Mnichovská dohoda

Tisk

Dohoda
mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií,
učiněná v Mnichově, 29. září 1938.


Německo, Spojené království, Francie a Itálie se dohodly se zřetelem dohody, které bylo právě ohledně postoupení sudetoněmeckých území principiálně dosaženo, na následujících podmínkách a způsobech tohoto postoupení a na takových opatřeních, která pro toto byla přijata, a prohlašují, že skrze tuto dohodu jednotlivě odpovídají za kroky nutné pro zajištění jejího plnění.

1.) Vyklizení bude zahájeno 1. října.

2.) Spojené království, Francie a Itálie se dohodly, že vyklizení území bude provedeno do 10. října, a sice bez zničení jakýchkoliv existujících zařízení, a že československá vláda nese odpovědnost za to, že bude vyklizení provedeno beze škod na uvedených zařízeních.

3.) Způsoby vyklizení budou stanoveny individuálně mezinárodním výborem, který se bude skládat ze zástupců Německa, Spojeného království, Francie, Itálie a Československa.

4.) Etapové obsazování převážně německých území německými oddíly začne 1. října. Čtyři územní úseky, jež jsou na připojené mapě označeny, budou obsazovány německými oddíly v tomto pořadí:

Úsek území označený jako I 1. a 2. října, úsek území označený jako II 2. a 3. října, úsek území označený jako III 3., 4. a 5. října, úsek území označený jako IV 6. a 7. října.

Zbývající území převážně německého charakteru budou neprodleně stanovena výše uvedeným mezinárodním výborem a do 10. října obsazena německými oddíly.

5.) V § 3 uvedený mezinárodní výbor určí území, v nichž se má provést plebiscit. Tato území budou do skončení plebiscitu obsazena mezinárodními útvary. Stejný výbor určí způsoby, za kterých má být plebiscit proveden, přičemž jako podklad budou brány způsoby hlasování v Sársku. Výbor rovněž určí den, ve kterém se bude plebiscit konat; tento den však nesmí být později než na konci listopadu.

6.) Konečné stanovení hranic bude provedeno prostřednictvím mezinárodního výboru. Tento výbor je oprávněn doporučit čtyřem mocnostem (Německu, Spojenému království, Francii a Itálii) v určitých zvláštních případech nepatrné odchylky v přísně etnograficky určovaných zónách, které mají být převedeny bez plebiscitu.

7.) Bude určeno opční právo pro přechod do odstoupených území a pro odchod z nich. Opce musí být vykonána během šesti měsíců od okamžiku uzavření této dohody. Německo-československý výbor určí detaily opce, zváží způsob usnadnění výměny obyvatelstva a objasní zásadní otázky, které z této výměny vyplynou.

8.) Československá vláda propustí ze svých vojenských a policejních jednotek během lhůty čtyř měsíců ode dne uzavření této dohody všechny sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí. Během stejné lhůty propustí československá vláda sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají trest odnětí svobody za politické trestné činy.

 Mnichov, 29. září 1938.

A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain