny popravených byly zpravidla rok uloženy v pankrácké věznici a poté zničeny. Kat a jeho pomocníci mohli být od roku 1954 jen zaměstnanci ministerstva vnitra, zpravidla vybraní dozorci pankrácké věznice MV. Po převodu vězeňství do působnosti ministerstva spravedlnosti v roce 1968 byli do funkce kata a jeho pomocníků vybíráni zájemci z řad příslušníků Sboru nápravné výchovy, kteří byli služebně zařazeni na úseku dozorčí služby v nápravně výchovném ústavu (NVÚ) č. 2 Praha – Pankrác. Jejich jména znal jen náčelník NVÚ a předseda Nejvyššího soudu, který s nimi uzavíral zvláštní dohodu o výkonu poprav za určitou finanční odměnu.
Po zrušení trestu smrti v rámci novely trestního zákona v roce 1990 zůstalo pankrácké popraviště v suterénu zachováno pro pietní účely vzhledem k popraveným politickým vězňům v letech 1955 - 1960, ale též jako důkaz historické skutečnosti v oblasti výkonu trestního práva. Suterénní popraviště bylo jediným místem výkonu trestu smrti na území bývalé Československé republiky (ČSR) v letech 1955 - 1960, Československé socialistické republiky (ČSSR) v letech 1960 - 1968 a České socialistické republiky (ČSR) v letech 1968 - 1989.

Pietní místa
V souvislosti s pádem komunistické totality v roce 1989, zrušením trestu smrti a veřejnou diskusí o zneužívání mocenských prostředků proti politické opozici se ve sdělovacích prostředcích objevovaly více či méně kvalifikované informace o místech a způsobech výkonu trestu smrti v letech 1948 - 1989. Vyskytla se i určitá tvrzení, že se v pankrácké věznici popravovalo vleže na speciálním popravčím stole. Tato tvrzení však nebyla dosud řádně a věrohodně doložena. Je nelogické a zcela nepravděpodobné, aby vedle historicky doloženého popraviště současně existovalo další popraviště s odlišným popravčím zařízením. Tím samozřejmě nejsou vyloučeny možné případy úmrtí vězňů v důsledku usmrcení bez rozsudku ve vyšetřovací vazbě Státní bezpečnosti z 50. let. V dobových statistických údajích o příčinách úmrtí vězňů ve vyšetřovací vazbě se až nápadně často vyskytuje diagnóza srdečního selhání, a to i v případě osob mladšího věku.
Po roce 1945 postupně vznikla v areálu pankrácké věznice tři pietní místa, která jsou udržována a podle možností a příležitostí zpřístupňována sdělovacím prostředkům a v omezené míře i veřejnosti, a to zásluhou ředitele věznice plk. JUDr. Jaroslava Grubera. Pod jeho vedením spolupracují příslušní zaměstnanci věznice s Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, který má pietní místa v odborné správě. Hlavním pietním místem je Památník Pankrác vybudovaný v prostorách tzv. sekyrárny, další a neméně významné je bývalé popraviště za vězeňskou nemocnicí a v neposlední řadě i popravčí cela v suterénu věznice. V součinnosti s organizacemi bývalých politických vězňů jsou pravidelně každoročně pořádána shromáždění k uctění památky obětí nacistické i komunistické totality, spojená s kladením věnců na pietních místech. Tato místa nejsou jen němým svědectvím tragických událostí, ale promlouvají ke všem, kteří chtějí slyšet jejich varování do budoucna, že justice a vězeňství musí sloužit k ochraně občanů před kriminalitou a nesmí se již nikdy dostat do rukou totalitních fanatiků.
 
Aleš Kýr
(autor je doktorem filozofie a vede Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR)

 

Komentáře a dotazy k produktu  

 
# ZajímavéBartalmission 2014-07-10 15:27
je dozvídat se o těchto historických faktech. Je to čtivě podáno. Měly by se o tom učit i děti ve škole.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# RE: Pankrácká popraviště z let 1926–1989kaja 2014-10-29 08:16
Myslím, že by se o těchto popravách měli dozvědět všichni. Je dobře, že popravili zločince z Berlína, ale také to ukazuje jak příšerný a podlý je Bolševizmus. Komunisti nemají na tomto světě místo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# žádostzdenek 2015-09-06 21:48
Prosím zasílat komentáře.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKareem 2017-03-08 22:13
Thanks for another excellent article. Where else may just anyone
get that type of info in such an ideal means of writing?
I have a presentation next week, and I'm on the search for such
information.

my web blog - instructor: http://comadolavorasovamora.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopShad 2017-03-26 20:28
CHUCK NORRIS!

Feel free to visit my site; N 38 [Latesha: https://google.com]
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopShelli 2017-04-07 01:43
You then follow the directions in the letter to validate your listing before it is going to seem
in Google Maps search results.

My blog post - excitement: https://google.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopCathleen 2017-04-08 20:08
A very good post that's informative will certainly entice
readers and make them come again to your site, but you'll, but using irrelevant and
annoying key phrases will drive them away from your website and instead look
for different blog that is more useful to your learn. Shedding a customer
can even outcomes to loss of your Adsense earnings.


Also visit my web-site; J 39: https://google.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopShanice 2017-04-10 13:59
Hello, after reading this amazing post i am too delighted to share my familiarity here with mates.


my weblog BHW: http://amir-rn.mihanblog.com/post/538
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopWeldon 2017-04-11 20:58
This as properly could be reached from Google's homepage by
clicking on the video hyperlink above the search field.
Just like the photographs search all you have to do is sort in your search time period and you will get only outcomes with videos about your search term.
With Google's recent buy of the entire millions of movies
that YouTube owned will now be included in Google Video.


Feel free to visit my blog post :: S 81 (https://google.com: https://google.com)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBettye 2017-04-14 02:40
Hello there, simply became aware of your weblog via Google, and located that it is truly informative.

I'm gonna be careful for brussels. I'll be grateful if you proceed this in future.
Numerous folks might be benefited from your writing. Cheers!Review my blog перейти на сайт (http://geschenkefuermaenner.info: http://geschenkefuermaenner.info/)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLon 2017-04-14 23:06
Look for letters that you've got been learning in environmental print, or establish objects that start with particular letters.


Here is my webpage R 56: https://google.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMyrtle 2017-04-15 18:29
I do not even know the way I ended up here, but I assumed
this post used to be good. I do not understand who you are but definitely you're going to a well-known blogger when you
are not already. Cheers!

Also visit my page BHW: http://4454.mihanblog.com/post/748
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJoellen 2017-04-16 03:42
As a result of he had reached......... USA.


Stop by my web page ... tide: https://google.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKatharina 2017-04-17 04:17
Mission Wing is run by the Google X company under Alphabet.


my site: B 10: https://google.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopTiara 2017-04-20 09:55
Non-GAAP earnings per share of $7.50, excluding one-time objects,
missed analysts' expectations of $7.ninety
seven.

My blog: A 51 - Jessie: https://Google.com/,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJude 2017-04-25 21:29
To succeed in these if you end up on Google's homepage there
is a link that says more and once you clink on that one other link says
much more. That hyperlink will deliver you to a web page that lists all of Google's completely different search
capabilities.

My weblog :: A 53: https://google.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJulia 2017-05-02 08:42
You would easily spend lots of cash on this recreation,howe ver it takes away
from the challenges you may face by not spending $$. Whenever you change your metropolis format around,you
will lose some inhabitants.

Feel free to surf to my site; simcity buildit hacks: http://jeuxgratuitsmobile.eklablog.com/high-quality-technology-of-the-later-versions-of-simcity-buildit-has-m-a129911446
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJuli 2017-05-06 00:21
I'm so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs.
Appreciate your sharing this greatest doc.

Feel free to visit my weblog: hammertoe pain, MarquitaArgetsi nger.bravesites.com: http://MarquitaArgetsi nger.bravesites.com/entries/general/Contracted-Toe-Tendon-Surgical-Treatment,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDann 2017-05-06 01:35
Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your site and take the feeds also?
I'm happy to search out numerous useful information right here in the post, we need
work out more techniques in this regard, thank you for sharing.
. . . . .

My blog post - orthopaedic foot - Larry: http://monetgebrayel.jimdo.com/2015/06/27/contracted-big-toe -
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBrianna 2017-05-06 01:44
My brother recommended I might like this website.

He was once totally right. This publish truly made my day.

You can not imagine just how much time I had spent
for this information! Thanks!

my web-site - lower back pain manhattan - vicassens.wordpress.com: https://vicassens.wordpress.com/2015/06/25/do-hammertoes-hurt -
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJeanna 2017-05-06 03:15
Inspiring quest there. What happened after?
Take care!

My webpage; wearing high-heels affects - http://yellowquilt3886.sosblogs.com/: http://yellowquilt3886.sosblogs.com/,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLeonie 2017-05-06 04:56
First off I want to say awesome blog! I had a quick question which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.
I've had a hard time clearing my mind in getting my ideas out
there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost
just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
Appreciate it!

my blog post; eliminate uric (Glen: http://silvathrdiochon.exteen.com/)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopElwood 2017-05-06 05:12
You can certainly see your skills within the paintings you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.
All the time follow your heart.

My web page; improper toe nail (angelinemlenar .weebly.com: http://angelinemlenar.weebly.com/blog/hammertoe-pain)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopEve 2017-05-06 05:26
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting
anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this sensible
piece of writing.

my page - can't wear high heels for long (justinehennagi r.wordpress.com: https://justinehennagir.wordpress.com/2015/01/05/treatment-for-fungal-nails)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMittie 2017-05-06 07:16
You could certainly see your expertise in the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.
At all times go after your heart.

Also visit my web blog diabetic shoes [http://audracarcia.soup.io/post/561281918/Understanding-Heel-Soreness: http://audracarcia.soup.io/post/561281918/Understanding-Heel-Soreness]
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopShirleen 2017-05-06 07:41
Howdy very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..
I will bookmark your site and take the feeds also? I'm satisfied to
search out so many helpful info here in the put up, we need develop more techniques
in this regard, thank you for sharing. . . . .

.

Stop by my blog post; enlarged toe [ivanablish.wordpress.com: http://ivanablish.wordpress.com/]
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAlex 2017-05-06 08:11
Inspiring story there. What happened after? Good luck!

Review my blog healthy diet regime; http://shaundaendersbe.hatenablog.com: http://shaundaendersbe.hatenablog.com,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopOpal 2017-05-06 08:37
Hello, Neat post. There is an issue along with your website in web
explorer, might check this? IE nonetheless is the marketplace
chief and a good portion of other folks will leave out your fantastic writing
due to this problem.

Stop by my homepage ... experience toe pain (zanawallaert.blogas.lt: http://zanawallaert.blogas.lt/tema/be-temos)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopIsabella 2017-05-06 09:01
Loving the info on this web site, you have done great job on the posts.My web blog - bad for health (http://snottysemester825.exteen.com: http://snottysemester825.exteen.com/20150627/hammertoes-treatment-at-home)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopXiomara 2017-05-06 09:32
For the reason that the admin of this web site is working, no question very shortly it will be renowned,
due to its feature contents.

my webpage - treat gout pain (Sherrie: http://Leslidanoski.blog.fc2.com/blog-entry-8.html)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDakota 2017-05-06 09:42
These are really enormous ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious things here.
Any way keep up wrinting.

Feel free to surf to my blog ... healthy salads (http://jaggedfuel5305.jimdo.com: http://jaggedfuel5305.jimdo.com/2015/06/26/hammer-toe-causes-and-therapy)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAdan 2017-05-06 10:29
We're a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your web site provided us with helpful information to work on. You have done a formidable job and our entire group
will be grateful to you.

Also visit my page: strategic diet (claudette9hous ton6.sosblogs.com: http://claudette9houston6.sosblogs.com)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKatia 2017-05-06 11:33
Glad to be one of several visitors on this amazing web
site :D.

Here is my blog :: fiber enriched meals (kandicehendson .exteen.com: http://kandicehendson.exteen.com/20150626/what-causes-hammer-toes)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopEmory 2017-05-06 11:40
First of all I want to say terrific blog!
I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.
I was curious to find out how you center yourself and
clear your head prior to writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10
to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any
ideas or hints? Appreciate it!

Here is my site ... hammer toe cases (Delia: http://AleciaBurchfiel.bravesites.com/entries/general/Hammer-Toe-Pain-If-Running)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDonnell 2017-05-06 11:45
Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read
this post i thought i could also make comment due to this brilliant paragraph.


Visit my web-site: flip flops and feet (http://racialpuppet7340.jimdo.com: http://racialpuppet7340.jimdo.com/2015/08/20/hammer-toe-operation-side-effects)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopSam 2017-05-06 11:51
Thanks for finally talking about >Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky Kaleidoskop
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopErlinda 2017-05-06 12:30
First of all I want to say fantastic blog!
I had a quick question that I'd like to ask if you do not
mind. I was interested to know how you center yourself and clear
your thoughts prior to writing. I've had a tough
time clearing my mind in getting my ideas out there.
I truly do take pleasure in writing but it just
seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or
tips? Thank you!

Stop by my web blog; wearing shoes (http://colossalintrosp94.exteen.com: http://colossalintrosp94.exteen.com/20150626/hammer-toe-cause)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJane 2017-05-06 12:49
My brother recommended I would possibly like this website.

He used to be entirely right. This publish truly made
my day. You can not consider simply how so much time I
had spent for this info! Thank you!

Check out my web page; high heel shoe pain [Angel: http://CristineHalsell.bravesites.com/entries/general/What-Causes-Contracted-Toes]
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAbel 2017-05-06 14:12
Thanks for finally writing about >Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky Kaleidoskop
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLatosha 2017-05-06 22:31
You can definitely see your enthusiasm in the work you write.
The world hopes for more passionate writers like you who are
not afraid to say how they believe. All the time go after your heart.


Also visit my weblog: foot heel pain, onefishtwofish310.typepad.com: http://onefishtwofish310.typepad.com/blog/2011/09/how-to-make-your-shoes-last-longer-with-spenco-insoles.html,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopIrvin 2017-05-08 13:28
You can definitely see your expertise in the paintings
you write. The sector hopes cures and treatment for hammer toe (Roxana: http://william4mcclure.jimdo.com) more passionate writers like you
who aren't afraid to mention how they believe. All the time follow your
heart.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopFaith 2017-05-15 10:15
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting
anyplace, when i read this article i thought
i could also create comment due to this brilliant paragraph.Look into my site :: pointy toes, http://snottysemester825.exteen.com/20150627/hammertoes-treatment-at-home: http://snottysemester825.exteen.com/20150627/hammertoes-treatment-at-home,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopFernando 2017-05-18 18:38
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн - Fernando: https://goo.gl/SLRK3Z
-
https://goo.gl/ZGHPbF

Feel free to surf to my site :: ландшафтный дизайн, https://goo.gl/86rtDw: https://goo.gl/86rtDw,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJorja 2017-05-19 13:26
The area has Best international, residential, day-boarding, kindergarten and private colleges.
Higher Noida is an Industrial Development Authority and also types
the NCR area of the New-Delhi.

my blog post ... V 62 (https://google.com: https://google.com)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMona 2017-05-24 13:28
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with helpful information to work ringworm on foot (beckynunemaker .wordpress.com: http://beckynunemaker.wordpress.com/).
You've done a formidable job and our whole community will likely be thankful to you.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopElton 2017-06-01 09:42
I believe other website proprietors should take this web site as an model, very clean and good user pleasant design and style.


Also visit my page push
up bra cups for dresses: http://iphigenia493.typepad.com/blog/2011/09/tips-for-making-strapless-wedding-dresses-show-off-your-beauty-1.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopForest 2017-06-01 10:36
Loving the information on this internet site, you have done outstanding job on the posts.


my website ... height inserts: https://testeddoctrine872.tumblr.com/post/140408650950/are-shoe-lifts-the-ideal-solution-to-leg-length/embed
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


Naše projekty

PODPOŘTE NÁS, PROSÍM 

Podpořte prosím vydávání
Historického  kaleidoskopu

 

 

125x125

 

Akce

symb11


HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY

Hledáme spolupracovníky, kteří se chtějí podílet na tvorbě jedinečného historického magazínu a dalších projektů Centra české historie. Bližší informace: ing. J. Houška, tel. 603 548 872, e-mail: jhouska/@/ceskatrikolora.cz


 


O magazínu

Kontakt na redakci:
Máte-li pro nás jakékoli tipy, chcete-li publikovat zajímavé informace z historie vašeho místa, znáte-li osudy lidí, kteří pomáhali bojovat za svobodu naší vlasti, kontaktujte šéfredaktorku: Jindra Svitáková, tel: 604 206 677, e-mail: redakce/@/historickykaleidoskop.cz

Vydavatelem tohoto on-line magazínu je Centrum české historie, o.p.s.  - www.centrumceskehistorie.cz
Historický kaleidoskop v tištěné podobě, který vycházel do jara 2016, můžete zakoupit na www.ceskatrikolora.cz 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.
ISSN 2464-7624