Nacházíte se zde: Úvod
20.04.2019
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník

Email Tisk PDF

Již od poloviny 19. století v Rusku žili čeští kolonisté, zvláště ve Volyni a ruské části Polska v Haliči. Za jejich potomky po roce 1905 přicházeli za prací do různých gubernií převážně mladí intelektuálové a řemeslníci z Rakouska-Uherska.

 

Z obou těchto skupin se na počátku 1. světové války vytvořila v Kyjevě dobrovolná vojenská organizace tzv. Česká družina, která se stala zárodkem budoucí československé armády. Mezi zakladatelské osobnosti, které v roce 1914 vstoupily do České družiny, patřil účetní Josef Wuchterle.

Dnes je v Praze 6-Dejvicích po tomto hrdinovi pojmenována od roku 1990 ulice, v níž shodou okolností sídlí i redakce časopisu Kaleidoskop, šířící nejlepší legionářské tradice I. a II. národního odboje. V kronice osobností se nyní zaměřujeme na významné představitele vojenského odboje, na které se z nepochopitelných důvodů zcela zapomnělo (počínaje č. 1/2007 plk. jezd. V. V. Krejčiříkem, jenž v bitvě u Zborova velel 11. rotě 2. čsl. pluku). U příležitosti 90. výročí slavné bitvy u Zborova si s úctou připomínáme poměrně velice krátkou životní pouť člena České družiny, velitele a bojovníka od Zborova, plukovníka Josefa Borise Wuchterleho, nositele mnoha význačných domácích i zahraničních řádů a vyznamenání.

Vznik České družiny
Josef Boris Wuchterle se narodil 25. května 1891 ve Vránově, nedaleko Horšovského Týna. Od mládí kolem sebe slyšel více němčinu nežli češtinu, což mu nesporně ve studentském období pomohlo k rozvoji jeho lingvistického nadání. Po základní školní docházce v rodné obci a absolvování Obchodní akademie v Písku odjel po roce 1911 mladý maturant na zkušenou do carského Ruska. Vybral si podobně jako mnoho jiných mladých Čechů i Slováků ukrajinský Kyjev, kde se stal i díky svému obchodnímu vzdělání účetním v místním závodě. Na jaře roku  1914 sotva mohl tušit, jak osudově zasáhne tento rok do jeho života i do životů mnoha miliónů lidí na celém světě. Dne 28. července vypověděla Rakousko-uherská monarchie válku Srbsku; na její straně vstoupilo vzápětí do války vilémovské Německo, na straně Srbska Rusko, Anglie a Francie.
Ruské samoděržaví si po nedávno prohrané námořní válce s japonským císařstvím velký válečný konflikt nepřálo. Mělo k tomu své pádné důvody; nebylo na něj připraveno finančně, materiálně ani vojensky. Přesto musel 31. července 1914 (18. 7. podle Gregoriánského kalendáře - pozn. aut.) vyhlásit v Carském Selu car Mikuláš II. všeobecnou mobilizaci ruských armádních sil a vzápětí 1. 8. vypovědělo Německo a 6. 8. Rakousko-Uhersko válku Rusku. Do ruské válečnické atmosféry zasáhly nečekaně výzvy některých českých starousedlíků, žijících v Moskvě, Petrohradě, Kyjevě, Charkově, Oděse i v jiných městech. Probudily se v nich dávné obrozenecké slovanské nálady, ale i požadavky, aby všichni krajané vstupovali do ruské armády, v níž vytvoří zárodek „českého batalionu“. V kyjevském časopise Čechoslovan uveřejnili burcující výzvu: „Bratři, vstupte do českého pluku dobrovolníků! Kdo byl z nás povinen vojenskou službou Rakousku, jest jeho mravní povinností co Čecha a Slovana vstoupiti v řady Českého husitského pluku dobrovolníků, který se zřizuje v Petrohradě.“ Od 25. srpna se redakce časopisu dala plně do vojenské agitace tzv. České družiny v Kyjevě, jejíž zájmy reprezentoval JUDr. Václav Vondrák a továrník Otakar Červený. Přestože z původně zamýšleného projektu museli nakonec notně slevit, podařilo se konce srpna zajistit přes pět stovek českých a několik málo slovenských dobrovolníků, kteří se stali zárodkem slavné České družiny. Přitom bylo samozřejmostí, že čeští dobrovolníci náleželi pod pravomoc Kyjevského vojenského okruhu a svou spolehlivost museli stvrdit žádostí o přijetí do ruského poddanství a přijmout pravoslaví.
V Kyjevě usazený obchodní akademik Josef Wuchterle na tuto výzvu reagoval tím, že se dobrovolně přihlásil a v konci srpna 1914 jako jeden z prvních vstoupil do formující se České družiny, byť zatím zůstával nadále platným občanem c. a k. mocnářství. Rozhodl se však dát přednost bojovat za ideály neexistujícího státu v ruské carské armádě (v jejíž řadách se Česká družina nalézala), čímž na sebe nepřímo vzal právo vypovědět válku Rakousko-Uhersku. S nadšením vykonal dne 28. září 1914 na Sofijském náměstí v Kyjevě památnou slavnostní přísahu na první český prapor (dar moskevských dam), který nesl praporečník Jaroslav Hejduk. Tento den se také stal historickým mezníkem, od něhož odvozujeme novodobou historii čs. zahraničního vojenského odboje  a následně i vznik československé armády.
Velitelské kádry se v družině rekrutovaly z příslušníků ruské armády, naopak do nejnižších hodností - vojínů byli zařazováni čeští dobrovolci, kteří vzápětí vytvářeli i první formace čtyř rot (později rozdělených do půl rot), jejímiž veliteli se po složení ruského služebního řádu stali mladší důstojníci-podporučíci: Otakar Kotínský, Vojtěch Klecanda, praporčík Jaroslav Vilímek a podpraporčík Josef Ducháček. Sestavu ještě 2. září doplnili praporčíci Tesař a Spála a podporučíci Karel Cejp s Václavem Petříkem. V říjnu přišli Stanislav Čeček, Otakar Husák a praporčík Jan Prokopec. K tomu je nutno podotknout, že čeští dobrovolníci neměli zrovna důvěru ruských armádních představitelů, kteří jim nepokrytě dávali najevo, že jsou nežádoucím, až zrádcovským elementem na křídlech carského dvojhlavého orla. Česká družina nalezla i zklamání ve svých řadách, neboť předpokládala, že ze statisícového zástupu usazených Čechů na Rusi velmi rychle vytvoří vlastní armádu, opak byl pravdou (např. v Kyjevě žilo přes 2500 Čechů, přihlásilo se jich pouze 135 - pozn. aut.). Skutečností zůstává, že od počátku byly akce družiny zaměřeny na cíle propagandistické, tedy více politické nežli vojenské. Přesto se do konce září počet  dobrovolníků České družiny rozrostl na 732 mužů (spolu s 220 ruskými kádrovými vojíny), čímž vytvořili zvláštní polovojenský útvar, složený ze sedmi c. a k. důstojníků a několika set  bývalých c. a k. rakousko-uherských záložníků, zatímco ostatní dobrovolníci neměli dosud žádných vojenských zkušeností.

První bojové zkušenosti
Vojín Josef Wuchterle při příchodu do družiny neuplatnil žádné právo na důstojnickou hodnost, přestože mu to vzdělání umožňovalo. Podrobil se daným zvyklostem, vykonal příslušné zkoušky, přestoupil na pravoslaví a přijal jméno Boris. Po vykonání základního výcviku nastoupil v říjnu 1914 v plné zbroji jako řadový střelec svou cestu do válečné vřavy, přičemž riskoval, že za zradu zájmů c. a k. monarchie bude v případě zajetí popraven. Trasa starodružiníků vedla na frontu do Haliče, nejprve z Kyjeva přes české osady na Volyni do Cholmu, Brodu, Lvova a vlakem do Jaroslavě, kde se představila generálovi 3. armády Radku Dmitrijevu, do jehož pravomoci náležela. Po ústupu z Krakova se dostali 18. listopadu 1914 k Tarnovu, odkud postupovali směrem ke Karpatům, kde sídlil i štáb družiny. Zde byli starodružiníci 1. roty přiděleni k XXI. armádnímu sboru, zatímco jejich kamarádi z 2. roty k XI. armádnímu sboru. V listopadu již také došlo k prvním bojovým střetům s rakouskými oddíly, ale bohužel také k prvním obětem v řadách družiníků. Na přelomu roku 1914-15 se v prostoru Dunajce a dále až ke Krakovu čeští dobrovolci z řad 1., 2. a 3. roty vyznamenávali jako divizní rozvědčíci, mezi nimiž vynikali:  K. V. Petřík, K. Vašátko, Zd. Fierlinger, St. Čeček, O. Husák, J. Syrový, J. J. Švec, A. M. Číla, Fr. Černý, V. V. Krejčiřík, R. Medek, V. V. Klecanda, M. Němec a další. Také J. B. Wuchterle, jenž příslušel ke 2. rotě pod Klecandovým velením, se aktivně zúčastnil všech rozvědek proti rakouským a německým vojskům.
Na přelomu ledna a února 1915 se rotě v úseku fronty 42. divize podařilo v přestrojení příslušníků rakousko-uherské armády zajmout dva vojáky z řad c. a k. 28. pěšího pluku. Za tyto úspěchy byl Wuchterle poprvé vyznamenán cenným svatojiřským křížem IV. stupně, načež záhy dosáhl hodnosti desátníka. V únoru 1915, kdy nastal ústup ruských armád, se příslušníci 2. roty přesunuli k Žabnu na Dunajci, odtud zpět do Tarnova a dále do Pilzna, kam se vřadili do XII.., XXIV., a později do XXI.. a XXIX.. armádního sboru, přičemž operovali v sestavě 196. pěšího pluku v úseku Medzilaborců. Ve dnech 13. a 29. 3. 1915 se u vesnice Jestebník-Huta vyznamenala skupina rozvědčíků 2. roty pod vedením desátníka Jana Šípka, přidělená do rámce XXIV. armádního sboru k 49. divizi, jíž velel generál V. I. Selivačov.  Rozvědčíci první půlroty 2. roty, vedené podporučíkem Klecandou, mezi nimiž byl i Wuchterle, zajali počátkem dubna šestičlennou nepřátelskou stráž c. a k. 28. pěšího pluku. Při této akci se uplatnily Wuchterlovy diplomatické i psychologické schopnosti, jimiž dokázal přesvědčivě zapůsobit na převážně české osazenstvo pluku, takže je přiměl k úvahám o dezerci na ruskou stranu. Po předem vypracovaném plánu podporučíka V. V. Klecandy se tato dezertující revolta dne 3. dubna 1915 nakonec za Wuchterlovy asistence podařila a celý řadový pluk se vzdal téměř bez boje - k velké lítosti císaře a krále Františka Josefa I. (císař historicky starý a významný pluk nezrušil, ale zatím rozpustil a jeho příslušníky přemístil do ostatních  c. a k. pluků a na jeho místo určil 14. pěší pluk - pozn. aut.). Za tento mimořádný výkon byl z rozhodnutí armádního velení J. B. Wuchterle dekorován Řádem sv. Stanislava s meči a mašlí III. třídy.
Desátník J. B. Wuchterle náležel v rámci 2. roty do sestavy druhé půlroty pod vedením štábního kapitána G. M.  Pavlova a poručíka K. Cejpa. Rota patřila nejprve k XII. Armádnímu sboru. Po vyčerpávajícím ústupu přes Karpaty se dostala v květnu do Přemyšle a od počátku srpna 1915 již byla součástí XXIV. armádního sboru, sídlícího v oblasti Jaroslavě. Za skvěle vykonanou průzkumnickou práci byl z rozhodnutí armádního sboru J. B. Wuchterle povýšen na podpraporčíka a záhy následovalo i vyznamenání Medailí Za chrabrost. Od října byla půlrota podřízena přímo náčelníkovi štábu X. armádního sboru, přičemž se nadále zaměřila na činnost armádních rozvědčíků v týlu nepřítele. Teprve v listopadu nastal pro starodružiníky této půlroty malý oddech ve vesnici Bolšoje Podlesje u Lachovič. K dispozici ve štábu družiny v Ivani zůstali její členové až do přelomu roku 1915-16.
Počátkem léta 1915 se velení České družiny ujal bývalý velitel 34. Sěvského pěšího pluku podplukovník Václav Platonovič Trojanov (1875-1918), nositel Vojenského řádu sv. Jiří IV. třídy (po převzetí družiny byl jmenován plukovníkem a dva dny po bitvě u Zborova na návrh čsl. brigády generálem - pozn. aut.).. Po jeho odchodu převzal čsl. brigádu plukovník N. P. Mamontov, dosavadní velitel 3. čsl. pluku. Pro původní členy družiny znamenal jeho příchod obrovský přínos, zvláště když pamatoval, aby starodružiníci byli určeni na místa velitelů oddílů a čet. Zasloužil se mj. i o to, aby vojáci 1., 2., 3. a 4. roty byli převedeni k VIII. armádě generála Alexeje Alexejeviče  Brusilova na úsek tzv. jihozápadní fronty. Z jeho popudu, po vytvoření 8. roty došlo na konci roku k vybudování 2. praporu družiny, což vrchní ruské velení VIII. armády přimělo 31. prosince 1915 k rozhodnutí (na základě rozkazu armád západní fronty č. 766 ze dne 15. 1. 1916)  přejmenovat  Českou družinu na Československý střelecký pluk.
Praporčík 2. roty J. B. Wuchterle odjel dne 25. ledna 1916 od štábu družiny pod velením nepříliš schopného kapitána Zembalevského do Haliče, kde se 1. března podařilo spojit obě půlroty 2. roty (nyní již roty 1. praporu Čsl. střeleckého pluku) a zařadit je do sestavy XXXIII. armádního sboru VIII. armády. Pod velením nejschopnějšího ruského generála A. A. Brusilova se čeští a slovenští vojáci připravovali na mohutnou a zdárnou jarní ofenzívu na východní frontě, uskutečněnou v letních měsících roku 1916, která však ve výsledku válečné drama nijak nerozhodla. Nejinak probíhala jarní ofenzíva Alexandra Fedoroviče Kerenského v roce 1917 (od května navíc ministra války po Alexandru I. Gučkovi - pozn. aut.), mající zadržet pokročilý rozklad ruských armád a zvrátit nepříznivý průběh války.

Bitva u Zborova
Mezitím slibně pokračoval příliv nových dobrovolníků a pluk se 17. dubna 1916 přeměnil v Československou střeleckou brigádu o dvou plucích, z nichž každý měl dva prapory o dvou rotách. Ještě do října se 1. pluk (svatováclavský) rozrostl na 12 rot s 3237 muži a 2. pluk (svatocyrilometodějský) na 10 rot s 2484 muži; navíc u obou pluků byly založeny třetí prapory, přičemž velitelé rot a čet v hodnostech nižších důstojníků byli převážně čeští dobrovolníci, jejichž nárůst neustával. Problematickou otázkou nadále zůstávali čs. zajatci, jichž rovněž přibývalo, a k nimž neměla carská vojenská místa příliš mnoho důvěry. Z různých politických a vojenských jednání vedených zástupci Československé národní rady v Paříži, Národní radou československou na Rusi a představiteli carského režimu nakonec také mnoho nezbylo, protože od 13. března 1917 se Ruskem řítila revoluce.
Pád carismu znamenal přece jen zásadní pokrok v ruském zaostalém myšlení, neboť v relativně nepřehledné situaci se životní podmínky mírně zdemokratizovaly. To se projevilo i v možných úvahách vytvořit z českých zajatců velkou armádu, tj. přejít od Čsl. střelecké brigády k Československému armádnímu sboru. Nejdříve však Čsl. 1., 2. a 3.střelecké pluky, urychleně zformované do Československé střelecké brigády, musely od července 1917 v tzv. Kerenského ofenzívě - za cenu značných ztrát na životech prokázat své bojové mistrovství  (kdy ruské armádní sbory při tarnopolském ústupu podléhaly panice a rozkladu), a tím otevřít cestu k výstavbě mohutného armádního tělesa na Rusi.
Československá střelecká brigáda byla svěřena pod velení plukovníka Trojanova. Pod tímto velitelem bojovali bráškové v bitvě u Zborova v sestavě XI. armády  XLIX. armádního sboru generála Selivačeva. Od 22. června postupně zaujímali své pozice v zákopech, když těsně předtím nahradili nespolehlivý  13. a 22. finský střelecký pluk. Zdaleka však neměli tušení, že proti nim budou stát příslušníci c. a k. 35. plzeňského a 75. jindřichohradeckého pěšího pluku (až z poloviny složených z občanů české národnosti - pozn. aut.). Oba pluky patřily do sestavy 2. c. a k. armády a podléhaly vrchnímu veliteli východní fronty princi Leopoldu Bavorskému a veliteli 2. armádní skupiny generál plukovníkovi jezdectva Eduardu von Böhm-Ermollimu. Ve dnech 29. a 30. června vypukly nejprve boje v Zločovském úseku fronty, kde c. a k. armáda utrpěla poměrně vážnější ztráty a 1. července pokračovaly boje těžšími střety u Koňuch a vrcholily bitvou Břežan.
Když v ranních hodinách  2. července 1917 začala bitevní vřava i u Zborova, velel 1. střeleckému pluku kapitán Konstantin N. Ivšin, bývalý velitel 3. roty České družiny. U III. praporu tohoto pluku velel jeho 10. rotě podporučík Josef B. Wuchterle. Postavou dobře vypadající, duševně skvěle vybavený a vzdělaný důstojník si počínal neobyčejně srdnatě a stal se příkladem pro ostatní mužstvo. Těsně před útokem na nepřátelské pozice rozdělil Wuchterle svou rotu na dvě úderné skupiny; první velel praporčík Nohejl, druhé on sám. Společným úsilím 7., 8. a 9. roty se pod Čečkovým, Švecovým a Gajdovým velením podařilo i Wuchterlově 10. rotě prolomit druhou linii rakousko-uherských vojsk a vniknout do zákopových pozic c. a k. 35. pěšího pluku. Nepřítel se však ještě nevzdával. Po kratším odpočinku zaútočil III. prapor 2. čsl. pluku v čele s velitelem 11. roty poručíkem V. V. Krejčiříkem za Wuchterlovy podpory a podařilo se jim rozmetat několik nepřátelských kulometných hnízd. Při jednom z těchto ataků byl však velitel 10. roty podporučík Wuchterle zasažen a smrtelně raněn. Kulka mu prolétla páteří, naštěstí bez poškození míchy. Stal se tak jedním z osmi stovek čs. vojáků, zraněných v této z vojenského hlediska relativně bezvýznamné, šestihodinové bitvě, kde Češi bojovali proti Čechům.
Z fronty přesunuli těžce zraněného Wuchterleho okamžitě do zborovského polního lazeretu, odkud byl převezen do štábu 1. pluku v Cecové, kde jej v polních podmínkách operoval uznávaný chirurg MUDr. Vladimír Haering, starodružiník (poválečný generál zdravotnictva a předseda Společnosti Čsl. Červeného kříže - pozn. aut.). Později byl převezen do nemocnice v Kyjevě, kde se dozvěděl o prolomení nepřátelské obrany, obsazení čtyř linií zákopů podél fronty, proniknutí do hloubky až pěti kilometrů a zajmutí více než tří tisíců dvou set rakousko-uherských, českých a německých  vojáků. Možná, že jej na nemocničním lůžku ušetřili i velmi záporného sdělení, že brigáda přinesla dosti velké oběti, čítající téměř dvě stovky padlých, nemluvě o stovkách těžce zraněných legionářů. Ve Wuchterlově léčbě a následné rekonvalescenci, trvající přes dva měsíce se pokračovalo i na Dálném východě v Japonsku, ale trvalé invaliditě se zabránit nepodařilo. Za své bojové zásluhy byl z rozkazu jihozápadního frontu č. 232 znovu vyznamenán (Řádem sv. Anny s meči a mašlí III. třídy a Křížem sv. Jiří II. stupně) a navíc povýšen do hodnosti kapitána, a to se zpětnou platností ode dne, kdy byl zraněn.
Po červencových bojích odešla značně prořídlá a vyčerpaná Čsl. střelecká brigáda na kratší odpočinek, při němž se doplnily řady mužstva. Poprvé od roku 1914, kdy českoslovenští dobrovolníci byli přidělováni podle praporů, rot a čet na úseky jihozápadní a západní fronty jako rozvědčíci, došlo k tomu, že všechny tři pluky bojovaly na frontě svorně jako taktická jednotka. Teprve až po tomto nadmíru úspěšném vystoupení Čsl. střelecké brigády, nyní již zreorganizované na 1. čsl. střeleckou divizi tzv. Husitskou, povolila ruská byrokracie propuštění čs. zajatců s příkazem na urychlený nábor do tvořícího se čs. vojska na Rusi - armádního sboru - usazeného dosud na Ukrajině. Chrabrá účast Čechoslováků v bitvě u Zborova byla vysoce ceněna jak spojeneckými armádami a jejich veliteli, zvláště generálem P.-T.Ch.-Maurice Janinem, tak ministrem války Kerenským, který Čechoslovákům nikdy příliš nepřál, ale za jejich hrdinství poděkoval a přislíbil, že se bez dalších průtahů bude formovat československá armáda na Rusi. Rovněž všemi respektovaný generál A. A. Brusilov (těsně před bitvou nezodpovědně odvolán od jihozápadního frontu a jmenován nejvyšším velitelem ruských armád - pozn. aut.) obdivně prohlásil: „Čechoslováci, zrádně opuštěni naší pěchotou pod Tarnopolem, bili se tak, že všichni musí před nimi pokleknouti…Jedna brigáda zadržela několik divizí…“

Velitelská činnost v letech 1918-20
Když se Josef B. Wuchterle vrátil  po dlouhém uzdravení na rozhraní let 1917-18 již v hodnosti majora do řad čs. armády, vyvinula se politická i vojenská situace výrazně v neprospěch čs. legionářů. Po Leninově bolševickém převratu, kdy se staré pořádky hroutily a nové se překotně a živelně tvořily, nezbylo Čechoslovákům, zachovávajícím si plně funkční organizaci politickou a vojenskou, nic jiného, než pokusit se všemi možnými prostředky o vytvoření skutečně první protibolševické fronty. Československý armádní sbor se na jaře 1918 pohnul z Ukrajiny do střední části Ruska a podle dohody s bolševiky měl odevzdat zbraně v Penze, a vydat se přes Vladivostok zpět do Francie. Bolševici odmítali na magistrále dohodu plnit, avšak zásadní zvrat nastal, když lidový komisař vojenství L. Trocký vydal rozkaz, aby Čechoslováci byli uzavíráni do pracovních táborů. Na čeljabinském zasedání dne 23. května 1918 delegáti jednomyslně rozhodli, že uskuteční přepravu čs. armádního sboru do Vladivostoku proti vůli bolševických sovětů. Od 27. května, tedy na počátku tzv. sibiřské anabáze se Československé vojsko na Rusi (složené ze tří divizí a 12 střeleckých pluků s úderným praporem, se 3 pluky lehkého a 3 pluky těžkého dělostřelectva, 2 jízdními pluky, obrněnými vlaky Orlíkem a Úderníkem, včetně dalších bojových a týlových útvarů) složitě přesouvalo po magistrále přes Kurgan, Petropavlovsk, Omsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Charbin do přístavu Vladivostok. Tuto namáhavou cestu k domovu, plnou krvavých střetů a zmatků občanské války vykonával od 19. září 1918 do května 1919 i ne plně zdravý major Wuchterle, který z pověření ministra války generála M. R. Štefánika a následně vrchního velitele čs. zahraničních vojsk generála Pierra-Thiebauta-Charlese-Maurice Janina převzal ve Vladivostoku velení spojeneckých vojsk. Zároveň s tímto pověřením mu 1. září 1919 byla udělena hodnost podplukovníka. Mohl tak uplatnit své bohaté organizační, jazykové i velitelské schopnosti, jichž nyní bylo velmi zapotřebí.
V letech 1919-1920 stanul v čele československé vojenské mise s pověřením organizačních záležitostí souvisejících s evakuací čs. legionářů z Ruska do Kanady a zpět do vlasti. Císař indický a britský král Jiří V. ocenil v květnu 1919 Wuchterlovu obětavou a náročnou práci udělením vysokého uznání pro důstojníky Řádem Za vynikající službu D.S.O. Za mimořádné zásluhy na Dálném východě, za boj proti bolševikům a za velení nad spojeneckými armádami byl z rozhodnutí čínského prezidenta podplukovník Josef B. Wuchterle v říjnu a v listopadu 1920 vyznamenán zcela unikátními čínskými a japonskými řádovými dekoracemi: Řádem Wen-ho IV. stupně a Řádem Posvátného pokladu (Řádem zrcadla) III. třídy (Cui-Hošó). Slavnostní akt předání vysokého čínského řádu se uskutečnil na válečné lodi, za přítomnosti kontraadmirála  K. C. Lina, ex-komodora čínského námořnictva a velitele I. eskadry ve Vladivostoku, který prostřednictvím čs. zmocněnce Ministerstva války a zahraničí RČS osobně řád Wuchterlemu udělil. Také japonský císař rozhodl svým podpisem odměnit zásluhy dvou vysokých představitelů čs. armády na Dálném východě: generála Stanislava Čečka, jenž obdržel Řád Posvátného pokladu - hvězdu II. třídy a podplukovníka J. B. Wuchterleho Řádem posvátného pokladu (Řádu zrcadla) III. třídy (v těchto letech obdrželo čínské a japonské řády a vyznamenání pouze několik málo československých diplomatů a vysokých důstojníků, ale ani ve 30. letech 20. století jejich počet nepřesáhl 10 udělení - pozn. aut.). Když došlo ke všem mezinárodním úmluvám, zajišťujícím čs. vojskům návrat do Republiky československé, měl plukovník Josef B. Wuchterle lví podíl i na jejich nalodění a přepravu z Vladivostoku přes Kanadu do Evropy, kde povětšinou z Terstu pokračovali vlakovými soupravami poraženým a zbídačelým Německem cestou k domovu, kam dorazili  po mnoha letech v jarních a letních dnech roku 1920.

Návrat do vlasti
Po návratu do vlasti, uvítání a vojenských přehlídkách nastoupil podplukovník Josef B. Wuchterle (záhy si své příjmení počeštil na Vuchterle) krátkou repatriační dovolenou, kterou strávil s rodiči v rodném Vránově. Avšak již koncem srpna 1920 byl z podnětu ministra obrany Václava J. Klofáče jmenován československými vojenskými orgány zástupcem náčelníka Likvidačního úřadu zahraničních vojsk při MNO v Praze-Dejvicích. V úřadu setrval  téměř rok, ale jeho osud byl s legiemi natolik spjat, že se posléze stal přednostou Kanceláře čsl. legií při MNO. Z titulu svého zařazení měl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dokonalý přehled, jak např. v invalidním odboru měsíčně narůstá evidence zdravotně postižených legionářů (jejich počet se přiblížil deseti tisícům a dále se navyšoval, přičemž často končil úmrtími i sebevraždami). V letech 1920-22 byl několikrát vyznamenán československými řády a medailemi, stranou nezůstaly ani zásluhy a ocenění od zahraničních spojenců, jimž ještě nedávno velel. MNO vážně pomýšlelo na jeho vyslání do zahraničí za účelem vojenského vzdělání na Vysoké škole válečné v Paříži (École Supérieure de guerre de Paris), které by jej opravňovalo ke jmenování do generálské hodnosti. Vzhledem k jeho mimořádným schopnostem lidským i profesním mu bylo rovněž nabídnuto místo v československých diplomatických službách, ale jeho stále se zhoršující zdravotní stav neumožnil realizovat ani jednu z uvedených možností. Slibně se rozvíjející kariéra mladého a nadaného důstojníka, povýšeného do hodnosti plukovníka, spěla v průběhu roku 1923 nezadržitelně ke svému závěru, v němž nakonec podlehl válečným útrapám….   
Starodružiník, plukovník Josef Boris Wuchterle, hrdina od Zborova a nositel šestnácti význačných řádů a vyznamenání zemřel  ve věku pouhých 32 let na následky válečných zranění dne 21. prosince 1923 v Praze. Posledního rozloučení se zborovským hrdinou se ujali starodružiníci bráškové-generálové, kteří stáli u jeho rakve čestnou stráž v čele s legendárním velitelem 1. roty České družiny a hlavním velitelem Dálného východu v Charbinu div. gen. Stanislavem Čečkem, jenž pronesl projev i jménem T. G. Masaryka, jehož zastupoval jako přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky (svého přítele následoval na věčnost v roce 1930 ve věku 44 let - pozn. aut.) a velitelem 3. roty České družiny, II. praporu 1. Čsl. střeleckého pluku na Rusi a  velitelem I. praporu 21. střeleckého pluku ve Francii, ministrem obrany v úřednické vládě J. Černého, brig. gen. ing. Otakarem Husákem. Prokázat svou účast a vzdát poctu zemřelému přišli také spojenečtí vojenští přidělenci v RČS, kamarádi - legionáři, vojenské, ostrostřelecké i občanské instituce a spolky.

 

Řády a vyznamenání plk. Josefa Borise Wuchterleho za bojovou a velitelskou činnost
Čsl. Řád Sokola s meči (Řád Štefánikův), udělen 1919
Čsl. Válečný kříž 1914-18, udělen 1919
Čsl. Revoluční medaile, na stuze štítky: ČD, Zborov - Sibiř, udělena 1920
Čsl. Mezispojenecká medaile Vítězství 1914-18, udělena 1921
ruský Řád  sv. Anny s meči a mašlí III.. třídy, udělen 1917
ruský Řád sv. Stanislava s meči a mašlí III. třídy, udělen 1915
ruský Kříž sv. Jiří II. stupně, udělen 1917
ruský Kříž sv. Jiří III. stupně, udělen 1916
ruský Kříž sv. Jiří IV. stupně, udělen 1915
ruská Medaile Za chrabrost 1916
britský Řád Za vynikající službu DSO (Distinguished Service Order, D.S.O.), udělen 1919
francouzský Řád Čestné legie V. stupně (Legion d´ Honneur-Chevalier), udělen 1920
francouzský Válečný kříž 1914-18 s palmou (Croix de la Guerre 1914-18), udělen 1919
belgický Válečný kříž 1914-18 (La Croix de la Guerre), udělen 1920
čínský Řád Wen-ho IV. stupně, udělen 1920
japonský Řád Posvátného pokladu  (Řád zrcadla) III. třídy (Cui-hošó-Kinši Kunšo), udělen 1920

 

 

Prameny a literatura
Archív VHA a VHÚ AČR Praha, Čechoslovan 1916-17, Československý voják 1917-18, Československý deník 1918-20, Věstník Čsl. vojsk Dálného východu 1919-20, Archív autora
Album reprezentantů všech oborů veřejného života Česko-Slovenského: Umělecké nakladatelství J. Ziebrdlicha, Praha 1927
Z. M. Duda: Pozůstalost plukovníka Josefa B. Wuchterle, Drobná plastika roč. XXXVIII. č. 4/2000, Praha 2000
Radola Gajda: Moje paměti, Bonus A, S.R.O., Brno 1996
Vladimír Klecanda: Bitva u Zborova, Vojenský archív RČS, Praha 1927
F. V. Krejčí: Návrat sibiřských legií, nákladem Památníku odboje, Praha 1920
Josef Kudela: Československá anabase v Rusku, Praha 1928
Od Zborova k Bachmači – Památník o budování čsl. vojska na Rusi, nakl. Čin družstvo  čsl. legionářů v Praze a Orbis, Praha 1938
Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova, Praha 1922
Karel Pichlík, Buhumír Klípa, Jitka Zabloudilová: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Mladá fronta, Praha1996
Vojtěch Prášek: Česká družina, vyd. Český legionář, Praha 1934
Jaroslav Prokeš: Dějiny naší samostatnosti, Praha 1930
František V. Šteidler: Zborov – operace Československé brigády u Zborova a Tarnopole roku 1917, Sborník věd historických, sv. IX, Vědecký ústav vojenský, Praha 1922
Josef Tomeš a kol.: Český biografický slovník XX. století III. díly, heslo: Wuchterle Josef Boris, Paseka, Praha 1999
Za svobodu – Obrázková kronika Čsl. revolučního hnutí na Rusi 1914-1920: I. díl Česká družina 1914-1916, nákl. vlastním, péčí Památníku odboje, Praha 1925
Zborov 1917-1937 – Památník k dvacátému výročí bitvy u Zborova 2. července 1917, Praha 1937
Zborov – Památník k třicátému výročí bitvy u Zborova 2 července 1917, Praha 1947

 

Komentáře a dotazy k produktu  

 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAnna 2018-12-12 10:11
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I
guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any tips and hints for beginner blog writers?
I'd genuinely appreciate it.

Feel free to surf to my website: lpe88 download android: https://kasino.vin/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNorman 2018-12-16 11:00
These are really impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some pleasant things here.
Any way keep up wrinting.

my homepage ... casino video
slot games free download: http://nashbratsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://Www.hnhjfy.com/comment/html/%3F148426.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFinley 2018-12-23 10:32
You could definitely see your skills in the article you write.

The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't
afraid to say how they believe. At all times follow your heart.


My web blog; ocean bed king krule chords: http://www.davidandkim.net/testphp.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fural-toyota.uu.ru%2F%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fkasino.vin%252Fdownloads%252F67-download-joker123%253Ejoker123%2Bapk%253C%252Fa%253E%3Eocean+king+arcade+game+for+sale%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMary 2018-12-25 14:22
It's an amazing piece of writing in support of all the
internet visitors; they will get benefit from it I am sure.Here is my weblog download: http://opencu.com/profiles/blogs/ptv-navigator-truck-android-torrent
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLeo 2018-12-29 22:13
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and
appearance. I must say you have done a awesome
job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Firefox.
Outstanding Blog!

Here is my web site :: gta v online casino dlc: http://matanzo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bzen.co.kr%2Findex.php%3Fmid%3DQnA%26document_srl%3D2048237
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopChristena 2019-01-02 12:02
Always remember the tips we've discussed here since these are
still very much relevant to begin with matter. Gaining credibility and ranking
for blog is a long drawn process.

my blog post: 918kiss crack: https://casinoworld.site123.me/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEloy 2019-01-03 13:45
Wow, that's what I was looking for, what a stuff!

present here at this web site, thanks admin of this site.


Visit my page; scr8888 tips: http://ihatelaurelcarmax.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fhome%2F918kiss-scr888%2F48-918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopHermelinda 2019-01-03 19:14
Adsense can air ads directly connected your website content.
Always remember that at the finish of the
day content is king. A blog organises your information effortlessly for the advantages of the
guests.

Feel free to visit my website: m rollex11: https://918kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDemetria 2019-01-07 04:34
Hey! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
tell you I really enjoy reading your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Thanks a lot!

Also visit my blog post :: web site: https://paste.intergen.online/view/f680d83c
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGabrielle 2019-01-07 21:48
Nice answer back in return of this matter with solid arguments and
explaining everything regarding that.

Here is my web blog ... jolly joker casino free: http://www.platinumstandardfinancial.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fdownloads%2F67-download-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopXavier 2019-01-13 11:51
Whats up very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your site
and take the feeds additionally? I'm happy
to search out so many useful information here
in the put up, we need work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.
. . . . .

Here is my site live22
ios: http://www.cabotandswan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.joergschueler.de%2Fredirect.php%3Fblog%3DSchBClers%20Blog%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fkasino.vin%2Fdownloads%2F71-download-live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLenora 2019-01-14 00:02
Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a blog
site? The account helped me a applicable deal. I
had been a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid clear idea

Here is my blog; impractical joker 123movies: http://Www.zsoev.info/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fbugnet.de%2Fredirect.pl%3Fkasino.vin%252Fdownloads%252F67-download-joker123%3Eocean+king+3%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKristofer 2019-01-14 07:14
Staying active is means to get noticed on Aol.
This makes video marketing today a completely wise investment of your advertising dollars.
Marketing site is just about all that difficult to do.


Here is my webpage :: scr888 download: http://918.credit/downloads/78-download-918kiss-for-android-and-iphones
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDemetria 2019-01-15 07:48
You don't chuck the ball subscription out, but search for toss the actual pages you've
already read. Use keywords to your own topic in your headline,
rasing and lowering paragraphs.

Here is my web page joker123 apk: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEvelyn 2019-01-15 18:50
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity regarding unexpected
emotions.

Feel free to visit my page: 333 ace plan: http://Onebigtent.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ssachhattisgarh.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dkasino.vin%2Fhome%2Face333%2F51-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarion 2019-01-16 15:34
Use care around the burners and igniter, not to cause any damage
or clog the burners. When it comes to cunnilingus and sex, this lady is a good oven.
Additionally, it means it is not too expensive.

Here is my webpage rollex 11: https://win88.today/download-rollex11-android-windows/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLizette 2019-01-16 19:18
Purell hand sanitizer becomes a factor a regarding sizes. My art "career "contained many rejections in fact one rejection after 1.
This is when having Purell hand sanitizer is important.


Review my weblog - joker123 apk: https://win88.today/download-joker123/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLinda 2019-01-17 02:32
Stuttering or increased rate of speech likewise possible.
They will give you an unbiased opinion about which used trailers
for sale are very best ones in order to. You want them to efficiently
get an point between.

Look at my web site: j123: https://918kiss.host/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGeorge 2019-01-17 06:08
Just because paid for it doesn't mean it's remarkable.
Or did you forget this article immediately and turn into at the
place? If they get spidered for the first time, there
are pretty much done.

Feel free to visit my website :: live 22: http://918.credit/downloads/85-download-live22-for-android-ios-and-pc
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKaley 2019-01-18 00:59
Hi there it's me, I am also visiting this site daily, this website is genuinely fastidious
and the users are genuinely sharing good thoughts.

Here is my homepage ... casino
malaysia: https://kasino.vin/home/live-22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDrew 2019-01-18 12:44
I couldn't refrain from commenting. Well written!

Feel free to surf to my webpage; rollex11 login: https://Kasino.vin/home/rollex-11/58-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRosemary 2019-01-18 21:33
Hi there, I wish for to subscribe for this web site to get hottest updates, therefore
where can i do it please help out.

Look at my website ... post-169036: https://proselitegroup.com/buddypress-groups/exnesedo/forum/topic/английский-словарик-в-картинках-2-клас/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJarred 2019-01-19 01:59
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or
did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm
looking to design my own blog and would like to find out where
u got this from. many thanks

Also visit my homepage: lpe88 download: https://kasino.vin/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBrooks 2019-01-19 03:05
Nice blog here! Also your site a lot up very fast!
What web host are you the use of? Can I am getting your
associate hyperlink on your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

my blog post scr888 register agent: http://www.gnu-darwin.org/www001/src/ports/www/b2evolution/work/b2evolution/blogs/install/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fscienceandhealthpolicy.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dnews.ezyget.com%252F888-918kiss%252Fprofile%3Escr888+game%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopShirleen 2019-01-19 08:17
Then, when you're writing your content, wish to include these search term phrases.
Your articles must be valuable, useful, and highly informative if
they are to work to drive visitors to your web site.


Also visit my page ... play8oy: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLorri 2019-01-19 14:27
Method it will be really right from the heart and because
of you somewhat shape or form! There are legion unethical "how to" programs
out there that do not work.

My web page; 3win8 slot: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopHudson 2019-01-22 06:14
Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's blog link on your page
at proper place and other person will also do similar for you.


Here is my web site: online casino vegas
slots free play: http://www.groveinsurance.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kasino.vin%2Fdownloads%2F76-download-rollex11/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopElsa 2019-01-22 19:45
One specific and simple theme just what should be focused entirely on.
So, recognize someone through the product your referring a
person are give them no reasons to? For this to work, 'word' your links carefully.


Feel free to surf to my homepage: mobile
slot casino: http://www.girlsaskgirls.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDelphia 2019-01-23 13:40
Hello, I enjoy reading all of your post.
I wanted to write a little comment to support you.Look at my blog :: 918Kiss Apk: http://100thoughtfulacts.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ux-underwearexchange.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dkasino.vin%2Fregister
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLionel 2019-01-24 04:55
So make use of these techniques, and try to get your site indexed by Google or Yahoo in no time.
The Smoothie Freeze Machine by Back To Basics is often a great blender to use for drinks.


Take a look at my web-site; live blackjack unibet: http://Www.Mypaydayloanss.com/how-to-choose-an-online-casino-game-that-suits-you/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEstela 2019-01-31 01:07
I will immediately clutch your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Please permit me understand in order that I may just subscribe.

Thanks.

Here is my blog post; download: https://bedkarephand.bandcamp.com/album/joo-music-mp3-5-2019
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRoger 2019-01-31 12:31
Thanks for sharing your thoughts about druhá světová válka.
Regards

Also visit my blog rollex11 download: http://news.ezyget.com/885-rollex11/profile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMinna 2019-02-01 00:27
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now
each time a comment is added I get three
emails with the same comment. Is there any way you can remove people
from that service? Bless you!

Also visit my web blog - joker123 apk: https://kasino.vin/downloads/67-download-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLois 2019-02-03 09:24
The player does n't have to know too so very much more about "how to win" online.
Sometimes prizes possibly be awarded for multi combinations.
One does not require to be a specialist perform with these online casinos.


my webpage ... 918
kiss: https://win88.today/918-kiss-scr888-2018/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJacques 2019-02-04 03:02
But when you move from center and follow your ki (life energy), the
endeavor is effortless. A spa party may be just period you for you to relax somewhat.

To make the gift more meaningful, it may well be personalised it.


my weblog; 918 kiss: https://918Kiss.host/72-918kiss-918-kiss-or-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopQuentin 2019-02-04 04:49
The spacing of the text lines and paragraphs could make website content more readable.
Or even topic to address is the development of the ideas.
Potatoes are very healthy and cheap in the process.

Here is my website :: playboy
casino: http://918.credit/casino-games/playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFrances 2019-02-05 19:16
You have not likely discovered the countless benefits you can get from using these products.

Ask yourself what is it that makes you uncomfortable? There are several relationships that are similar with fairy tale story.


My blog post :: progressive games.com: http://www.lawgistics.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fdownloads%2F84-download-lpe888/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEverett 2019-02-07 02:41
Hey there would you mind sharing which blog platform
you're using? I'm planning to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for
something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!


My blog post: download: https://moikengiten.bandcamp.com/album/7-2019-3
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAdela 2019-02-07 07:59
I go to see every day a few sites and sites
to read content, however this webpage gives quality based writing.


Also visit my homepage b (http://aamai.or.id/: http://aamai.or.id/forum/viewtopic.php?p=745762)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDirk 2019-02-07 09:56
This is really interesting, You're an overly professional blogger.

I have joined your rss feed and stay up for in the hunt for extra of your excellent post.
Additionally, I've shared your website in my social networks

Look into my website: b (http://www.gumthai.com/perthmarket/index.php?action=profile;u=17032: http://www.gumthai.com/perthmarket/index.php?action=profile;u=17032)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCortez 2019-02-07 23:32
When some one searches for his necessary thing, therefore he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing
is maintained over here.

My web blog; casino 888 download: http://i-infin.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://kasino.vin/downloads/71-download-live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLottie 2019-02-08 03:49
Quality content is the main to invite the users to pay a quick visit
the web page, that's what this website is providing.

my web site :: playboy888: https://918.network/downloads/86-play8oy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarta 2019-02-08 09:44
Do you have any video of that? I'd want to find
out more details.

my page b - www.nj399.com: http://www.nj399.com/home.php?mod=space&uid=24737&do=profile -
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMoshe 2019-02-08 20:05
Eggs is the food, which you may have at anytime, whether its breakfast, lunch or dinner.
You get instant traffic from Google within early months of blogging.
Can recall the reader wants good content.

Here is my homepage rollex11: https://918kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNigel 2019-02-08 20:29
Heya i am for the first time here. I came across
this board and I to find It truly helpful & it helped
me out much. I am hoping to present one thing again and aid others like you helped me.


Also visit my weblog m rollex11: https://918.network/casino-games/68-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLuigi 2019-02-09 20:04
They don't get the reader squirming in his seat with excitement.
Content is what can make or break your traffic also as your site.
Any type of method imaginable is on hand for largest blogging.


Visit my webpage rollex11 login: http://918.credit/casino-games/rollex-11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEdison 2019-02-10 14:38
Worry will creep into your mind, allowing you open to second guessing your itineraries.

Give exclusive a person to your loved one. All successful traders have a solid plan by which to run their business.Here is my homepage: ocean king temple walkthrough: http://www.donerewards.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopIsidro 2019-02-10 20:15
Instead, you're getting coverage from your major health
carrier that your particular broker did business with.
Liability Insurance and Workman's Compensation insurance are two required kinds of insurance that equine business
owners must have when they have W2 employees if they do
any type of business with all the public. There have been many incidents in which the worker has
injured himself while working and at times has even lost his life.


My blog - b (Dominique: http://ioalt.ru/info.php?a%5B%5D=b+-+%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fpria.kr%2Fregister%2F73973%3Eclick+the+following+post%3C%2Fa%3E+-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJay 2019-02-11 08:53
These regarding product include t shirts, greeting cards, posters, mugs, sweatshirts.

That's what I wanted to be doing, planning and present house ?.
An individual respect others you are enhancing your personality circuitously.


Feel free to surf to my web site ... live poker new york city: http://brokersignals.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fcasino-games%2F68-ntc33-newton-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAlexandria 2019-02-11 10:03
The benefit is that you'll be able to make sure what is and isn't covered.
Common examples of cases conducive on the home being considered vacant
are:o House sits empty for 90 days while the owners have
moved out of state and therefore are awaiting the
existing you will find sell. There have been many incidents the location where the
worker has injured himself while working and at times has even lost his life.


My blog post b - csmouse.net: http://csmouse.net/user/LuigiSharland5/,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKali 2019-02-11 12:19
Hence they opt for PPI Claims, where they are able to claim
and get their cash back. b - http://sportsradioboston.com: http://sportsradioboston.com/2009/boston-bruins-sports-hub-985-boston/ -) These plans enable you to buy estate taxes as well as other settlement amounts.
Assuming exactly the same parameters as before it
could make a earnings of $93,600.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopIrving 2019-02-11 12:36
Great information. Lucky me I ran across your website by chance
(stumbleupon). I have saved as a favorite for later!


Feel free to surf to my blog ... playboy casino: http://news.ezyget.com/879-play8oy/profile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopOliver 2019-02-12 14:17
Before you ever start to play Slotris, have to read the pay table and the instructions for
playing. Many online free games sites have
an e-mail board where all players can comment.

My blog post :: scr888 download: https://win88.today/918-kiss-scr888-2018/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAmparo 2019-02-13 15:01
While both will definitely be expensive in your case, when you build, you'll find areas that one could
assistance to save your precious dollars for other activities.
Months prior to the decision to offer the property is created,
the homeowner must take a look at their very own property,
both in and out, over the eyes of your potential buyer.
Sometimes they'll also be able to create the brand to get a favored
team to the court as well.

Also visit my web-site b - slateroofs.rocketandwalker .com: http://slateroofs.rocketandwalker .com/loretm-2/,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopPrince 2019-02-13 16:03
Good way of telling, and nice piece of writing to obtain information about my presentation topic, which i am going to present in school.


Here is my website - joker123 apk download: https://918.network/downloads/81-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJeffery 2019-02-14 05:31
It's for instance the example of standing globe
grocery store with every beverage labeled Coke. Some unscrupulous vendors can enable you to be buy a duplicate stainless steel pepper slow.


my weblog :: ocean king
gosport: http://www.amcfire.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-joker123%2F&pc=conduit&ptag=A1ABE2870D3204E8590F&form=CONA
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCliff 2019-02-14 10:02
With this type of profile, you like to get lots of interactive
satisfied. Not just an individual write good content, or how to publish the program.

Search engine crawler will see site as another page.


Also visit my blog post - 3win8 slot: http://918.credit/downloads/87-download-3win8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFelipe 2019-02-14 16:46
Nuts high in fats, content and giving fats are wonderful as they are monosaturated
and unsaturated fats. That is a person always have to be inside
your toes if you are within the net trying to make money.


Review my weblog ... scr888 download: https://918kiss.poker/casino-games/66-918kiss-918-kiss-or-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopElissa 2019-02-15 04:36
Changes that happened without you notices for that reason not needed should be gotten gone.

You must make an response as you just read. Do time savings on small details or little content.


Also visit my blog: 918kiss casino: http://mycomputerhardware.net/live-roulette-variants/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarianne 2019-02-15 14:14
Another problem is that the new website owners is keyword stuffing.wil read
a involving keywords. What joint ventures really are is leveraging on the efforts of others made mutual cash.Review my homepage: scr888
download: https://scr888.men/index.php/download/15-918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopTawanna 2019-02-17 00:39
Take a look at your lens and discover whether it's
brimming with ads and links, or not. Weight are not healthy optimized components in one's own published text.


Feel free to visit my webpage joker123 apk download: https://918Kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLucinda 2019-02-17 20:52
Tremendous issues here. I'm very satisfied to look your article.
Thank you a lot and I am looking forward to
contact you. Will you please drop me a mail?

Here is my homepage - newtown english casino hack: http://an-exec-resume.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.galileoracing.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwin88.today
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMalinda 2019-02-17 22:42
Streamline Shipping: For shipping your items, it is required that
you streamline your shipping. Participate in online forums and share information with
people looking concerning about your subject.


Here is my webpage - playboy casino: https://win88.today/play8oy/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMarcela 2019-02-18 03:07
Here are several aging strategies help you
cope with aging from a positive, capable manner.
Recommendations a crucial spiritual law: You get a what
you say. It didn't move the needle in regards to sales.

Also visit my site: efflorescent echoes
live 22: http://aemicek.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-live22-android-ios%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCharline 2019-02-18 03:23
She didn't like her tribe, (who picked her last) calling them "the dumbest people on earth" and was easily voted out
at the first tribal council. As a result we have a perfect interpretation of
what was authored by the composer, a fantastic
fusion of both technique and emotion, the actual musical masterpiece.
I didn't even no the best way to tune the one thing a smaller amount know where you should put my fingers on the fretboard so I could play a
note.

Visit my blog post: b [www.naderinger.biz: http://www.naderinger.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=selfhelpproducts365.com%2Fbulimia-recovery-program-review%2F]
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNoel 2019-02-18 10:06
Aw, this was an extremely good post. Finding the
time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I
put things off a lot and never manage to get anything done.


Here is my site playboy888: https://kasino.vin/home/playboy/57-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopSharyl 2019-02-19 08:31
There are many things that could be causing your washer to fill gradually
over time. Scrub wall surfaces can remain of the chimney and hearth that's not a problem hard nylon brush to remove soot.


Feel free to surf to my site online casino aus: http://kaerougpant.mihanblog.com/post/99
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLilliana 2019-02-19 21:45
And desire is having a positive force which connects with the thing that you would
really like. So, people can buy expensive brands to obtain the
nice window shading. Is the Diet Solution Program really suits
you most?

My webpage; lucky palace casino: https://win88.today/download-lpe88-android-windows/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFloy 2019-02-21 21:39
A magnificent piece of choral music is presented when the diva takes the stage.
Satellite receives a large selection of channels their own dishes.

A Rascal Flatt concert will be one of the most memorial events in your.


Feel free to visit my web page :: sky777 apk: https://win88.today/download-sky777-android-ios/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRae 2019-02-24 12:48
Use keyphrase research to learn what people need for answers on. Its the separate as well as your links out
inside the rest belonging to the ones on the net.


Also visit my webpage; live22 apk: https://kslot.app/index.php/games/live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJacquelyn 2019-02-25 01:17
What would you do daily for business enterprise that will interest people?

Basically it means using other keywords have got the
same meaning. You can sell your own product, if you have one.


Visit my web blog :: rollex 11: https://918kiss.bid/downloads/218-download-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBryon 2019-02-26 18:00
I don't even understand how I finished up right here, but I believed this submit used to
be good. I do not understand who you are however definitely you're going to a well-known blogger
should you aren't already. Cheers!

Also visit my blog post - scr888 download: http://News.Ezyget.com/888-918kiss/profile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFinn 2019-02-26 18:06
How's it going dignifying anyone, but only oneself.
Bachelors are always on the lookout to put together a perfect partner or somebody to
have fun with. A late sleep is actually just as
welcomed every other treatments.

Also visit my webpage joker123 apk: https://kslot.app/index.php/games/joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFermin 2019-03-01 18:15
The lawyer will in addition need to see receipts and doctor's history.

Planning to secure a wedding is stressful, and oftentimes brides
forget several important goods. Look around and see whose watching or walking top up play8oy: http://www.hairgrowthspa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-play8oy-android-ios%2F to you.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEloy 2019-03-02 21:21
However, you likewise require to balance this with actually creating titles which want to click on and read.
Can see the reader wants good articles. I
understand that's buying and selling websites am.


my webpage live
22: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRufus 2019-03-03 03:27
I always used to read paragraph in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.


My webpage ... Download site: https://belizeanuncio.com/user/profile/67390
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCarmine 2019-03-03 22:37
Treat volunteers as important members of your team and thank them as this kind of as.
A fat burning furnace diet should have amino chemicals. We're seeing more discretionary car purchases now.


Here is my weblog; live22 casino: https://win88.today/live22/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKathryn 2019-03-04 19:32
Any verification should be logically securing the minds of your subscriber list.
If you're feeling motivated enough, find good topic to locate a writing.
We realise that golf course is an extensive grass land.


My page: ace333
apk download: https://win88.today/ace333/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDorie 2019-03-05 21:25
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account
it. Look advanced to more added agreeable
from you! By the way, how can we communicate?Take a look at my site 9: http://www.aracne.biz/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3953074
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDwayne 2019-03-07 01:11
Hi to every one, the contents existing at this web page are in fact
amazing for people experience, well, keep up the good work fellows.


Also visit my web blog - download: https://triginemot.typeform.com/to/gX6VHm
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJacqueline 2019-03-08 12:38
I was very happy to find this website. I want to to thank you
for ones time for this fantastic read!! I definitely loved every little
bit of it and i also have you saved as a favorite to check
out new stuff in your blog.

Here is my weblog: lpe88 download: http://news.ezyget.com/880-lpe88/profile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDarcy 2019-03-08 19:35
Installing devices like insulation, windows and doors are almost
necessary, so if you are looking in a home you want to ensure the house already has it, or plan on achieving this after possible.
As a Raleigh Real Estate Agent, I have seen homeowners
discourage potential customers by overdoing their decorations and I hope this article helps
prevent this from happening to you. There are several
choices designed for decreasing the expense of flooring.

my web site: b - beauvir.bottompics.w.skve.org: http://beauvir.bottompics.w.skve.org/php_test.php?a%5B%5D=b+%28%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fcorporativoinfo.com%2Fcisa%2Fmodules.php%3Fname%3DYour_Account%26op%3Duserinfo%26username%3DEdisonG281%3Esimply+click+the+up+coming+web+site%3C%2Fa%3E%29 -
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopVirgie 2019-03-10 21:47
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I
guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any points for newbie blog writers? I'd definitely appreciate it.Here is my web-site; mobile slot bonuses; Tami: http://impresariollc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=indiaserver.com%2Fcgi-bin%2Fnews%2Fout.cgi%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwin88.today%2F,
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKattie 2019-03-11 08:52
There are a stunning five ways to vote, and passionate viewers may want to have it all figured out ahead of time.
However, it is just give a form on web page expecting customers
to shell out their details.

Feel free to surf to my web blog - scr888 download: http://myslot.live/index.php/download/25-918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopShanon 2019-03-11 14:29
of course like your web-site but you have to take a look at the spelling on quite
a few of your posts. A number of them are rife
with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

My page - 자동차보험료비교견적사이트: http://www.xn--l89a4l15n2tf80fw6bj1g22q8gaq4b6z2aizt6ij.org/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLinnie 2019-03-11 16:21
It truly is a proven marketing technique this also boost traffic and increase your sales.
They have my name and my links imbedded.nothing has been changed.

You would use something like "NFL Football Team Jerseys".

Feel free to surf to my blog post :: how to
cheat ocean king: https://rhm-magazine.ru/bitrix/rk.php?goto=http://minzakup.rtyva.ru/page/1081300
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLakesha 2019-03-11 17:17
You also ought to be conscious of the content you keep.
Waters unmanned . your readers reading merely and an individual
a better traffic ranking! We're talking about 400-600 speech.that's
one page!

My site :: 918 kiss: http://scr888.pw/index.php/download/31-918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEdna 2019-03-11 19:00
You are actually in the business to invest capital and carry a return on that investment.
They will in all probability take great of proper your car as they their items.


Also visit my blog - casino malaysia: https://cuci.today/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAnthony 2019-03-12 00:22
Its to be a commercial on tv, these vehicles actually see it two dozen times a person decide to really watch it.
So I think for the seo work we end up being go with good materials.
So place a connection to internet page.

Here is my site :: play8oy android download: https://kslot.app/index.php/games/play8oy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEfrain 2019-03-12 01:07
Do not get clingy and desperate by calling him / her repeatedly!
Everyone would have definitely had been high
self respect when have been kids. It can be written by a friend, neighbour, relative, et cetera.


Also visit my blog :: scr888: https://www.ongbaby.com/blog/categories/918kiss
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMirta 2019-03-12 12:21
Heartburn is another area that seems to create a involving myths about pregnancy.

Diane puttman is hoping due to of this that end up being more
plus more people treading the home renovation industry.

Feel free to visit my weblog :: rollex11: https://win88.today/download-rollex11-android-windows/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopScott 2019-03-13 09:42
Quality content is the main to invite the
users to pay a visit the website, that's what this site is
providing.

Also visit my weblog; ntc 33 finura
del cemento: http://loishall.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=en.vtb.com.ge%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2F918.network%2Fdownloads%2F82-ntc33
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAnglea 2019-03-14 07:07
When you find yourself happy with the site, you start thinking
about getting traffic to you'll find. You will never obtain an optimized web page without this particular.

It really helps and is widely utilized by all
SEO experts.

Take a look at my site live blackjack fails: http://www.astronomi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cogizehilowa.mihanblog.com%2Fpost%2Fcomment%2Fnew%2F102%2Ffromtype%2Fpostone%2Ffid%2F15459194055c24dbadcba24%2Fatrty%2F1545919405%2Favrvy%2F0%2Fkey%2Fd56f7c4d0f3ee626d636d90b61ea5bd5%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCarmelo 2019-03-14 21:40
You get a involving happy birthday greeting cards but you
open the charming ones first. Thus, you need to be soft spoken and polite with the partner.
That is to say, what you would expect to happen, happened.


Visit my weblog - ace333 apk download: http://3win8.city/index.php/other-games/ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBethany 2019-03-15 05:31
A person want any that professional direct competition with despite the
fact. Possibilities several solutions to do this excellent.
That's right I said ten.So it was to the magazines.My web page ... scr888 download: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopIna 2019-03-15 07:18
Content is all hunger suppressant . information along with your product
on will probably be. Have a subscriber channel that is appropriately tagged
and stay busy. Duplicate content and boring content for buyer.my blog ... live22 download: http://918.credit/casino-games/live-22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNoel 2019-03-15 08:45
I know this site provides quality based articles or reviews and extra data,
is there any other web site which gives such data in quality?


Here is my weblog 자동차보험료비교견적사이트: http://www.jjanglive.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopShelley 2019-03-15 11:03
Do you have any video of that? I'd want to find out some additional information.

My page ... Torrent: http://skytc.co.kr/contact/1161807
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJami 2019-03-15 16:29
A keyword rich file name will do about sneakers thing.
Here people will visit your own site and can give comments for them.
Your blog commenting must be on blogs that have good page
rate.

Also visit my site - joker casino zseton: http://218.232.111.43/php_test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fkestrapws.xyz%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.poker%252Fdownloads%3Ejolly+joker+casino%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBrigitte 2019-03-15 21:39
Might be watching in the comfort of a chair pulled by means of front of your computer, too.
It made me feel like I was right generally. Yes sir, I watch all the
action on my computer.

Also visit my webpage download luckyo casino: http://wearehcrmanorcare.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888slot.online%2Findex.php%2Fdownload%2F32-live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEricka 2019-03-16 08:33
If you have internet access a regarding these applications will
accumulate online. Use keywords of your topic in your headline, closing
and opening paragraphs. Many people like to have a large webpage.


Here is my website - ace333 apk download: http://www.Ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGavin 2019-03-17 01:03
Realize the distinction between taking excellent care of others and rescuing them.

Talk about the changes use the printer occur the particular
baby exists. Is it realistic for a ninety year-old to watch bungee getting?


Feel free to surf to my webpage ... live22 id test: http://www.rtekac.com/comment/html/?1656.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFallon 2019-03-17 02:07
May be a learning from your errors basis. These people do
this sort of thing every day for a living and are
constantly rated on their results. This can be a traditional
choose little models.

Here is my page: scr888 download: http://3win8.city/index.php/other-games/918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRodrick 2019-03-17 05:09
Promoting your video in the right way comes however preparation of creative content employed.
Headlines: Greater 75% of your readers read an article based
within headline.

Here is my web-site; progressive card
games: http://rico46.Bplaced.net/smf/index.php?action=profile;u=907
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMuriel 2019-03-17 09:00
Try and rekindle the romance in your married day-to-day lives.
And these won't tell the story once or twice
mainly. I have not forgotten folks use the word of god, the father.
Remember the saying that practice makes perfect.Take a look at my web-site; 918 kiss: https://kslot.app/index.php/games/918kiss
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMark 2019-03-17 17:15
Somebody essentially help to make seriously
articles I would state. This is the first time I frequented your web
page and so far? I surprised with the analysis you
made to make this actual post extraordinary. Magnificent process!


My homepage playboy casino: https://kasino.vin/downloads/72-download-play8oy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopReda 2019-03-18 03:23
Tuesday night's winning mega
casino no deposit bonus codes 2017: http://blackgrace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kslot.app%2Findex.php%2Fgames%2Fmega888 Millions numbers are: 21-30-34-39-49 and a Mega Ball
of 43. Is winning the Florida lottery much of your 'strategy' for financial privacy?
Virgin Islands and price $1 each individual one.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDorie 2019-03-18 04:07
One of the common layouts for content website is
a flush left text and a photograph on perfect side from the page.
Without ads, cash becomes a tad tough. Now that doesn't sound
it is a shame does the item?

Also visit my blog post - joker123 download: https://www.ongbaby.com/blog/categories/joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCandida 2019-03-18 05:43
Here are 7 truths they have learned about good Effective search engine optimization.
Many people suggest not doing this because it is annoying.
Search engines look for keywords which can be being seached for.


My blog post :: 918kiss: https://918kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEugenio 2019-03-18 07:34
Now you should take utmost care on who are linking for you and
where? Affiliate marketing is a fantastic way to begin making extra money.
Maybe two more times anyone decide to drive into the store and get one.


Also visit my blog post ... 918 kiss: https://jom.fun/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBernardo 2019-03-19 03:20
About 95% to 99% of our behaviour, thoughts, and feelings in virtually any day
are habitual. Think hard and reason out the points for and against your ways.
Basically, it's all about meeting your fears and facing them head-on.

Feel free to surf to my site; 918 kiss: https://cuci.today/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopArnold 2019-03-19 10:59
Thanks to my father who told me on the topic of this blog, this
blog is truly remarkable.

Feel free to surf to my website ... ace333 apk: https://kasino.vin/downloads/75-download-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJoni 2019-03-20 03:31
There greater level of cool online casino games india: http://supermarketim.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=toknolezugha.mihanblog.com%2Fpost%2Fcomment%2Fnew%2F95%2Ffromtype%2Fpostone%2Ffid%2F15446836775c12009d0013b%2Fatrty%2F1544683677%2Favrvy%2F0%2Fkey%2F125923466e2fc7b37855da57d2e79bf8%2F
for teens that is mostly a hit at New Year's Eve parties.
The very first thing which exercise sessions recommend for this
is taking exercises.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJannette 2019-03-21 13:18
When someone writes an piece of writing he/she retains the image of a user in his/her brain that how a user can know it.
So that's why this article is great. Thanks!

my blog post ... download: https://letterboxd.com/ledrarorek/list/filmlist:4050059/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopWilly 2019-03-22 04:45
Magnificent beat ! I would like to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit familiar
of this your broadcast offered brilliant clear idea

my blog post: scr888 topup Agent: http://Magento.mainacad.com?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Flizaautomation.eu.org%2F101-gambling-facts-before-you-shell-out-a-dime%2F%3E918kiss+ios+iphone+6%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAndres 2019-03-22 08:38
Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.
I feel that you just can do with some p.c. to pressure the message
house a bit, however instead of that, this is excellent
blog. A fantastic read. I will certainly be back.


Also visit my homepage ... Glinda: http://googlenowthis23.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopShelton 2019-03-22 13:42
To this article marketing is still one of this most effective marketing advertisments.
2) Funnel The Traffic: With every article which create are usually to link back to
your own blog.

my site joker123 apk: https://918kiss.bid/downloads/215-download-joker123-for-android-and-ios
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFlorentina 2019-03-22 13:54
hey there and thank you for your information – I've definitely
picked up anything new from right here. I did however
expertise several technical issues using this web site, as I
experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow loading
instances times will very frequently affect your
placement in google and can damage your high-quality score if ads and
marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a
lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon.

Feel free to surf to my web page; ntc33: https://918.network/downloads/82-ntc33
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAlbertina 2019-03-22 14:53
Kim enrollment with Associated Content in March of 2007.
The quality of content plays a critical role to get high google page rank.

I submit my articles to what i consider in order to the best article submission sites.


My web blog; live casino88: http:///phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bureauveritas.co.uk%2Fhome%2Fworldwide-locations%2Fbv_com_worldWideLocationResults%3FcountryName%3DBULGARIA%26d-7381771-o%3D2%26d-7381771-p%3D1%26d-7381771-s%3D4%26url%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fdownloads%3Etriple+ace+333+stv%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAudrey 2019-03-22 18:28
Without proper polishing you won't be able to produce good quality articles.
The 2 principal motivators are pain avoidance and pleasure seeking.

You can get hordes of people your site if you utilize article
marketing correctly.

Also visit my page :: online casino slots canada: http://almanmever.mihanblog.com/post/comment/new/48/fromtype/postone/fid/1497022884593ac1a44e4a7/atrty/1497022884/avrvy/0/key/f7f34fd0cc62cbed1771494eb32ca68a/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMelba 2019-03-22 21:47
She feels embarrassed when she wonders what impression the ogled
women can have of him. Speak about what your goals are the actual
you would like to see happen as a direct result of having this done.


Have a look at my web blog; m life online casino: http://Www.Salesnetworksolutions.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopChristin 2019-03-22 22:22
The iPad can do all of those fine but realistic remains: What are you able to use the iPad for?
Yes, I know Google doesn't like to share, but still, even if it's just a few
pennies for developers?

My blog; 918kiss logo: http://www.chinacheapnfljerseyshop.com/the-best-places-to-enjoy-texas-holdem-poker-on-line/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJanell 2019-03-23 00:53
Very good info. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon).

I have book marked it for later!

Look into my website: http games lpe88: http://mammut-usa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2F3win8-god-wealth%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJanessa 2019-03-23 00:53
It is not anything bad, just just a little goofy.

That is your edge over others their market which have no software programs.
Finally, as the result of her persistence, he did. Merely grasping the
writer's idea is insufficient.

Have a look at my site ... smackdown live 22 november 2017: http://www.mechanicalserviceintl.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html&cache=yes
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLavern 2019-03-23 01:08
So you're leaving comments, you're getting all those backlinks gathering
over day time. If you need permanent writers, then you need
to go to any job sites and consultancy.

My web page; sky777 download: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJohnie 2019-03-23 01:25
The Smoothie Freeze Machine by Back To Basics is often a great blender to use for
smoothies. Companies - big and small, professionals and individuals are all in a
vehicle. Think long game, and you'll not go beyond the boundary
wrong.

Also visit my web blog; ocean king bali: http://ihavesenioritis.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.tomoehome.com%2Fmt%2Fmobi%2Fmt4i.cgi%3Fid%3D1%26cat%3D9%26mode%3Dredirect%26ref_eid%3D293%26url%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fcasino-games%2F72-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopScott 2019-03-23 02:54
Remember to do what you say for the word in order to become
taken closely. These really are questions that involve asking the girl's opinion on the
matter or topic.

Check out my blog: jokers casino: http://exbags.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://win88.today/download-joker123/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNelson 2019-03-23 05:04
Indicates that that simply the first few sites on the inside results get all the traffic.
If you see carefully that page should be very congratulations
with 100% keyword relevancy for that keyword.


Also visit my homepage :: m.2 ultra
slot: http://www.homehealth100.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=baubau-coal.com%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopFelicitas 2019-03-23 10:49
Hi! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my good old room
mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him.

Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!


Here is my web-site - oriental game live casino: http://voluntarios.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fdownloads%2F82-ntc33
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGregg 2019-03-23 19:28
wonderful submit, very informative. I wonder why the other
experts of this sector do not understand this. You should
continue your writing. I am sure, you have a
huge readers' base already!

my web-site: reflective essay topics for high school: https://marketsaletoday.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAthena 2019-03-23 19:58
Ensure that your call to action is benefit-driven. Tags
and lens URL are essential from SEO point of view as well as
its name it can pull audience to your lens. She's
got a creation that can be very convenient of consumers.


Look into my site; rollex11 login: https://scr888.group/live-casino-games/2487-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJanie 2019-03-23 21:12
Be the man on the inside wrong position. Give measurement to a professional otherwise a wrong measurement can ruin clothes.
In case you're not then you're not maximizing their full potential.Here is my weblog - sicboy mbyc fried: http://opti-ware.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fcasino-games%2F67-3win8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopChantal 2019-03-24 05:25
This means, men and women will be coming back to look at your profile all
over again. Your visitors really need to be perfect for learn regarding your product a person as well as be entertained by you.


Also visit my web page online casino malaysia: http://reconnectionhub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopStephanie 2019-03-24 18:21
Those hosts supply with simple directions on how to placed your webpage.
Frequently these cards are titled "In Loving Memory having to do with.".

However, to create sure your price is relative and expense effective.


Feel free to surf to my web blog seo eun seo: http://php.hicn.com.cn/comment/html/?94761.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKristin 2019-03-24 19:40
When it comes to self confidence, it is something that will
benefit you in additional than method. Often, the dealer
might claim that he functions a mechanic of his own but
should not believe his words.

Here is my homepage :: sky777 download: http://Sky777.fun/index.php
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJacklyn 2019-03-24 19:44
All casino bonuses floor covering rollover or play through requirement.
These bonuses are also what differs one casino from different.
Those are options that consumption enjoy while you play live
roulette free bet: http://Share.pho.to/away?to=http%3A%2F%2Fscr888slot.online%2Findex.php%2Fother-games%2Fntc33&id=ACBj7&t=9BpgEvc blackjack.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopSoila 2019-03-24 22:42
Marketing weblog is not all that difficult to do. Possess a subscriber channel
that is appropriately tagged and stay busy. We'll just begin with free examples for well.


Feel free to surf to my blog: lpe88 download android: https://918kiss.poker/casino-games/70-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopNovella 2019-03-25 00:38
I can't stress enough benefits of having the Google plugin. Is the page relevant to your professional?
Innumerable web pages are being produced and being hosted everyday.Here is my weblog: casino online gclub: http://questforvictory.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.spiritualforums.com%2Fvb%2Fredir.php%3Flink%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.poker%2Fdownloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopHunter 2019-03-25 02:54
Kim has left many comments on my small articles
and she always has nice things to say. The problem with Headline tags is that the
text is massive and it leaves a leaves an automatic line break underneath.


Feel free to visit my blog post 918kiss game scanner: http://www.westerngraphics.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=urunkichighu.mihanblog.com%2Fpost%2F74
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMiles 2019-03-25 17:34
Of course, you must best solution those questions
which just a lot about. Researching your niche first is firstly paramount scr888 how
to test: http://lomon.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.handbags-michaelkors.us.com%2Fcasino-games-so-popular%2F your success around the. These are people searching for the purpose you provide!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRandal 2019-03-25 23:36
To be a beginner towards the Internet or experienced ingredients as a joint venture partner marketers.
You can find a list among the good free and paid directories tiny site.
It's an art which requires some procedure.

my webpage: live22
download: https://918kiss.bid/downloads/167-download-live22-apk-to-phone-for-android-and-ios
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBertie 2019-03-26 01:01
Reversely, your teen will strengthen his/her old habit everytime
s/he partcipates in it. The best way to go easy reading books and articles even doing
a search online. The ogling might increase his libido and desire.


My homepage ... lpe88 slot game: http://www.online-casino-77.com/casino/beginners-guide-to-online-casino.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKarry 2019-03-26 04:12
Failure is so inflexibly black or white, so all or nothing.
Really are millions numerous free Swedish internet dating that provide lot of interesting individuality.
Communication is important for understand various other.


My web blog :: live roulette near me: http://artemokrug.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://i-hate-michaels-crafts.net/__media__/js/netsoltrademark.php%3Fd=cuci.today
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRobbin 2019-03-26 06:21
One of the major causes that I submit articles is market my businesses.
Like this you can easily find the web pages
where have to place a back network.

Check out my weblog - sky
casino contact: http://www.passportgold.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopTed 2019-03-26 06:37
Very nice post. I just stumbled upon your weblog and
wished to say that I've really enjoyed surfing around your blog
posts. After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write
again very soon!

my website: king ocean services e.u: http://secureusmeds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Yoko14145.com%2Fmt%2Fmt4i.cgi%3Fid%3D3%26mode%3Dredirect%26no%3D40%26ref_eid%3D481%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.ezyget.com%2F878-joker123%2Fprofile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDeidre 2019-03-26 11:02
Excellent article. I am going through many of these issues as well..


My web site; casino
slot machines odds: http://Pamperme.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=news.ezyget.com%2F879-play8oy%2Fprofile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRussel 2019-03-26 19:59
So begin techniques, and get your site indexed by Google or Yahoo in no time.

The Smoothie Freeze Machine by Back To Basics is live roulette rigged: https://Onlinecasino918.Jimdofree.com/ often a great blender
to use for shakes.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRosalyn 2019-03-26 23:13
I do this day by day and experienced success for countless years.
Potatoes contain a good amount of 'Vitamin C', when eaten along with skin. Remember though, you
have to post good content to make this work!

Feel free to surf to my blog post ace333 download: https://918kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLanora 2019-03-27 03:03
Collect pictures of the little one dressed as a
nurse, a chef or perhaps a teacher. There really is no better strategy
to market web site than to obtain commenting. This area is
in order to as Affiliate Marketing promotions.


Feel free to surf to my blog 918kiss: https://superslot.app/index.php/download
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGraig 2019-03-27 20:04
You really should try to focus on showing consumer what really
should to look into build that trust. Write an article about something that you intend to have
passion and publish it - for free - via the internet.


Check out my web site; bharat 22
live price: http://Usygenkacicy.Mihanblog.com/post/comment/new/23/fromtype/postone/fid/15523419285c86dba87e3df/atrty/1552341928/avrvy/0/key/bad0672e950a060c51fe9b6dc5da969f/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJefferey 2019-03-27 22:03
You want more links and you want them from good internet sources.
If you give good content the reader really won't care in case you
have a run-on sentence. What do you do having a newspaper once you read
they?

My web blog; joker123 casino: https://918kiss.poker/casino-games/71-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAlba 2019-03-28 01:51
ROB: We are really not the most well mapped
out podcast, though I think we complete good job of masking that.
Swagger Rich is a record where I just wanted to make use of something several.


Look into my webpage :: sky casino signup bonus: http://ihateaarcorp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=win88.today%2Fdownload-sky777-android-ios%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDarell 2019-03-28 02:15
Make sure that you do all function though, i.e. send him your link
text, and request his. Its the step, but start with thinking about which you
would like site end up being about.

Also visit my webpage - fifa mobile roulette dribbling: https://ecuadortenisclub.com/megacasinofreespins13036
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopDenise 2019-03-28 02:43
We absolutely love your blog and find a lot of your post's to be just
what I'm looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on some of the
subjects you write regarding here. Again, awesome site!


Take a look at my web-site :: 자동차보험료비교견적사이트: https://www.autowel.co.kr/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJoie 2019-03-28 03:59
Having read this I thought it was really informative.
I appreciate you finding the time and energy to put this article together.
I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!

Here is my web-site :: saturday night live
22 oct: http://dartdelivers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=News.Ezyget.com%2F887-live22%2Fprofile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopKarine 2019-03-28 05:42
There are numerous ways to generate income blogging.
So a your website itself writer who knows SEO critical.
Just make sure you don't say anything derogatory may lead to legal situations.My web-site: live22 apk: http://918.credit/downloads/85-download-live22-for-android-ios-and-pc
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCandelaria 2019-03-28 06:45
Good breaks to take are a a. m. coffee break, a lunchtime break and an mid-day coffee break.
The article below can give you some valuable tips on how to make
the right choices.

Feel free to visit my web page: rollex slot: http://portaldelinks.com.ar/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=ChristaHen
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopGretchen 2019-03-28 09:08
Get to understand different effective SEO techniques.
Put together nice content that they'll realise. I can't say kind bother me that my web site was dropped from
Search engine.

Here is my page - do online casinos work: http://Adicg.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888.group%2Fother-games-download%2F2495-download-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCora 2019-03-30 09:41
Setting up these things is a superb way to promote your product or your merchandise.
It was easier to plow ahead, even if it meant discounting
my norms of behavior. You want them to efficiently get your point along.my site; scr 888: https://cuci.today/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLeona 2019-03-30 14:37
God hears your prayers and they do develop a difference.
Be rational and think about what you are interested
in in other women. These two examples highlight
different things in switching the person.

Here is my blog post online casino
video: http://qualityeducationforall.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.poker%2Fdownloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopErwin 2019-03-30 20:01
Hi! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized it's
new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and
I'll be bookmarking and checking back frequently!

Stop by my site :: present
progressive memory games: http://access2justice.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=news.ezyget.com%2F880-lpe88%2Fprofile
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAlbertina 2019-03-31 03:34
There are some really good courses also in marketplace. So why let them have a good
edge over your family? This why they usually wind up going to and linking to
supply. Blog Marketing Tip #1: Provide Merchandise.my page :: mega888 apk: http://918.credit/downloads/83-download-mega888-for-android-and-ios
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopSusanne 2019-03-31 08:33
It is typically used for a side business as to tell the
truth. There are indian casino slot machines rigged: http://www.penpack.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yeildance.co.kr%2Fqna%2F421940 many
article directories on the field of Wide On the web.
Press a petal or a flower and laminate it before attaching
to the page.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBilly 2019-03-31 21:38
More than anyone else, they ought to know how to control
themselves. What I will suggest here end up being play each games.
Be sure to understand this to enjoy playing casino slot machines cheats: http://energizeyourorchestra.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2F3win8 via the internet.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopConnor 2019-03-31 22:52
Use backgrounds and accessories to accentuate your child's
coloring. The landing page is submit making serious
cash. You need keywords on your page will be relevant to that for the search term.


Here is my page - list of casino slot games: http://et.com%2Findex.html/kotokafe/item/188-kotokafe-murchim
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopEugenia 2019-04-01 04:57
Your website is actually profitable extended as you devoted to analyze your customers.
I want to listen your reasons behind blogging, furthermore the reasons you visit blogs.


Also visit my web page ... 3win8 casino: https://kslot.app/index.php/games/3win8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMonica 2019-04-01 06:08
Today, this may be known one within the best to help drive enormous traffic to a website.
You have to pay to use such a keyword tool but in my
view it is worth it.

Feel free to visit my page :: download huuuge
casino on pc: http://michellewhitedove.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=fastcingtaher.mihanblog.com%2Fpost%2F69
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopTrisha 2019-04-01 13:27
The Smoothie Freeze Machine by Back To Basics is a great blender to use for shakes.
Keeping on practicing the tips will make certain you get
good page rankings consistently. Perform not get any benefit from doing
the foregoing.

Feel free to visit my blog post: glitz casino slot game: http://.uk/index.php/blog/por-scientie-musica-sport-etc-litot-europa-usa-li-sam-vocabular?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fvaxholmsstad.info%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.ezyget.com%252Findex.html%3Elive+dealer+blackjack+paypal%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBenito 2019-04-08 10:53
It's very simple to find out any matter on net as compared to
books, as I found this paragraph at this site.

my blog post: http://expertconsultbook.com/when-will-i-find-a-boyfriend-quiz.html: http://recycler.freeglobalclassifiedads.com/user/profile/1006
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopBonny 2019-04-09 01:39
Thanks for sharing your thoughts about totalita. Regards

Feel free to surf to my page: essay writing: https://eduessaywriting.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRolando 2019-04-10 10:22
This means, individuals will be coming back to look at your profile after.
Make sure experience your website here a person won't
get much traffic! The purpose of involved with to
be goofy and fun!

Feel free to visit my page ... scr 888: http://scr888.party/index.php/other-games/38-918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopLuke 2019-04-10 14:35
Can I simply say what a relief to discover somebody
who truly knows what they are talking about
on the web. You actually understand how to bring a problem to light and make it important.
More and more people really need to check this out and
understand this side of your story. I can't believe you are not more popular because you most certainly possess the gift.my web site http://reactant.ru/russkaya/audio-proiznoshenie-s-russkogo-na-angliyskiy.html: https://www.ismartads.com/in/user/profile/13613
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJulio 2019-04-11 13:50
You can then submit the article and link back to any original
post for more related tips and hints. If you lack the knowledge, then you can use the search to provide you the resources.


Here is my web page; ntc33 login: https://918kiss.bid/downloads/219-download-ntc33
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRhea 2019-04-12 12:43
This can be a strong technique of linking, since all four websites go out today.
The landing page is search on making serious cash. The title is any kind of
see on the top bar (title bar) of the browser.


Feel free to visit my site: live
dealer electronic blackjack: http://Www.Candycabinet.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=njbusinessdivorce.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Djom.fun
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopColumbus 2019-04-13 18:17
Advertising and marketing to use small sentences and easy language.
It really can't recover than who! No, it's not all that
graphic, but recognize the item.

Feel free to visit my web page 3win8 apk: https://918kiss.bid/games/3win81
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMaryjo 2019-04-13 20:12
This helps with SEO and allow people to obtain a you the simple search of the online market place.
All of these individuals are likely to someone's place.

Before you hire, check writing pieces.

Feel free to surf to my webpage - mega casino slots: https://918kiss.bid/games/mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopMirta 2019-04-14 17:20
I'm talking about in an outsized scale manner. Once you've got that, marketing
it about your website. Writing a great article that features
your links is getting to build links.

Visit my homepage; sky777 apk: https://918kiss.bid/downloads/214-download-sky777-for-android-and-ios
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopJenna 2019-04-15 08:56
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to read more of
your useful information. Thanks for the post.
I will definitely return.

Also visit my weblog :: http://studyglobal.jp/fxq/sex/muslim-sex-website.html: https://creglists.org/user/profile/603160
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopTawnya 2019-04-15 09:21
I have been working on SEO to acquire good 1 1/2 to two years.
The problem with Headline tags is that the text is very large
and it leaves a leaves an automated line break underneath.
Use Google to choose a site in order to do that.

Feel free to visit my website joker123 download: http://3win8.city/index.php/other-games/joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopChester 2019-04-15 14:23
Found out that it did as well as the rest is history.

Repurpose visitors for gain taking preferred articles and sharing them in new ways.

Here happens to be a small list of the items you can sell online.


My webpage: joker123 casino: https://918kiss.bid/games/joker-123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAndre 2019-04-16 02:55
They are the professionals and know all about designs and codes and ways to
make a web site look really slick. Try to be different and different
with your marketing. Surf your path through Myspace . com.


Feel free to visit my page - joker123 apk: http://918.credit/casino-games/joker-123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAundrea 2019-04-16 04:06
Provides you with ask is actually your opinion of individuals.

You'll find that the sooner you put that you tell them, slightly more understanding that they may be.

So, how place all from the into outlook on life?Also visit my blog post 918kiss green: http://www.loni-heisserer.de/index.php?option=com_phocaguestbook&view=phocaguestbook&id=1&Itemid=56&t=20&t=20
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopConnor 2019-04-16 11:22
Considerably more a niche which can be monetized on your part if you might be up to thinking love that is.
The interviewee usually writes improving your general health newsletter.
Here's another tip for succeeding with Ad sense.Here is my page; play8oy android download: https://918Kiss.bid/downloads/217-download-playboy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopRick 2019-04-17 08:51
What makes their topic of conversation any better than yours or anyone else's for that matter?
This kind of solidify advertising the old behaviour always be be replaced.
Seems like a foreign language, doesn't it?

Here is my web-site ... casino
and slot games: http://Delraybusinessleaders.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dwp.pandeglangkab.go.id%2F%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditemlist%26task%3Duser%26id%3D1342261
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopAra 2019-04-18 01:42
Hi there very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also?
I'm happy to find so many helpful info right here within the submit, we need
work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.
. . . . .

Also visit my web page: sky777 casino: http://www.zulic.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.bodybygod.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3DKasino.vin%2Fhome%2Fsky-777%2F55-sky777
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Plukovník Josef Boris Wuchterle – starodružiník - Historicky KaleidoskopCarl 2019-04-19 11:33
Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I've really loved browsing your weblog
posts. After all I will be subscribing for your rss feed and I am hoping
you write again very soon!

Also visit my web-site 918 kiss win (Elizabeth: http://Blogtiengviet.net/htsrv/login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fgtpca.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dscr888.group)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!