Nacházíte se zde: Úvod
21.02.2019
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník

Email Tisk PDF

Již od poloviny 19. století v Rusku žili čeští kolonisté, zvláště ve Volyni a ruské části Polska v Haliči. Za jejich potomky po roce 1905 přicházeli za prací do různých gubernií převážně mladí intelektuálové a řemeslníci z Rakouska-Uherska.

 

Z obou těchto skupin se na počátku 1. světové války vytvořila v Kyjevě dobrovolná vojenská organizace tzv. Česká družina, která se stala zárodkem budoucí československé armády. Mezi zakladatelské osobnosti, které v roce 1914 vstoupily do České družiny, patřil účetní Josef Wuchterle.

Dnes je v Praze 6-Dejvicích po tomto hrdinovi pojmenována od roku 1990 ulice, v níž shodou okolností sídlí i redakce časopisu Kaleidoskop, šířící nejlepší legionářské tradice I. a II. národního odboje. V kronice osobností se nyní zaměřujeme na významné představitele vojenského odboje, na které se z nepochopitelných důvodů zcela zapomnělo (počínaje č. 1/2007 plk. jezd. V. V. Krejčiříkem, jenž v bitvě u Zborova velel 11. rotě 2. čsl. pluku). U příležitosti 90. výročí slavné bitvy u Zborova si s úctou připomínáme poměrně velice krátkou životní pouť člena České družiny, velitele a bojovníka od Zborova, plukovníka Josefa Borise Wuchterleho, nositele mnoha význačných domácích i zahraničních řádů a vyznamenání.

Vznik České družiny
Josef Boris Wuchterle se narodil 25. května 1891 ve Vránově, nedaleko Horšovského Týna. Od mládí kolem sebe slyšel více němčinu nežli češtinu, což mu nesporně ve studentském období pomohlo k rozvoji jeho lingvistického nadání. Po základní školní docházce v rodné obci a absolvování Obchodní akademie v Písku odjel po roce 1911 mladý maturant na zkušenou do carského Ruska. Vybral si podobně jako mnoho jiných mladých Čechů i Slováků ukrajinský Kyjev, kde se stal i díky svému obchodnímu vzdělání účetním v místním závodě. Na jaře roku  1914 sotva mohl tušit, jak osudově zasáhne tento rok do jeho života i do životů mnoha miliónů lidí na celém světě. Dne 28. července vypověděla Rakousko-uherská monarchie válku Srbsku; na její straně vstoupilo vzápětí do války vilémovské Německo, na straně Srbska Rusko, Anglie a Francie.
Ruské samoděržaví si po nedávno prohrané námořní válce s japonským císařstvím velký válečný konflikt nepřálo. Mělo k tomu své pádné důvody; nebylo na něj připraveno finančně, materiálně ani vojensky. Přesto musel 31. července 1914 (18. 7. podle Gregoriánského kalendáře - pozn. aut.) vyhlásit v Carském Selu car Mikuláš II. všeobecnou mobilizaci ruských armádních sil a vzápětí 1. 8. vypovědělo Německo a 6. 8. Rakousko-Uhersko válku Rusku. Do ruské válečnické atmosféry zasáhly nečekaně výzvy některých českých starousedlíků, žijících v Moskvě, Petrohradě, Kyjevě, Charkově, Oděse i v jiných městech. Probudily se v nich dávné obrozenecké slovanské nálady, ale i požadavky, aby všichni krajané vstupovali do ruské armády, v níž vytvoří zárodek „českého batalionu“. V kyjevském časopise Čechoslovan uveřejnili burcující výzvu: „Bratři, vstupte do českého pluku dobrovolníků! Kdo byl z nás povinen vojenskou službou Rakousku, jest jeho mravní povinností co Čecha a Slovana vstoupiti v řady Českého husitského pluku dobrovolníků, který se zřizuje v Petrohradě.“ Od 25. srpna se redakce časopisu dala plně do vojenské agitace tzv. České družiny v Kyjevě, jejíž zájmy reprezentoval JUDr. Václav Vondrák a továrník Otakar Červený. Přestože z původně zamýšleného projektu museli nakonec notně slevit, podařilo se konce srpna zajistit přes pět stovek českých a několik málo slovenských dobrovolníků, kteří se stali zárodkem slavné České družiny. Přitom bylo samozřejmostí, že čeští dobrovolníci náleželi pod pravomoc Kyjevského vojenského okruhu a svou spolehlivost museli stvrdit žádostí o přijetí do ruského poddanství a přijmout pravoslaví.
V Kyjevě usazený obchodní akademik Josef Wuchterle na tuto výzvu reagoval tím, že se dobrovolně přihlásil a v konci srpna 1914 jako jeden z prvních vstoupil do formující se České družiny, byť zatím zůstával nadále platným občanem c. a k. mocnářství. Rozhodl se však dát přednost bojovat za ideály neexistujícího státu v ruské carské armádě (v jejíž řadách se Česká družina nalézala), čímž na sebe nepřímo vzal právo vypovědět válku Rakousko-Uhersku. S nadšením vykonal dne 28. září 1914 na Sofijském náměstí v Kyjevě památnou slavnostní přísahu na první český prapor (dar moskevských dam), který nesl praporečník Jaroslav Hejduk. Tento den se také stal historickým mezníkem, od něhož odvozujeme novodobou historii čs. zahraničního vojenského odboje  a následně i vznik československé armády.
Velitelské kádry se v družině rekrutovaly z příslušníků ruské armády, naopak do nejnižších hodností - vojínů byli zařazováni čeští dobrovolci, kteří vzápětí vytvářeli i první formace čtyř rot (později rozdělených do půl rot), jejímiž veliteli se po složení ruského služebního řádu stali mladší důstojníci-podporučíci: Otakar Kotínský, Vojtěch Klecanda, praporčík Jaroslav Vilímek a podpraporčík Josef Ducháček. Sestavu ještě 2. září doplnili praporčíci Tesař a Spála a podporučíci Karel Cejp s Václavem Petříkem. V říjnu přišli Stanislav Čeček, Otakar Husák a praporčík Jan Prokopec. K tomu je nutno podotknout, že čeští dobrovolníci neměli zrovna důvěru ruských armádních představitelů, kteří jim nepokrytě dávali najevo, že jsou nežádoucím, až zrádcovským elementem na křídlech carského dvojhlavého orla. Česká družina nalezla i zklamání ve svých řadách, neboť předpokládala, že ze statisícového zástupu usazených Čechů na Rusi velmi rychle vytvoří vlastní armádu, opak byl pravdou (např. v Kyjevě žilo přes 2500 Čechů, přihlásilo se jich pouze 135 - pozn. aut.). Skutečností zůstává, že od počátku byly akce družiny zaměřeny na cíle propagandistické, tedy více politické nežli vojenské. Přesto se do konce září počet  dobrovolníků České družiny rozrostl na 732 mužů (spolu s 220 ruskými kádrovými vojíny), čímž vytvořili zvláštní polovojenský útvar, složený ze sedmi c. a k. důstojníků a několika set  bývalých c. a k. rakousko-uherských záložníků, zatímco ostatní dobrovolníci neměli dosud žádných vojenských zkušeností.

První bojové zkušenosti
Vojín Josef Wuchterle při příchodu do družiny neuplatnil žádné právo na důstojnickou hodnost, přestože mu to vzdělání umožňovalo. Podrobil se daným zvyklostem, vykonal příslušné zkoušky, přestoupil na pravoslaví a přijal jméno Boris. Po vykonání základního výcviku nastoupil v říjnu 1914 v plné zbroji jako řadový střelec svou cestu do válečné vřavy, přičemž riskoval, že za zradu zájmů c. a k. monarchie bude v případě zajetí popraven. Trasa starodružiníků vedla na frontu do Haliče, nejprve z Kyjeva přes české osady na Volyni do Cholmu, Brodu, Lvova a vlakem do Jaroslavě, kde se představila generálovi 3. armády Radku Dmitrijevu, do jehož pravomoci náležela. Po ústupu z Krakova se dostali 18. listopadu 1914 k Tarnovu, odkud postupovali směrem ke Karpatům, kde sídlil i štáb družiny. Zde byli starodružiníci 1. roty přiděleni k XXI. armádnímu sboru, zatímco jejich kamarádi z 2. roty k XI. armádnímu sboru. V listopadu již také došlo k prvním bojovým střetům s rakouskými oddíly, ale bohužel také k prvním obětem v řadách družiníků. Na přelomu roku 1914-15 se v prostoru Dunajce a dále až ke Krakovu čeští dobrovolci z řad 1., 2. a 3. roty vyznamenávali jako divizní rozvědčíci, mezi nimiž vynikali:  K. V. Petřík, K. Vašátko, Zd. Fierlinger, St. Čeček, O. Husák, J. Syrový, J. J. Švec, A. M. Číla, Fr. Černý, V. V. Krejčiřík, R. Medek, V. V. Klecanda, M. Němec a další. Také J. B. Wuchterle, jenž příslušel ke 2. rotě pod Klecandovým velením, se aktivně zúčastnil všech rozvědek proti rakouským a německým vojskům.
Na přelomu ledna a února 1915 se rotě v úseku fronty 42. divize podařilo v přestrojení příslušníků rakousko-uherské armády zajmout dva vojáky z řad c. a k. 28. pěšího pluku. Za tyto úspěchy byl Wuchterle poprvé vyznamenán cenným svatojiřským křížem IV. stupně, načež záhy dosáhl hodnosti desátníka. V únoru 1915, kdy nastal ústup ruských armád, se příslušníci 2. roty přesunuli k Žabnu na Dunajci, odtud zpět do Tarnova a dále do Pilzna, kam se vřadili do XII.., XXIV., a později do XXI.. a XXIX.. armádního sboru, přičemž operovali v sestavě 196. pěšího pluku v úseku Medzilaborců. Ve dnech 13. a 29. 3. 1915 se u vesnice Jestebník-Huta vyznamenala skupina rozvědčíků 2. roty pod vedením desátníka Jana Šípka, přidělená do rámce XXIV. armádního sboru k 49. divizi, jíž velel generál V. I. Selivačov.  Rozvědčíci první půlroty 2. roty, vedené podporučíkem Klecandou, mezi nimiž byl i Wuchterle, zajali počátkem dubna šestičlennou nepřátelskou stráž c. a k. 28. pěšího pluku. Při této akci se uplatnily Wuchterlovy diplomatické i psychologické schopnosti, jimiž dokázal přesvědčivě zapůsobit na převážně české osazenstvo pluku, takže je přiměl k úvahám o dezerci na ruskou stranu. Po předem vypracovaném plánu podporučíka V. V. Klecandy se tato dezertující revolta dne 3. dubna 1915 nakonec za Wuchterlovy asistence podařila a celý řadový pluk se vzdal téměř bez boje - k velké lítosti císaře a krále Františka Josefa I. (císař historicky starý a významný pluk nezrušil, ale zatím rozpustil a jeho příslušníky přemístil do ostatních  c. a k. pluků a na jeho místo určil 14. pěší pluk - pozn. aut.). Za tento mimořádný výkon byl z rozhodnutí armádního velení J. B. Wuchterle dekorován Řádem sv. Stanislava s meči a mašlí III. třídy.
Desátník J. B. Wuchterle náležel v rámci 2. roty do sestavy druhé půlroty pod vedením štábního kapitána G. M.  Pavlova a poručíka K. Cejpa. Rota patřila nejprve k XII. Armádnímu sboru. Po vyčerpávajícím ústupu přes Karpaty se dostala v květnu do Přemyšle a od počátku srpna 1915 již byla součástí XXIV. armádního sboru, sídlícího v oblasti Jaroslavě. Za skvěle vykonanou průzkumnickou práci byl z rozhodnutí armádního sboru J. B. Wuchterle povýšen na podpraporčíka a záhy následovalo i vyznamenání Medailí Za chrabrost. Od října byla půlrota podřízena přímo náčelníkovi štábu X. armádního sboru, přičemž se nadále zaměřila na činnost armádních rozvědčíků v týlu nepřítele. Teprve v listopadu nastal pro starodružiníky této půlroty malý oddech ve vesnici Bolšoje Podlesje u Lachovič. K dispozici ve štábu družiny v Ivani zůstali její členové až do přelomu roku 1915-16.
Počátkem léta 1915 se velení České družiny ujal bývalý velitel 34. Sěvského pěšího pluku podplukovník Václav Platonovič Trojanov (1875-1918), nositel Vojenského řádu sv. Jiří IV. třídy (po převzetí družiny byl jmenován plukovníkem a dva dny po bitvě u Zborova na návrh čsl. brigády generálem - pozn. aut.).. Po jeho odchodu převzal čsl. brigádu plukovník N. P. Mamontov, dosavadní velitel 3. čsl. pluku. Pro původní členy družiny znamenal jeho příchod obrovský přínos, zvláště když pamatoval, aby starodružiníci byli určeni na místa velitelů oddílů a čet. Zasloužil se mj. i o to, aby vojáci 1., 2., 3. a 4. roty byli převedeni k VIII. armádě generála Alexeje Alexejeviče  Brusilova na úsek tzv. jihozápadní fronty. Z jeho popudu, po vytvoření 8. roty došlo na konci roku k vybudování 2. praporu družiny, což vrchní ruské velení VIII. armády přimělo 31. prosince 1915 k rozhodnutí (na základě rozkazu armád západní fronty č. 766 ze dne 15. 1. 1916)  přejmenovat  Českou družinu na Československý střelecký pluk.
Praporčík 2. roty J. B. Wuchterle odjel dne 25. ledna 1916 od štábu družiny pod velením nepříliš schopného kapitána Zembalevského do Haliče, kde se 1. března podařilo spojit obě půlroty 2. roty (nyní již roty 1. praporu Čsl. střeleckého pluku) a zařadit je do sestavy XXXIII. armádního sboru VIII. armády. Pod velením nejschopnějšího ruského generála A. A. Brusilova se čeští a slovenští vojáci připravovali na mohutnou a zdárnou jarní ofenzívu na východní frontě, uskutečněnou v letních měsících roku 1916, která však ve výsledku válečné drama nijak nerozhodla. Nejinak probíhala jarní ofenzíva Alexandra Fedoroviče Kerenského v roce 1917 (od května navíc ministra války po Alexandru I. Gučkovi - pozn. aut.), mající zadržet pokročilý rozklad ruských armád a zvrátit nepříznivý průběh války.

Bitva u Zborova
Mezitím slibně pokračoval příliv nových dobrovolníků a pluk se 17. dubna 1916 přeměnil v Československou střeleckou brigádu o dvou plucích, z nichž každý měl dva prapory o dvou rotách. Ještě do října se 1. pluk (svatováclavský) rozrostl na 12 rot s 3237 muži a 2. pluk (svatocyrilometodějský) na 10 rot s 2484 muži; navíc u obou pluků byly založeny třetí prapory, přičemž velitelé rot a čet v hodnostech nižších důstojníků byli převážně čeští dobrovolníci, jejichž nárůst neustával. Problematickou otázkou nadále zůstávali čs. zajatci, jichž rovněž přibývalo, a k nimž neměla carská vojenská místa příliš mnoho důvěry. Z různých politických a vojenských jednání vedených zástupci Československé národní rady v Paříži, Národní radou československou na Rusi a představiteli carského režimu nakonec také mnoho nezbylo, protože od 13. března 1917 se Ruskem řítila revoluce.
Pád carismu znamenal přece jen zásadní pokrok v ruském zaostalém myšlení, neboť v relativně nepřehledné situaci se životní podmínky mírně zdemokratizovaly. To se projevilo i v možných úvahách vytvořit z českých zajatců velkou armádu, tj. přejít od Čsl. střelecké brigády k Československému armádnímu sboru. Nejdříve však Čsl. 1., 2. a 3.střelecké pluky, urychleně zformované do Československé střelecké brigády, musely od července 1917 v tzv. Kerenského ofenzívě - za cenu značných ztrát na životech prokázat své bojové mistrovství  (kdy ruské armádní sbory při tarnopolském ústupu podléhaly panice a rozkladu), a tím otevřít cestu k výstavbě mohutného armádního tělesa na Rusi.
Československá střelecká brigáda byla svěřena pod velení plukovníka Trojanova. Pod tímto velitelem bojovali bráškové v bitvě u Zborova v sestavě XI. armády  XLIX. armádního sboru generála Selivačeva. Od 22. června postupně zaujímali své pozice v zákopech, když těsně předtím nahradili nespolehlivý  13. a 22. finský střelecký pluk. Zdaleka však neměli tušení, že proti nim budou stát příslušníci c. a k. 35. plzeňského a 75. jindřichohradeckého pěšího pluku (až z poloviny složených z občanů české národnosti - pozn. aut.). Oba pluky patřily do sestavy 2. c. a k. armády a podléhaly vrchnímu veliteli východní fronty princi Leopoldu Bavorskému a veliteli 2. armádní skupiny generál plukovníkovi jezdectva Eduardu von Böhm-Ermollimu. Ve dnech 29. a 30. června vypukly nejprve boje v Zločovském úseku fronty, kde c. a k. armáda utrpěla poměrně vážnější ztráty a 1. července pokračovaly boje těžšími střety u Koňuch a vrcholily bitvou Břežan.
Když v ranních hodinách  2. července 1917 začala bitevní vřava i u Zborova, velel 1. střeleckému pluku kapitán Konstantin N. Ivšin, bývalý velitel 3. roty České družiny. U III. praporu tohoto pluku velel jeho 10. rotě podporučík Josef B. Wuchterle. Postavou dobře vypadající, duševně skvěle vybavený a vzdělaný důstojník si počínal neobyčejně srdnatě a stal se příkladem pro ostatní mužstvo. Těsně před útokem na nepřátelské pozice rozdělil Wuchterle svou rotu na dvě úderné skupiny; první velel praporčík Nohejl, druhé on sám. Společným úsilím 7., 8. a 9. roty se pod Čečkovým, Švecovým a Gajdovým velením podařilo i Wuchterlově 10. rotě prolomit druhou linii rakousko-uherských vojsk a vniknout do zákopových pozic c. a k. 35. pěšího pluku. Nepřítel se však ještě nevzdával. Po kratším odpočinku zaútočil III. prapor 2. čsl. pluku v čele s velitelem 11. roty poručíkem V. V. Krejčiříkem za Wuchterlovy podpory a podařilo se jim rozmetat několik nepřátelských kulometných hnízd. Při jednom z těchto ataků byl však velitel 10. roty podporučík Wuchterle zasažen a smrtelně raněn. Kulka mu prolétla páteří, naštěstí bez poškození míchy. Stal se tak jedním z osmi stovek čs. vojáků, zraněných v této z vojenského hlediska relativně bezvýznamné, šestihodinové bitvě, kde Češi bojovali proti Čechům.
Z fronty přesunuli těžce zraněného Wuchterleho okamžitě do zborovského polního lazeretu, odkud byl převezen do štábu 1. pluku v Cecové, kde jej v polních podmínkách operoval uznávaný chirurg MUDr. Vladimír Haering, starodružiník (poválečný generál zdravotnictva a předseda Společnosti Čsl. Červeného kříže - pozn. aut.). Později byl převezen do nemocnice v Kyjevě, kde se dozvěděl o prolomení nepřátelské obrany, obsazení čtyř linií zákopů podél fronty, proniknutí do hloubky až pěti kilometrů a zajmutí více než tří tisíců dvou set rakousko-uherských, českých a německých  vojáků. Možná, že jej na nemocničním lůžku ušetřili i velmi záporného sdělení, že brigáda přinesla dosti velké oběti, čítající téměř dvě stovky padlých, nemluvě o stovkách těžce zraněných legionářů. Ve Wuchterlově léčbě a následné rekonvalescenci, trvající přes dva měsíce se pokračovalo i na Dálném východě v Japonsku, ale trvalé invaliditě se zabránit nepodařilo. Za své bojové zásluhy byl z rozkazu jihozápadního frontu č. 232 znovu vyznamenán (Řádem sv. Anny s meči a mašlí III. třídy a Křížem sv. Jiří II. stupně) a navíc povýšen do hodnosti kapitána, a to se zpětnou platností ode dne, kdy byl zraněn.
Po červencových bojích odešla značně prořídlá a vyčerpaná Čsl. střelecká brigáda na kratší odpočinek, při němž se doplnily řady mužstva. Poprvé od roku 1914, kdy českoslovenští dobrovolníci byli přidělováni podle praporů, rot a čet na úseky jihozápadní a západní fronty jako rozvědčíci, došlo k tomu, že všechny tři pluky bojovaly na frontě svorně jako taktická jednotka. Teprve až po tomto nadmíru úspěšném vystoupení Čsl. střelecké brigády, nyní již zreorganizované na 1. čsl. střeleckou divizi tzv. Husitskou, povolila ruská byrokracie propuštění čs. zajatců s příkazem na urychlený nábor do tvořícího se čs. vojska na Rusi - armádního sboru - usazeného dosud na Ukrajině. Chrabrá účast Čechoslováků v bitvě u Zborova byla vysoce ceněna jak spojeneckými armádami a jejich veliteli, zvláště generálem P.-T.Ch.-Maurice Janinem, tak ministrem války Kerenským, který Čechoslovákům nikdy příliš nepřál, ale za jejich hrdinství poděkoval a přislíbil, že se bez dalších průtahů bude formovat československá armáda na Rusi. Rovněž všemi respektovaný generál A. A. Brusilov (těsně před bitvou nezodpovědně odvolán od jihozápadního frontu a jmenován nejvyšším velitelem ruských armád - pozn. aut.) obdivně prohlásil: „Čechoslováci, zrádně opuštěni naší pěchotou pod Tarnopolem, bili se tak, že všichni musí před nimi pokleknouti…Jedna brigáda zadržela několik divizí…“

Velitelská činnost v letech 1918-20
Když se Josef B. Wuchterle vrátil  po dlouhém uzdravení na rozhraní let 1917-18 již v hodnosti majora do řad čs. armády, vyvinula se politická i vojenská situace výrazně v neprospěch čs. legionářů. Po Leninově bolševickém převratu, kdy se staré pořádky hroutily a nové se překotně a živelně tvořily, nezbylo Čechoslovákům, zachovávajícím si plně funkční organizaci politickou a vojenskou, nic jiného, než pokusit se všemi možnými prostředky o vytvoření skutečně první protibolševické fronty. Československý armádní sbor se na jaře 1918 pohnul z Ukrajiny do střední části Ruska a podle dohody s bolševiky měl odevzdat zbraně v Penze, a vydat se přes Vladivostok zpět do Francie. Bolševici odmítali na magistrále dohodu plnit, avšak zásadní zvrat nastal, když lidový komisař vojenství L. Trocký vydal rozkaz, aby Čechoslováci byli uzavíráni do pracovních táborů. Na čeljabinském zasedání dne 23. května 1918 delegáti jednomyslně rozhodli, že uskuteční přepravu čs. armádního sboru do Vladivostoku proti vůli bolševických sovětů. Od 27. května, tedy na počátku tzv. sibiřské anabáze se Československé vojsko na Rusi (složené ze tří divizí a 12 střeleckých pluků s úderným praporem, se 3 pluky lehkého a 3 pluky těžkého dělostřelectva, 2 jízdními pluky, obrněnými vlaky Orlíkem a Úderníkem, včetně dalších bojových a týlových útvarů) složitě přesouvalo po magistrále přes Kurgan, Petropavlovsk, Omsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Charbin do přístavu Vladivostok. Tuto namáhavou cestu k domovu, plnou krvavých střetů a zmatků občanské války vykonával od 19. září 1918 do května 1919 i ne plně zdravý major Wuchterle, který z pověření ministra války generála M. R. Štefánika a následně vrchního velitele čs. zahraničních vojsk generála Pierra-Thiebauta-Charlese-Maurice Janina převzal ve Vladivostoku velení spojeneckých vojsk. Zároveň s tímto pověřením mu 1. září 1919 byla udělena hodnost podplukovníka. Mohl tak uplatnit své bohaté organizační, jazykové i velitelské schopnosti, jichž nyní bylo velmi zapotřebí.
V letech 1919-1920 stanul v čele československé vojenské mise s pověřením organizačních záležitostí souvisejících s evakuací čs. legionářů z Ruska do Kanady a zpět do vlasti. Císař indický a britský král Jiří V. ocenil v květnu 1919 Wuchterlovu obětavou a náročnou práci udělením vysokého uznání pro důstojníky Řádem Za vynikající službu D.S.O. Za mimořádné zásluhy na Dálném východě, za boj proti bolševikům a za velení nad spojeneckými armádami byl z rozhodnutí čínského prezidenta podplukovník Josef B. Wuchterle v říjnu a v listopadu 1920 vyznamenán zcela unikátními čínskými a japonskými řádovými dekoracemi: Řádem Wen-ho IV. stupně a Řádem Posvátného pokladu (Řádem zrcadla) III. třídy (Cui-Hošó). Slavnostní akt předání vysokého čínského řádu se uskutečnil na válečné lodi, za přítomnosti kontraadmirála  K. C. Lina, ex-komodora čínského námořnictva a velitele I. eskadry ve Vladivostoku, který prostřednictvím čs. zmocněnce Ministerstva války a zahraničí RČS osobně řád Wuchterlemu udělil. Také japonský císař rozhodl svým podpisem odměnit zásluhy dvou vysokých představitelů čs. armády na Dálném východě: generála Stanislava Čečka, jenž obdržel Řád Posvátného pokladu - hvězdu II. třídy a podplukovníka J. B. Wuchterleho Řádem posvátného pokladu (Řádu zrcadla) III. třídy (v těchto letech obdrželo čínské a japonské řády a vyznamenání pouze několik málo československých diplomatů a vysokých důstojníků, ale ani ve 30. letech 20. století jejich počet nepřesáhl 10 udělení - pozn. aut.). Když došlo ke všem mezinárodním úmluvám, zajišťujícím čs. vojskům návrat do Republiky československé, měl plukovník Josef B. Wuchterle lví podíl i na jejich nalodění a přepravu z Vladivostoku přes Kanadu do Evropy, kde povětšinou z Terstu pokračovali vlakovými soupravami poraženým a zbídačelým Německem cestou k domovu, kam dorazili  po mnoha letech v jarních a letních dnech roku 1920.

Návrat do vlasti
Po návratu do vlasti, uvítání a vojenských přehlídkách nastoupil podplukovník Josef B. Wuchterle (záhy si své příjmení počeštil na Vuchterle) krátkou repatriační dovolenou, kterou strávil s rodiči v rodném Vránově. Avšak již koncem srpna 1920 byl z podnětu ministra obrany Václava J. Klofáče jmenován československými vojenskými orgány zástupcem náčelníka Likvidačního úřadu zahraničních vojsk při MNO v Praze-Dejvicích. V úřadu setrval  téměř rok, ale jeho osud byl s legiemi natolik spjat, že se posléze stal přednostou Kanceláře čsl. legií při MNO. Z titulu svého zařazení měl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dokonalý přehled, jak např. v invalidním odboru měsíčně narůstá evidence zdravotně postižených legionářů (jejich počet se přiblížil deseti tisícům a dále se navyšoval, přičemž často končil úmrtími i sebevraždami). V letech 1920-22 byl několikrát vyznamenán československými řády a medailemi, stranou nezůstaly ani zásluhy a ocenění od zahraničních spojenců, jimž ještě nedávno velel. MNO vážně pomýšlelo na jeho vyslání do zahraničí za účelem vojenského vzdělání na Vysoké škole válečné v Paříži (École Supérieure de guerre de Paris), které by jej opravňovalo ke jmenování do generálské hodnosti. Vzhledem k jeho mimořádným schopnostem lidským i profesním mu bylo rovněž nabídnuto místo v československých diplomatických službách, ale jeho stále se zhoršující zdravotní stav neumožnil realizovat ani jednu z uvedených možností. Slibně se rozvíjející kariéra mladého a nadaného důstojníka, povýšeného do hodnosti plukovníka, spěla v průběhu roku 1923 nezadržitelně ke svému závěru, v němž nakonec podlehl válečným útrapám….   
Starodružiník, plukovník Josef Boris Wuchterle, hrdina od Zborova a nositel šestnácti význačných řádů a vyznamenání zemřel  ve věku pouhých 32 let na následky válečných zranění dne 21. prosince 1923 v Praze. Posledního rozloučení se zborovským hrdinou se ujali starodružiníci bráškové-generálové, kteří stáli u jeho rakve čestnou stráž v čele s legendárním velitelem 1. roty České družiny a hlavním velitelem Dálného východu v Charbinu div. gen. Stanislavem Čečkem, jenž pronesl projev i jménem T. G. Masaryka, jehož zastupoval jako přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky (svého přítele následoval na věčnost v roce 1930 ve věku 44 let - pozn. aut.) a velitelem 3. roty České družiny, II. praporu 1. Čsl. střeleckého pluku na Rusi a  velitelem I. praporu 21. střeleckého pluku ve Francii, ministrem obrany v úřednické vládě J. Černého, brig. gen. ing. Otakarem Husákem. Prokázat svou účast a vzdát poctu zemřelému přišli také spojenečtí vojenští přidělenci v RČS, kamarádi - legionáři, vojenské, ostrostřelecké i občanské instituce a spolky.

 

Řády a vyznamenání plk. Josefa Borise Wuchterleho za bojovou a velitelskou činnost
Čsl. Řád Sokola s meči (Řád Štefánikův), udělen 1919
Čsl. Válečný kříž 1914-18, udělen 1919
Čsl. Revoluční medaile, na stuze štítky: ČD, Zborov - Sibiř, udělena 1920
Čsl. Mezispojenecká medaile Vítězství 1914-18, udělena 1921
ruský Řád  sv. Anny s meči a mašlí III.. třídy, udělen 1917
ruský Řád sv. Stanislava s meči a mašlí III. třídy, udělen 1915
ruský Kříž sv. Jiří II. stupně, udělen 1917
ruský Kříž sv. Jiří III. stupně, udělen 1916
ruský Kříž sv. Jiří IV. stupně, udělen 1915
ruská Medaile Za chrabrost 1916
britský Řád Za vynikající službu DSO (Distinguished Service Order, D.S.O.), udělen 1919
francouzský Řád Čestné legie V. stupně (Legion d´ Honneur-Chevalier), udělen 1920
francouzský Válečný kříž 1914-18 s palmou (Croix de la Guerre 1914-18), udělen 1919
belgický Válečný kříž 1914-18 (La Croix de la Guerre), udělen 1920
čínský Řád Wen-ho IV. stupně, udělen 1920
japonský Řád Posvátného pokladu  (Řád zrcadla) III. třídy (Cui-hošó-Kinši Kunšo), udělen 1920

 

 

Prameny a literatura
Archív VHA a VHÚ AČR Praha, Čechoslovan 1916-17, Československý voják 1917-18, Československý deník 1918-20, Věstník Čsl. vojsk Dálného východu 1919-20, Archív autora
Album reprezentantů všech oborů veřejného života Česko-Slovenského: Umělecké nakladatelství J. Ziebrdlicha, Praha 1927
Z. M. Duda: Pozůstalost plukovníka Josefa B. Wuchterle, Drobná plastika roč. XXXVIII. č. 4/2000, Praha 2000
Radola Gajda: Moje paměti, Bonus A, S.R.O., Brno 1996
Vladimír Klecanda: Bitva u Zborova, Vojenský archív RČS, Praha 1927
F. V. Krejčí: Návrat sibiřských legií, nákladem Památníku odboje, Praha 1920
Josef Kudela: Československá anabase v Rusku, Praha 1928
Od Zborova k Bachmači – Památník o budování čsl. vojska na Rusi, nakl. Čin družstvo  čsl. legionářů v Praze a Orbis, Praha 1938
Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova, Praha 1922
Karel Pichlík, Buhumír Klípa, Jitka Zabloudilová: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Mladá fronta, Praha1996
Vojtěch Prášek: Česká družina, vyd. Český legionář, Praha 1934
Jaroslav Prokeš: Dějiny naší samostatnosti, Praha 1930
František V. Šteidler: Zborov – operace Československé brigády u Zborova a Tarnopole roku 1917, Sborník věd historických, sv. IX, Vědecký ústav vojenský, Praha 1922
Josef Tomeš a kol.: Český biografický slovník XX. století III. díly, heslo: Wuchterle Josef Boris, Paseka, Praha 1999
Za svobodu – Obrázková kronika Čsl. revolučního hnutí na Rusi 1914-1920: I. díl Česká družina 1914-1916, nákl. vlastním, péčí Památníku odboje, Praha 1925
Zborov 1917-1937 – Památník k dvacátému výročí bitvy u Zborova 2. července 1917, Praha 1937
Zborov – Památník k třicátému výročí bitvy u Zborova 2 července 1917, Praha 1947

 

Komentáře a dotazy k produktu  

 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAnna 2018-12-12 10:11
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I
guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any tips and hints for beginner blog writers?
I'd genuinely appreciate it.

Feel free to surf to my website: lpe88 download android: https://kasino.vin/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNorman 2018-12-16 11:00
These are really impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some pleasant things here.
Any way keep up wrinting.

my homepage ... casino video
slot games free download: http://nashbratsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://Www.hnhjfy.com/comment/html/%3F148426.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFinley 2018-12-23 10:32
You could definitely see your skills in the article you write.

The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't
afraid to say how they believe. At all times follow your heart.


My web blog; ocean bed king krule chords: http://www.davidandkim.net/testphp.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fural-toyota.uu.ru%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fkasino.vin%252Fdownloads%252F67-download-joker123%253Ejoker123%2Bapk%253C%252Fa%253E%3Eocean+king+arcade+game+for+sale%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMary 2018-12-25 14:22
It's an amazing piece of writing in support of all the
internet visitors; they will get benefit from it I am sure.Here is my weblog download: http://opencu.com/profiles/blogs/ptv-navigator-truck-android-torrent
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLeo 2018-12-29 22:13
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and
appearance. I must say you have done a awesome
job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Firefox.
Outstanding Blog!

Here is my web site :: gta v online casino dlc: http://matanzo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bzen.co.kr%2Findex.php%3Fmid%3DQnA%26document_srl%3D2048237
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopChristena 2019-01-02 12:02
Always remember the tips we've discussed here since these are
still very much relevant to begin with matter. Gaining credibility and ranking
for blog is a long drawn process.

my blog post: 918kiss crack: https://casinoworld.site123.me/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEloy 2019-01-03 13:45
Wow, that's what I was looking for, what a stuff!

present here at this web site, thanks admin of this site.


Visit my page; scr8888 tips: http://ihatelaurelcarmax.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fhome%2F918kiss-scr888%2F48-918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopHermelinda 2019-01-03 19:14
Adsense can air ads directly connected your website content.
Always remember that at the finish of the
day content is king. A blog organises your information effortlessly for the advantages of the
guests.

Feel free to visit my website: m rollex11: https://918kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDemetria 2019-01-07 04:34
Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
tell you I really enjoy reading your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Thanks a lot!

Also visit my blog post :: web site: https://paste.intergen.online/view/f680d83c
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGabrielle 2019-01-07 21:48
Nice answer back in return of this matter with solid arguments and
explaining everything regarding that.

Here is my web blog ... jolly joker casino free: http://www.platinumstandardfinancial.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fdownloads%2F67-download-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopXavier 2019-01-13 11:51
Whats up very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your site
and take the feeds additionally? I'm happy
to search out so many useful information here
in the put up, we need work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .

Here is my site live22
ios: http://www.cabotandswan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.joergschueler.de%2Fredirect.php%3Fblog%3DSchBClers%20Blog%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fkasino.vin%2Fdownloads%2F71-download-live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLenora 2019-01-14 00:02
Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a blog
site? The account helped me a applicable deal. I
had been a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid clear idea

Here is my blog; impractical joker 123movies: http://Www.zsoev.info/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fbugnet.de%2Fredirect.pl%3Fkasino.vin%252Fdownloads%252F67-download-joker123%3Eocean+king+3%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKristofer 2019-01-14 07:14
Staying active is means to get noticed on Aol.
This makes video marketing today a completely wise investment of your advertising dollars.
Marketing site is just about all that difficult to do.


Here is my webpage :: scr888 download: http://918.credit/downloads/78-download-918kiss-for-android-and-iphones
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDemetria 2019-01-15 07:48
You don't chuck the ball subscription out, but search for toss the actual pages you've
already read. Use keywords to your own topic in your headline,
rasing and lowering paragraphs.

Here is my web page joker123 apk: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEvelyn 2019-01-15 18:50
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity regarding unexpected
emotions.

Feel free to visit my page: 333 ace plan: http://Onebigtent.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ssachhattisgarh.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dkasino.vin%2Fhome%2Face333%2F51-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarion 2019-01-16 15:34
Use care around the burners and igniter, not to cause any damage
or clog the burners. When it comes to cunnilingus and sex, this lady is a good oven.
Additionally, it means it is not too expensive.

Here is my webpage rollex 11: https://win88.today/download-rollex11-android-windows/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLizette 2019-01-16 19:18
Purell hand sanitizer becomes a factor a regarding sizes. My art "career "contained many rejections in fact one rejection after 1.
This is when having Purell hand sanitizer is important.


Review my weblog - joker123 apk: https://win88.today/download-joker123/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLinda 2019-01-17 02:32
Stuttering or increased rate of speech likewise possible.
They will give you an unbiased opinion about which used trailers
for sale are very best ones in order to. You want them to efficiently
get an point between.

Look at my web site: j123: https://918kiss.host/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGeorge 2019-01-17 06:08
Just because paid for it doesn't mean it's remarkable.
Or did you forget this article immediately and turn into at the
place? If they get spidered for the first time, there
are pretty much done.

Feel free to visit my website :: live 22: http://918.credit/downloads/85-download-live22-for-android-ios-and-pc
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKaley 2019-01-18 00:59
Hi there it's me, I am also visiting this site daily, this website is genuinely fastidious
and the users are genuinely sharing good thoughts.

Here is my homepage ... casino
malaysia: https://kasino.vin/home/live-22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDrew 2019-01-18 12:44
I couldn't refrain from commenting. Well written!

Feel free to surf to my webpage; rollex11 login: https://Kasino.vin/home/rollex-11/58-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRosemary 2019-01-18 21:33
Hi there, I wish for to subscribe for this web site to get hottest updates, therefore
where can i do it please help out.

Look at my website ... post-169036: https://proselitegroup.com/buddypress-groups/exnesedo/forum/topic/английский-словарик-в-картинках-2-клас/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJarred 2019-01-19 01:59
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or
did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm
looking to design my own blog and would like to find out where
u got this from. many thanks

Also visit my homepage: lpe88 download: https://kasino.vin/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBrooks 2019-01-19 03:05
Nice blog here! Also your site a lot up very fast!
What web host are you the use of? Can I am getting your
associate hyperlink on your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

my blog post scr888 register agent: http://www.gnu-darwin.org/www001/src/ports/www/b2evolution/work/b2evolution/blogs/install/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fscienceandhealthpolicy.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dnews.ezyget.com%252F888-918kiss%252Fprofile%3Escr888+game%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopShirleen 2019-01-19 08:17
Then, when you're writing your content, wish to include these search term phrases.
Your articles must be valuable, useful, and highly informative if
they are to work to drive visitors to your web site.


Also visit my page ... play8oy: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLorri 2019-01-19 14:27
Method it will be really right from the heart and because
of you somewhat shape or form! There are legion unethical "how to" programs
out there that do not work.

My web page; 3win8 slot: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopHudson 2019-01-22 06:14
Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's blog link on your page
at proper place and other person will also do similar for you.


Here is my web site: online casino vegas
slots free play: http://www.groveinsurance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kasino.vin%2Fdownloads%2F76-download-rollex11/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopElsa 2019-01-22 19:45
One specific and simple theme just what should be focused entirely on.
So, recognize someone through the product your referring a
person are give them no reasons to? For this to work, 'word' your links carefully.


Feel free to surf to my homepage: mobile
slot casino: http://www.girlsaskgirls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDelphia 2019-01-23 13:40
Hello, I enjoy reading all of your post.
I wanted to write a little comment to support you.Look at my blog :: 918Kiss Apk: http://100thoughtfulacts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ux-underwearexchange.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dkasino.vin%2Fregister
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLionel 2019-01-24 04:55
So make use of these techniques, and try to get your site indexed by Google or Yahoo in no time.
The Smoothie Freeze Machine by Back To Basics is often a great blender to use for drinks.


Take a look at my web-site; live blackjack unibet: http://Www.Mypaydayloanss.com/how-to-choose-an-online-casino-game-that-suits-you/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEstela 2019-01-31 01:07
I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Please permit me understand in order that I may just subscribe.

Thanks.

Here is my blog post; download: https://bedkarephand.bandcamp.com/album/joo-music-mp3-5-2019
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRoger 2019-01-31 12:31
Thanks for sharing your thoughts about druhá světová válka.
Regards

Also visit my blog rollex11 download: http://news.ezyget.com/885-rollex11/profile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMinna 2019-02-01 00:27
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get three
emails with the same comment. Is there any way you can remove people
from that service? Bless you!

Also visit my web blog - joker123 apk: https://kasino.vin/downloads/67-download-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLois 2019-02-03 09:24
The player does n't have to know too so very much more about "how to win" online.
Sometimes prizes possibly be awarded for multi combinations.
One does not require to be a specialist perform with these online casinos.


my webpage ... 918
kiss: https://win88.today/918-kiss-scr888-2018/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJacques 2019-02-04 03:02
But when you move from center and follow your ki (life energy), the
endeavor is effortless. A spa party may be just period you for you to relax somewhat.

To make the gift more meaningful, it may well be personalised it.


my weblog; 918 kiss: https://918Kiss.host/72-918kiss-918-kiss-or-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopQuentin 2019-02-04 04:49
The spacing of the text lines and paragraphs could make website content more readable.
Or even topic to address is the development of the ideas.
Potatoes are very healthy and cheap in the process.

Here is my website :: playboy
casino: http://918.credit/casino-games/playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFrances 2019-02-05 19:16
You have not likely discovered the countless benefits you can get from using these products.

Ask yourself what is it that makes you uncomfortable? There are several relationships that are similar with fairy tale story.


My blog post :: progressive games.com: http://www.lawgistics.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fdownloads%2F84-download-lpe888/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEverett 2019-02-07 02:41
Hey there would you mind sharing which blog platform
you're using? I'm planning to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for
something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!


My blog post: download: https://moikengiten.bandcamp.com/album/7-2019-3
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAdela 2019-02-07 07:59
I go to see every day a few sites and sites
to read content, however this webpage gives quality based writing.


Also visit my homepage b (http://aamai.or.id/: http://aamai.or.id/forum/viewtopic.php?p=745762)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDirk 2019-02-07 09:56
This is really interesting, You're an overly professional blogger.

I have joined your rss feed and stay up for in the hunt for extra of your excellent post.
Additionally, I've shared your website in my social networks

Look into my website: b (http://www.gumthai.com/perthmarket/index.php?action=profile;u=17032: http://www.gumthai.com/perthmarket/index.php?action=profile;u=17032)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCortez 2019-02-07 23:32
When some one searches for his necessary thing, therefore he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing
is maintained over here.

My web blog; casino 888 download: http://i-infin.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://kasino.vin/downloads/71-download-live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLottie 2019-02-08 03:49
Quality content is the main to invite the users to pay a quick visit
the web page, that's what this website is providing.

my web site :: playboy888: https://918.network/downloads/86-play8oy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarta 2019-02-08 09:44
Do you have any video of that? I'd want to find
out more details.

my page b - www.nj399.com: http://www.nj399.com/home.php?mod=space&uid=24737&do=profile -
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMoshe 2019-02-08 20:05
Eggs is the food, which you may have at anytime, whether its breakfast, lunch or dinner.
You get instant traffic from Google within early months of blogging.
Can recall the reader wants good content.

Here is my homepage rollex11: https://918kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNigel 2019-02-08 20:29
Heya i am for the first time here. I came across
this board and I to find It truly helpful & it helped
me out much. I am hoping to present one thing again and aid others like you helped me.


Also visit my weblog m rollex11: https://918.network/casino-games/68-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLuigi 2019-02-09 20:04
They don't get the reader squirming in his seat with excitement.
Content is what can make or break your traffic also as your site.
Any type of method imaginable is on hand for largest blogging.


Visit my webpage rollex11 login: http://918.credit/casino-games/rollex-11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEdison 2019-02-10 14:38
Worry will creep into your mind, allowing you open to second guessing your itineraries.

Give exclusive a person to your loved one. All successful traders have a solid plan by which to run their business.Here is my homepage: ocean king temple walkthrough: http://www.donerewards.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopIsidro 2019-02-10 20:15
Instead, you're getting coverage from your major health
carrier that your particular broker did business with.
Liability Insurance and Workman's Compensation insurance are two required kinds of insurance that equine business
owners must have when they have W2 employees if they do
any type of business with all the public. There have been many incidents in which the worker has
injured himself while working and at times has even lost his life.


My blog - b (Dominique: http://ioalt.ru/info.php?a%5B%5D=b+-+%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fpria.kr%2Fregister%2F73973%3Eclick+the+following+post%3C%2Fa%3E+-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJay 2019-02-11 08:53
These regarding product include t shirts, greeting cards, posters, mugs, sweatshirts.

That's what I wanted to be doing, planning and present house ?.
An individual respect others you are enhancing your personality circuitously.


Feel free to surf to my web site ... live poker new york city: http://brokersignals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fcasino-games%2F68-ntc33-newton-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAlexandria 2019-02-11 10:03
The benefit is that you'll be able to make sure what is and isn't covered.
Common examples of cases conducive on the home being considered vacant
are:o House sits empty for 90 days while the owners have
moved out of state and therefore are awaiting the
existing you will find sell. There have been many incidents the location where the
worker has injured himself while working and at times has even lost his life.


My blog post b - csmouse.net: http://csmouse.net/user/LuigiSharland5/,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKali 2019-02-11 12:19
Hence they opt for PPI Claims, where they are able to claim
and get their cash back. b - http://sportsradioboston.com: http://sportsradioboston.com/2009/boston-bruins-sports-hub-985-boston/ -) These plans enable you to buy estate taxes as well as other settlement amounts.
Assuming exactly the same parameters as before it
could make a earnings of $93,600.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopIrving 2019-02-11 12:36
Great information. Lucky me I ran across your website by chance
(stumbleupon). I have saved as a favorite for later!


Feel free to surf to my blog ... playboy casino: http://news.ezyget.com/879-play8oy/profile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopOliver 2019-02-12 14:17
Before you ever start to play Slotris, have to read the pay table and the instructions for
playing. Many online free games sites have
an e-mail board where all players can comment.

My blog post :: scr888 download: https://win88.today/918-kiss-scr888-2018/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAmparo 2019-02-13 15:01
While both will definitely be expensive in your case, when you build, you'll find areas that one could
assistance to save your precious dollars for other activities.
Months prior to the decision to offer the property is created,
the homeowner must take a look at their very own property,
both in and out, over the eyes of your potential buyer.
Sometimes they'll also be able to create the brand to get a favored
team to the court as well.

Also visit my web-site b - slateroofs.rocketandwalker .com: http://slateroofs.rocketandwalker .com/loretm-2/,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopPrince 2019-02-13 16:03
Good way of telling, and nice piece of writing to obtain information about my presentation topic, which i am going to present in school.


Here is my website - joker123 apk download: https://918.network/downloads/81-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJeffery 2019-02-14 05:31
It's for instance the example of standing globe
grocery store with every beverage labeled Coke. Some unscrupulous vendors can enable you to be buy a duplicate stainless steel pepper slow.


my weblog :: ocean king
gosport: http://www.amcfire.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-joker123%2F&pc=conduit&ptag=A1ABE2870D3204E8590F&form=CONA
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCliff 2019-02-14 10:02
With this type of profile, you like to get lots of interactive
satisfied. Not just an individual write good content, or how to publish the program.

Search engine crawler will see site as another page.


Also visit my blog post - 3win8 slot: http://918.credit/downloads/87-download-3win8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFelipe 2019-02-14 16:46
Nuts high in fats, content and giving fats are wonderful as they are monosaturated
and unsaturated fats. That is a person always have to be inside
your toes if you are within the net trying to make money.


Review my weblog ... scr888 download: https://918kiss.poker/casino-games/66-918kiss-918-kiss-or-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopElissa 2019-02-15 04:36
Changes that happened without you notices for that reason not needed should be gotten gone.

You must make an response as you just read. Do time savings on small details or little content.


Also visit my blog: 918kiss casino: http://mycomputerhardware.net/live-roulette-variants/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarianne 2019-02-15 14:14
Another problem is that the new website owners is keyword stuffing.wil read
a involving keywords. What joint ventures really are is leveraging on the efforts of others made mutual cash.Review my homepage: scr888
download: https://scr888.men/index.php/download/15-918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopTawanna 2019-02-17 00:39
Take a look at your lens and discover whether it's
brimming with ads and links, or not. Weight are not healthy optimized components in one's own published text.


Feel free to visit my webpage joker123 apk download: https://918Kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLucinda 2019-02-17 20:52
Tremendous issues here. I'm very satisfied to look your article.
Thank you a lot and I am looking forward to
contact you. Will you please drop me a mail?

Here is my homepage - newtown english casino hack: http://an-exec-resume.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.galileoracing.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwin88.today
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMalinda 2019-02-17 22:42
Streamline Shipping: For shipping your items, it is required that
you streamline your shipping. Participate in online forums and share information with
people looking concerning about your subject.


Here is my webpage - playboy casino: https://win88.today/play8oy/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarcela 2019-02-18 03:07
Here are several aging strategies help you
cope with aging from a positive, capable manner.
Recommendations a crucial spiritual law: You get a what
you say. It didn't move the needle in regards to sales.

Also visit my site: efflorescent echoes
live 22: http://aemicek.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-live22-android-ios%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCharline 2019-02-18 03:23
She didn't like her tribe, (who picked her last) calling them "the dumbest people on earth" and was easily voted out
at the first tribal council. As a result we have a perfect interpretation of
what was authored by the composer, a fantastic
fusion of both technique and emotion, the actual musical masterpiece.
I didn't even no the best way to tune the one thing a smaller amount know where you should put my fingers on the fretboard so I could play a
note.

Visit my blog post: b [www.naderinger.biz: http://www.naderinger.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=selfhelpproducts365.com%2Fbulimia-recovery-program-review%2F]
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNoel 2019-02-18 10:06
Aw, this was an extremely good post. Finding the
time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I
put things off a lot and never manage to get anything done.


Here is my site playboy888: https://kasino.vin/home/playboy/57-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopSharyl 2019-02-19 08:31
There are many things that could be causing your washer to fill gradually
over time. Scrub wall surfaces can remain of the chimney and hearth that's not a problem hard nylon brush to remove soot.


Feel free to surf to my site online casino aus: http://kaerougpant.mihanblog.com/post/99
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLilliana 2019-02-19 21:45
And desire is having a positive force which connects with the thing that you would
really like. So, people can buy expensive brands to obtain the
nice window shading. Is the Diet Solution Program really suits
you most?

My webpage; lucky palace casino: https://win88.today/download-lpe88-android-windows/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!

 

O magazínu

Kontakt na redakci:
Máte-li pro nás jakékoli tipy, chcete-li publikovat zajímavé informace z historie vašeho místa, znáte-li osudy lidí, kteří pomáhali bojovat za svobodu naší vlasti, kontaktujte šéfredaktorku: Jindra Svitáková, tel: 604 206 677, e-mail: redakce/@/historickykaleidoskop.cz

Vydavatelem tohoto on-line magazínu je Centrum české historie, o.p.s.  - www.centrumceskehistorie.cz
Historický kaleidoskop v tištěné podobě, který vycházel do jara 2016, můžete zakoupit na www.ceskatrikolora.cz 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.
ISSN 2464-7624