Nacházíte se zde: Úvod - Osobnosti - Generál Stanislav Čeček
15.11.2018
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Generál Stanislav Čeček

Email Tisk PDF


Kdo byli českoslovenští legionáři?

Českoslovenští legionáři byli vojáci bojující v první světové válce na straně Dohody (Rusko, Francie, Velká Británie) proti Centrálním mocnostem (Německo, Rakousko-Uhersko). Z iniciativ českých krajanů žijících v zahraničí začaly vznikat první malé dobrovolnické jednotky, které bojovaly v útvarech dohodových armád. Legionáři se také rekrutovali z českých vojáků v rakousko-uherské armádě, kteří padli do zajetí. Na území států, které vedly válku proti Německu a Rakousku-Uhersku se mezi léty 1914-1915 ocitly desetitisíce československých válečných zajatců. Je důležité zmínit, že část vojáků rakousko-uherské armády přešla do zajetí dobrovolně.

Vojáci se mezi sebou oslovovali „bratře“ a mluvili o sobě jako o „dobrovolnících“, respektive „dobrovolcích“. Název „legionáři“ přijali až později. Vadila jim asociace s francouzskou cizineckou legií.


Stanislav Čeček

Jeden z nejvýznamnějších představitelů československých legií v Rusku, Stanislav Čeček, se narodil 13. listopadu 1886 v Líšně, nedaleko Bystřic u Benešova. Jeho otec Karel byl lesmistrem na panství statkáře a průmyslníka Vincenta Daňka z Esse. Mládí tedy Stanislav Čeček strávil u líšeňského zámku a poté na nedaleké myslivně.

Vzdělání získal nejprve na obecní škole v Bystřici, poté na gymnáziu v Táboře. Navštěvoval také pražskou obchodní akademii a Vysokou obchodní školu v Lipsku. Stanislav Čeček se měl vydat poklidnou životní dráhou obchodníka či úředníka. Ale po dokončení studií v roce 1907 nastoupil k 102. pěšímu pluku do Prahy a poprvé v životě tak oblékl vojenskou uniformu. Do civilu se vrátil s hodností poručíka v záloze.

Rok 1911 se stal jeho významným životním mezníkem. Byl to rok, kdy po krátké kariéře v bankovnictví přijal post finančního úředníka na pobočce firmy Laurin a Klement v Moskvě. Splnil si tím svůj sen. Čeček miloval Rusko, jeho kulturu a jazyk. Po třech letech od příjezdu do Ruska vypukla 1.světová válka. Čeček se tak ocitl na území nepřátelského státu. Bylo mu 27 let. Odmítl se vrátit domů a splnit vojenskou povinnost vůči Rakousku-Uhersku. Rozhodl se bojovat proti monarchii a přispět tak k jejímu zničení. Dne 30. srpna 1914 se Stanislav Čeček zapsal v Kyjevě do České družiny, která byla průzkumným a propagandistickým sborem, zformovaná především z krajanů s rakousko-uherským občanstvím žijících v carském Rusku.

Mimořádné vlastnosti Stanislava Čečka se projevily již ve výcvikovém táboře, kde získal hodnost podporučíka. Zatímco stoupala Čečkova vojenská kariéra, válečný rok 1915 se nesl ve znamení rostoucího počtu vojenských nezdarů ruské armády a České družiny.

V dubnu získal Čeček své první vyznamenání, 3. stupeň ruského Orděna Svjatogo Stanislava s meči a mašlí. O tři měsíce později byl povýšen na velitele 5. roty České družiny, ale již na začátku roku 1916 přešel jako velitel k 1. rotě, kde zůstal až do léta 1917. Brzy si získal pověst znamenitého velitele a schopného organizátora. Respektovali ho nejen vojáci, ale i vysocí ruští důstojníci.

O Čečkových mimořádných schopnostech vypovídá i fakt, že si vysloužil celou řadu vyznamenání, včetně nejvyššího ruského válečného řádu, velkokříže svatého Jiří.


Bitva u Zborova

Nejvýznamnějším dnem československých vojáků v ruských legiích byl 2. červenec 1917. Den, bitvy u Zborova. Velký podíl na vítězství má i Stanislav Čeček, který získal 1. března 1917 hodnost poručíka. Vedle strategického přínosu si podle vojáků Čeček počínal velice zdatně i ve vlastní bitvě. I v nejtvrdší řeži si zachovával optimismus a klidnou hlavu.

Bitva u Zborova měla velký význam pro další osud československé samostatné armády a to i z politického a mravního hlediska. Tisk všech zemí podával zprávu o boji Čechoslováků u Zborova. Pojem „Čechoslováci“ se dostal do povědomí celého světa. Světový ohlas znamenal krok na cestě k vybudování politicky samostatné československé armády a k jejímu mezinárodnímu uznání. Zpráva o Zborovu morálně podpořila hlavně československé zajatce nejen v Rusku, ale i v Itálii. Brali to jako důkaz, že jejich snaha vytvořit československé jednotky v Itálii, bude dříve či později úspěšná. Vítězství je tak nejen posílilo, ale stalo se i morálním závazkem počínat si neméně statečně než jejich druzi v Rusku.  

Tomáš Garrique Masaryk o této bitvě napsal: „Zborov umožnil organisaci armády a armáda byla nezbytnou podmínkou svobody a samostatnosti. Bez naší zahraniční armády bychom té samostatnosti sotva byli dosáhli. Zborovem zahájili jsme svou vojenskou akci, která nás postavila na roveň národům bojujícím“.

Před bitvou u Zborova vidělo Rusko v československých legionářích hrozbu. Mělo je za nacionalisty spojené se starým režimem. Situace se změnila po bitvě. Najednou se „Čechoslováci“ stávají jakýmsi idolem a nadějí.

Toto vítězství otevřelo cestu k formování československého vojska v Rusku. Ještě ten měsíc se zformovala 2. československá divize. Rozšířila se československá střelecká brigáda o 1. československou střeleckou divizi Husitskou, kterou tvořily čtyři pluky.

Několik dní po zborovské bitvě se musel Stanislav Čeček rozloučit s 1. střeleckým plukem, protože v září nastoupil jako zástupce velitele k nově se tvořícímu 4. střeleckému pluku.

 

Sibiřská anabáze

Postavení československých jednotek v Rusku se dramaticky změnilo po uzavření brest-litevského míru mezi sovětským Ruskem a centrálními mocnostmi v březnu roku 1918. Setrvání československých vojáků v oblasti dosavadních bojů se stalo neúnosné. Zrodil se plán přesunout jednotky na západní frontu. V první polovině března svedli tvrdé ústupové boje s dotírajícími německými jednotkami v oblasti železničního uzlu v Bachmači. 4. střelecký pluk poručíka Stanislava Čečka sehrál hlavní roli při krytí klíčové železniční stanice. Němcům se nepodařilo odříznout ústupovou cestu a Čechoslováci se úspěšně evakuovali. Bachmačské nádraží opustil i poručík Čeček s posledním vlakem.

V dubnu roku 1918 byl Stanislav Čeček, jako první Čech, jmenován velitelem pluku, v červnu byl povýšen na plukovníka.

Na jaře 1918 se vydaly československé jednotky k Tichému oceánu. Spolupráce se sovětskými orgány vázla a v květnu se situace změnila v neskrývané nepřátelství. Velitelům československých legií bylo jasné, že musí vzít situaci plně do vlastních rukou. Symbolem této změny se stal Čečkův výrok, že dále pojedeme „vlastním pořádkem“.

Pohyb legií na východ probíhal až do 7. července 1918. V tento den vydal plukovník Čeček rozkaz části jednotek k návratu, s cílem otevřít v Povolží novou frontu, která by vázala síly nepřátel. Jeho rozkaz byl v souladu s představou, že československá legie vytvoří jádro, ke kterému se připojí jednotky dohodových armád a ruských sil. Ve skutečnosti ale spojenci odmítali jakoukoliv angažovanost. Velitelem povolžské fronty byl 18. června jmenován plukovník Stanislav Čeček. Svého postu se vzdal 17. října v hodnosti generálmajora, na kterého byl povýšen v září. Jeho novým působištěm se stal Vladivostok.

Stal se velitelem Dálného východu. Koordinoval součinnost legie s dohodovými vojenskými misemi a zabezpečoval československé jednotky. Poté organizačně zajišťoval transport československých vojáků do vlasti. Sám Čeček se do vlasti vrátil s poslední lodí President Grant, která vyplula z vladivostockého přístavu v červenci roku 1920.

 

Konečně doma…

Ovšem jeho kariéra v osvobozené vlasti nebyla taková, jakou by si zasloužil. Domů se vrátil jako poslední z významných velitelů, a proto na něj nezbyl žádný prestižní velitelský post v nově budované armádě. Zprvu působil na generálním inspektorátu. Poté byl zástupcem náčelníka hlavního štábu, ovšem s podmínkou studia na válečné škole.

Mezi léty 1921-1923 získal Čeček potřebné teoretické znalosti na École supérieure de guerre v Paříži. Po návratu ze studií přijal nabídku od prezidenta Masaryka na vedení jeho vojenské kanceláře. V listopadu 1924 se stal Stanislav Čeček šéfem Leteckého odboru Ministerstva národní obrany. Pod jeho vedením došlo v československém vojenském letectví k rozmachu. Vedle toho se také angažoval v oblasti civilního a sportovního létání. Sám se stal vášnivým letcem.

Úředničina nebyla pro Čečka to pravé, co by si pro sebe představoval. Chtěl získat velitelský post. Na počátku roku 1929 přijal místo nepřiměřené jeho zásluhám a popularitě. Velel 5. pěší divizi v Českých Budějovicích. Toto město se mu stalo posledním, osudovým.

V květnu roku 1930 Čeček onemocněl. Přechozená angína, banální zdravotní komplikace a pracovní vypětí jeho stav jen zhoršil. Stanislav Čeček zemřel 29. května 1930 v Českých Budějovicích. Jeho smrt zasáhla celou společnost, včetně jeho spolubojovníků. Poslední rozloučení se nejdříve konalo v Českých Budějovicích 2. června a poté 6. června v Praze, kde se pohřeb změnil v mohutnou legionářskou manifestaci. Podobné pocty se již žádnému významnému veliteli nedostalo, naopak měla být zapomenuta jména i zásluhy. Bylo to vlivem pozdějších politických událostí.

Zapomenut na dlouhá léta zůstal i Stanislav Čeček. Teprve od 90. let 20. století směla být oslavována jeho památka.

V roce 1998 byl jmenován čestným občanem města Bystřice u Benešova. V Líšně na jeho rodném domě byla 28. října 1998 odhalena bronzová pamětní deska.

Legionáři byli ochotní zemřít pro svobodu republiky. Opouštěli své rodiče, manželky, děti, přítelkyně, kamarády a odjížděli bojovat. Bylo to velké rozhodnutí, které vyžadovalo odvahu. Muži nevěděli, jestli se vrátí domů. Zbývala jim víra…

Úměrně za položené životy, za vynaložené úsilí, prostě za vše, co tehdy učinili, jim náleží uznání a věčná památka. Bohužel se tomu zřídka kdy děje. Kupříkladu generála Stanislava Čečka připomíná v Líšně pouze již zmíněná pamětní deska na jeho rodném domě, která je lehce přehlédnutelná.

Legionáři bojovali za ideál, který nakonec zvítězil. Je třeba připomínat více první světovou válku a její hrdiny. Obnovování pomníků padlých nestačí. Oni si to zaslouží! Bojovali za něco, co dnes bereme jako samozřejmost…

 

 

Použitá literatura:

Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova, vydal Památník odboje v Praze, 1922.

Pichlík, K., 1996: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Praha.

Procházková, E., 2001: Českoslovenští legionáři z okresu Benešov, SVPP 41, Benešov.

Vácha, D., 2011: Život v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914-1918. Disertační práce. České Budějovice.

 

 

Text a foto: Zuzana Kuntová

 

Komentáře a dotazy k produktu  

 
# Ad S.ČečekPavel Mörtl 2014-06-16 18:25
Postrádám více informací o Čečkově působení v Č.Budějovicích a jeho podílu na vytvoření podmínek pro stavbu českobudějovick ého letiště
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopAlejandrina 2018-10-13 08:33
Separate good content with bad ones just by scanning through
the article. General items are harder to sell than niche items.

Marketing your blog is not every that hard to do.


my web blog game online malaysia: http://www.ezyget.com/slots.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopMarylyn 2018-10-19 03:40
You became aware famous this with all your offline experience at the
horse races and compare
betting odds: http://www.cocinaforketa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html house. Sometimes you feel like doing something completely
different to relax. This is why it doesn't are in real residing.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopTroy 2018-10-19 23:37
Again it's time consuming getting to grips for it but worth it in the final.
They are the professionals and know all about designs and codes and the way to make an affiliate site look really slick.


Here is my web site - ace333 slot: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopEartha 2018-10-24 06:28
She will be judging you long before any steps towards my wife.
The most widespread thing you may notice means a auberge.

Be in order to give inside self-criticism and celebrate your uniqueness.


Feel free to visit my website; rollex11 login: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLavon 2018-10-24 09:56
Create your MySpace account and profiles and kick your
MLM MySpace marketing strategy into high gear straight away!
You're showing that are usually an authority on what you are selling.


my website: m ntc33: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLourdes 2018-10-25 01:53
Content is necessary to organization. Undertake it ! have reviews, how-to's, websites and technical specifications.
Remember though, you've got to post good content to get this to work!Look into my weblog; joker123 casino: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopTristan 2018-10-25 02:34
Use Google to locate a site to do that. With effort whatsoever on individual part,
the articles you write gets given to some relevant audience.
Press a petal or a flower and laminate it before attaching to the page.


Feel free to surf to my blog; scr 888: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopFidel 2018-10-27 08:27
Each prospect that results in what you are offering will
attend a different level of comfort in spending money using you.
In the evenings you could try an evening meal in the restaurant
or watching together an old movie.

Also visit my page ... m.scr888 casino online: http://mac-resorthotel.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopGus 2018-10-28 09:28
MyBlogGuest will to be able to find out other websites in your industry theme.
It will merchandise by being honest in underneath building system.


My blog post; lpe88 download: https://scr888.group/live-casino-games/2482-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# rodinaTondrová Alena 2018-10-28 16:23
Dobrý den, postrádám více informací o rodině. Kolik měl generál Čeček sourozenců, popřípadě dětí. Můj první manžel se jmenoval Čeček a údajně byl zpřízněn z panem generálem Děkuji Tondrová
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopElizbeth 2018-10-28 21:29
Greate article. Keep writing such kind of information on your blog.
Im really impressed by your site.
Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this website.


Feel free to visit my site; Alberto: https://Kasino.vin/home/3win81
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopImogen 2018-10-28 21:46
Stop Words are words are generally not important to a search engine's search i.e.
and, if, on etc. I will provide you 6 tips to take you pointed in the right direction. The original book was published in the mid 1940s.


My weblog fossil
watches: http://www.Travelpotentials.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.montemerlo.com%2Fgallery2%2Fmain.php%3Fg2_view%3Dcore.UserAdmin%26g2_subView%3Dcore.UserRecoverPassword%26g2_return%3Dhttp%3A%2F%2F918.credit%2Fdownloads%2F90-download-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopAngelica 2018-10-29 22:34
They'll be loyal to you purchasing treat them fairly therefore respect.

This is just a short explanation products you ought to cover.it should reinforce, or support,
the headline.

Stop by my homepage; lpe88 download: http://918.credit/downloads/84-download-lpe888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# https://nolza9.com블랙잭 2018-10-31 09:22
This is where your writer’s voice comes in handy, fellow scribes. To make good comments on blog posts, let your true nature, thoughts, opinions, and feelings shine through. For instance, a writer told me that the word “scribe” should be banished. That’s fair. I won’t stop using the word — but his comment did make me click over to his blog to learn more about him.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# https://twitter.com/yunju0925?lang=en바카라사이트추천 2018-10-31 09:23
Thank you for the great 7 ideas on how to make blog comments. I always struggle with what to say but this helps. I should practice making comments on blogs, that would be the best way to learn.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# https://www.casino9.net/hicamingcasino하이게이밍 2018-10-31 09:24
I work for the The Harvardwriters.com and I don’t agree with Barb Nefer who says “A writer isn’t going to get very far if she’s crushed by rejection slips or intimidated by everyone else out there who might be a better writer.”
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# https://kmk33.com룰렛 2018-10-31 09:24
Being a start-up company, I’ve been overwhelmed with all the Internet terminology about keywords, backlinks, SEO, adwords, and blogging strategies for our new business. This was a great article and very helpful for a novice writer who is leaving her very first blog comment here
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopMajor 2018-10-31 23:38
Just about any blender will do, though these days they are even making blenders specially for making rattles.

Associated with noticed the starting regarding each lead?
It is a trial and error basis.

Also visit my weblog :: casino malaysia: https://jom.fun/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopElouise 2018-11-02 00:03
Good day! This is kind of off topic but I need some advice from
an established blog. Is it tough to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to begin. Do you have any points or
suggestions? Thanks

Also visit my blog post ... SCR888: https://Kasino.vin/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopArleen 2018-11-02 09:25
These add to the opportunities of your winning light and portable amount you could possibly win. Would likely be see
many such adverts on services that offer online slot games.Feel free to surf to my web site - live casino betin kenya: http://www.acquintus-invest.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.1000truefans.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.lionking96.net%2Fpromotion&
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLindsey 2018-11-02 14:18
If some one needs to be updated with newest technologies therefore he must be
visit this web site and be up to date all the time.


Feel free to surf to my web site ... Herman: http://www.lindenconstruction.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kasino.vin%2Fhome%2Fjoker-123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopVerna 2018-11-02 15:15
My family every time say that I am killing my time here at web, except I know I am getting experience everyday by reading such good articles or reviews.


Also visit my web site :: m rollex11: https://kasino.vin/downloads/76-download-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLane 2018-11-02 16:31
The main thing is to perform proper niche research.
Anyone from anywhere can begin to your blog with no restrictions.
Choose a column for the far right where banner
or text ads can air space.

My weblog - free bingo: http://918.credit/casino-games/rollex-11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopDewitt 2018-11-02 20:08
Nonetheless, good content builds your reputability as well as the people perceive you like a
webmaster. Optimizing your fonts guide you have more readers when your
content may appear far more readable.

Here is my blog; ace333 apk download: http://918.credit/casino-games/ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopEdythe 2018-11-03 04:00
And make sure behavior is continued, (which was learned at some previous - fearsome!
- point). If I'm successful at this, is it what meant total?

There are extensive personalised gift tricks to choose from.


Feel free to visit my homepage :: live roulette cheat: https://www.lionking96.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopStanley 2018-11-03 06:53
Why users still use to read news papers when in this technological world the whole thing
is presented on net?

my blog - play8oy android download: https://Kasino.vin/home/playboy/57-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopAurora 2018-11-03 09:46
Anyone from anywhere can begin to your blog with no restrictions.

If you want to keep your subscriber list coming back keep them interested
of what you decide on! Affiliate marketing doesn't pay off quickly.Also visit my web blog ... live22 casino: http://918.credit/casino-games/live-22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLoyd 2018-11-03 21:08
Why people still use to read news papers when in this technological world all is
available on web?

my web-site :: rollex 11: https://918.network/casino-games/68-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopDina 2018-11-03 21:32
My family all the time say that I am killing my time here at net, but I know I am getting
knowledge every day by reading such fastidious posts.Have a look at my page: joker123: https://kasino.vin/downloads/67-download-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopDelmar 2018-11-03 22:20
I'm curious to find out what blog system you happen to
be working with? I'm having some small security issues
with my latest site and I'd like to find something more safeguarded.
Do you have any solutions?

Feel free to visit my web site ... Casino free sign up bonus malaysia: https://www.weclub88.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopSean 2018-11-04 04:08
Are generally three basic a regarding home
business ideas that perhaps wish to think about.
Starting a site or blog and aiming to figure where to find your
site to rank can become quite an activity.

My web site :: lpe88 apk: https://918kiss.bid/games/lpe888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopAnna 2018-11-04 04:57
Greediness are going to give you more odds of losing, so avoid being greedy in gaming.
For most online bingo games also it need
to mark off your cards to get.

Also visit my web-site scr888 download: http://www.kingsandqueensonline.com/918kiss-most-popular-online-slot-game
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopJamaal 2018-11-04 05:10
Hey there! I've been following your weblog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out
from Austin Tx! Just wanted to tell you keep
up the good job!

Feel free to surf to my blog post; m.2 slot differences: http://occidentalwarrior.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yandeg.ru%2Fgo.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fkasino.vin%2Fhome%2Flpe888%2F52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLavon 2018-11-04 13:50
What's up to all, the contents existing at this site are in fact remarkable for people knowledge,
well, keep up the good work fellows.

My blog post; lpe88: https://918.network/downloads/84-lpe88
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopBrenton 2018-11-04 18:10
If are usually new towards the game, it would be
a spell before you see results. Marketing your blog is not every that difficult to
do. Specialists . have reviews, how-to's, sales pages and technical specifications.


Check out my web-site ... joker123 download: http://918.credit/downloads/81-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopChristen 2018-11-04 18:17
I have not forgotten persons of our creator. Screwed up and try
tell you that the18 wheeler is good just to help
the dealer sell the automobile. Don't skip the preliminary work before
you move out.

Feel free to visit my page :: scr888: https://918kiss.host/72-918kiss-918-kiss-or-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopJonnie 2018-11-05 03:34
Take a with the vehicles that go to their parking lots; can they be
nice cars online
poker jacks or better: http://www.nsisas.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fcasino-games%2F3win81 clunkers? It's not the small
things in life, which keep the hearth burning.
Is it well-organized or lying anywhere?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopBennie 2018-11-06 03:29
I have learn a few good stuff here. Definitely worth
bookmarking for revisiting. I surprise how online casino works: http://dr.ess.aleoklop.ewww.your-hoster.de/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fkasino.vin%2Fhome%2Frollex-11%2F58-rollex11%3Erollex11+download%3C%2Fa%3E so
much effort you place to create the sort of wonderful informative site.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopDominik 2018-11-06 12:26
Howdy! I could have sworn I've been to this site before but
after browsing through some of the articles I realized it's new to me.
Anyhow, I'm certainly happy I came across it and I'll be
book-marking it and checking back regularly!

Look at my page: SCR 888: http://fc.standardandpoors.com/sites/client/tdanl/TDANewsletter/link_track.vm?topicId=sep10&force=true&source=pdf&redir=http%3A%2F%2Fwww.catholicidaho.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dkasino.vin
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopTessa 2018-11-06 14:29
Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really
make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Appreciate it

Feel free to visit my site: slot
mobile shop lagos: http://parentalcontrolbar.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=geobase.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%2Fcasino-games%2F74-mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopJoanna 2018-11-07 03:09
It's remarkable for me to have a website, which is valuable designed for
my experience. thanks admin

Feel free to visit my page :: online poker za prave pare: http://www.gproadradar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fhome%2F3win81%2F54-3win8-mobile-slot
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopSonia 2018-11-10 10:00
Its such as you read my thoughts! You seem to understand so much about this, such as you wrote the book in it or something.
I think that you just could do with a few percent to drive the message
house a little bit, but instead of that, this is fantastic blog.
An excellent read. I will definitely be back.


Here is my site - casino games like pop slots: http://Texasfreedomnetwork.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.Poker-jatekok.com%2Fworking-with-casino-for-fun-and-home-entertainment%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLasonya 2018-11-10 13:13
Great post. I was checking continuously this blog
and I am impressed! Extremely useful information specially the last part :) I care for such
information a lot. I was looking for this certain information for a very long time.
Thank you and good luck.

Also visit my blog joker123
download: https://918.network/casino-games/66-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLeonore 2018-11-10 14:46
Click on that and do a search for keywords in your niche.
Therefore have a ready supply if may well relevant to
anything. Perhaps it isn't the links that got the opponent where built now.


Here is my web page :: sky777 casino: https://918Kiss.bid/games/sky-777
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLorenzo 2018-11-10 18:01
Hi there, yup this post is actually nice and I have learned lot
of things from it regarding blogging. thanks.

Here is my blog :: ace333 download: https://918kiss.party/downloads/5010-download-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopBranden 2018-11-11 08:35
Companies - big and small, professionals and individuals are all in a
vehicle. This will make certain you attract property visitors to web site.

They are in effect my colleagues on online.

Feel free to visit my web page - scr 888: https://jom.fun/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopWilliam 2018-11-11 10:32
This is the right blog for everyone who really wants to find out about this topic.
You know so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic that has been written about for
a long time. Excellent stuff, just wonderful!

Also visit my website - casino games: https://www.golfexpress9.org/news/launch-of-golf-express?returnlink=http%3A%2F%2Fwww.nrs-ndc.info%2Ffreecgi%2FEasyBBS%2Findex.cgi%3Fbid%3D2%26popup%3D1%26fromurl%3Dredirect.asp
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopGaston 2018-11-11 17:38
I've been browsing on-line greater than three
hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours.
It's pretty value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you
probably did, the web will probably be a lot more useful
than ever before.

Feel free to visit my web-site ... 3win8 download: https://918.network/casino-games/70-3win8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopLetha 2018-11-11 20:42
Hey there! I've been following your weblog for some time now and finally got the
bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Texas!
Just wanted to say keep up the good work!

my web-site; m ntc33: https://918Kiss.party/downloads/5142-download-ntc33
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopKit 2018-11-12 01:29
May I simply say what a relief to uncover someone that genuinely understands what they're
discussing over the internet. You definitely know how to
bring an issue to light and make it important.
More people should look at this and understand
this side of the story. I was surprised you aren't more popular given that you certainly
possess the gift.

Also visit my web-site mega888 casino: https://kasino.vin/home/mega888/50-mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopMaryjo 2018-11-12 11:15
Hi. I see that you don't update your blog too often. I
know that writing posts is boring and time consuming.
But did you know that there is a tool that allows you to create
new articles using existing content (from article directories or other pages from your
niche)? And it does it very well. The new posts are unique and pass the copyscape
test. Search in google and try: miftolo's tools

Here is my web-site ... ShantellJuicy: https://PalmaWee.blogspot.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopFreya 2018-11-12 11:55
This works well as a result of simple fact trivia questions are in and of themselves very interactive.
You're showing that you are an authority on that which you are selling.

You want people to get to your website.

My weblog scr888 download: http://918.credit/casino-games/918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopAugustina 2018-11-12 12:29
It makes it easier to develop a symmetrical beaded sun glasses chain. Decorate with paints and
stencils or 3d stickers. If properly done, outside place will establish a right atmosphere for proposal.


my homepage: lpe88 download
android: https://kasino.games/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopSonia 2018-11-12 20:12
You end up being do more to ensure good quality traffic. The reality is that 90% of such courses explains nothing.
Stay active, and YouTube will thank you with prospects.

That's not what distinct is in the region of.

my web-site :: 3win8 download: http://918.credit/casino-games/3win81
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopBrigitte 2018-11-12 20:38
Titles play a surprisingly major role in determining your site's ranking.
You will find web site solutions if you do not know how to do it yourself.
The layout of the blog is extremely important.

Feel free to visit my web blog; moon nightclub: http://918.credit/casino-games/playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopFausto 2018-11-12 23:46
This list could be about certain mistakes, tips, tactics, myths, etc.
Anything worth having is never easy get hold of.
In case, of yams and sweet potatoes, these people good content of 'beta carotene'.


Have a look at my blog - live22 download: https://918Kiss.host/66-live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopFae 2018-11-13 18:01
If you have found this article then tend to be obviously aware that making cash with a blog is possible.

The crucial item to be able to make a smoothie is really a good food processor or blender.


Here is my page: ace333 slot: https://918kiss.host/69-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopMichelle 2018-11-13 21:57
Nice post. I was checking constantly this blog and I
am impressed! Extremely useful info specifically
the last part :) I care for such info much. I was looking
for this certain information for a very long time.
Thank you and best of luck.

Also visit my web-site: lpe88: https://kasino.vin/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Generál Stanislav Čeček - Historicky KaleidoskopIla 2018-11-13 23:43
I see you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn additional
bucks every month. You can use the best adsense alternative for any type of website
(they approve all websites), for more info simply search in gooogle: boorfe's tips
monetize your website

Look at my site: BestRaymond: https://CleverWillie.blogspot.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!

 

O magazínu

Kontakt na redakci:
Máte-li pro nás jakékoli tipy, chcete-li publikovat zajímavé informace z historie vašeho místa, znáte-li osudy lidí, kteří pomáhali bojovat za svobodu naší vlasti, kontaktujte šéfredaktorku: Jindra Svitáková, tel: 604 206 677, e-mail: redakce/@/historickykaleidoskop.cz

Vydavatelem tohoto on-line magazínu je Centrum české historie, o.p.s.  - www.centrumceskehistorie.cz
Historický kaleidoskop v tištěné podobě, který vycházel do jara 2016, můžete zakoupit na www.ceskatrikolora.cz 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.
ISSN 2464-7624