Nacházíte se zde: Úvod
19.08.2019
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Průkopník československé vzduchoplavby

Email Tisk PDF

V loňském roce uplynulo sto let od narození průkopníka a nadšeného propagátora vzduchoplavby Bořivoje Drtiny ( narozen 21. 10. 1908 v Rožnově pod Radhoštěm, zemřel 25. 6. 1991 v Praze).

 

 

Bořivoj Drtina, důstojník československé armády, balónový pilot, odborník a nadšený propagátor vzduchoplavby, se narodil v rodině právníka Václava Drtiny. Již od mládí se toužil stát vojenským pilotem, avšak kvůli přísným zdravotním testům spojeným s tímto povoláním se jeho sen záhy rozplynul. A tak když se v roce 1926 stal frekventantem Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, nenavštěvoval kurzy pro budoucí vojenské piloty, jak si kdysi přál, nýbrž kurzy pro příslušníky dělostřelectva. Po úspěšném složení závěrečných zkoušek v roce 1928 opouštěl akademii s hodností poručíka. Ve stejném roce také absolvoval jednoroční aplikační školu dělostřelectva v Olomouci a nedlouho poté byl jako důstojník přidělen k 109. dělostřeleckému pluku do Bratislavy.

Pozorovatelem a pilotem
O čtyři roky později, tedy roku 1933, se mu jeho sen létat splnil alespoň částečně, když absolvoval kurz pro pozorovatele balónů pořádaný československou armádou v Milovicích. Následujícího roku se stal příslušníkem I. balónové roty, jež byla tehdy 3. oddílem 331. dělostřeleckého pluku. V květnu roku 1934 byl jako jeden z mála vyslán na základě rozhodnutí hl. štábu Ministerstva národní obrany ČSR č.j. 12426/hl. št. 5. oddělení do Francie, kde se zúčastnil kurzu francouzské armády pro pozorovatele s balóny, který byl realizován na École militaire et ď application de  ľ Armée de l’ air ve Versailles v době od konce května do poloviny července téhož roku. Po absolvování výše zmíněného kurzu a úspěšném složení závěrečných zkoušek obdržel dne 11. července 1934 diplom č. 1494, který ho opravňoval k létání s pozorovacími balóny francouzské armády.
Krátce po svém návratu z Francie získal Bořivoj Drtina pilotní osvědčení jak pro volný, tak pro řiditelný balon. Roku 1937 byl jmenován velitelem I. balónové roty v Milovicích a později v Příbrami. V průběhu druhé poloviny 30. let se vedle desítek vojenských plaveb zúčastnil také řady sportovních akcí, především tehdy velmi populárních honeb za balónem, o čemž mimo jiné svědčí i plaketa, kterou získal jako upomínku na své vítězství v tomto závodě v roce 1937. Od plaveb balónem Bořivoje Drtinu neodradil ani dramatický let a následná havárie u obce Vrbátky nedaleko Prostějova dne 8. července 1936, kdy se během cvičného letu spolu s npor. J. Vychodilem dostal s motorizovaným řiditelným balónem K25 do bouře a krupobití. Překvapení letci nebyli schopni zmrzlýma rukama provést normální přistání. Navíc do kovových částí balónu tehdy třikrát uhodil blesk a ten se následně poloprázdný zřítil. Oba vzduchoplavci, stejně jako další členové posádky, tento hrozivě vypadající pád naštěstí přežili. Přesto můžeme v pozůstalosti Bořivoje Drtiny nalézt kondolenční telegram k jeho „smrti“ odeslaný pplk. Františkem Procházkou Drtinově rodině, neboť v prvních zprávách týkajících se této nehody označili českoslovenští novináři Bořivoje Drtinu za umírajícího, někteří dokonce za mrtvého.
Za okupace, po rozpuštění československé armády, umožnil letecký odborník a dlouholetý pracovník Technického muzea (dnes NTM) ing. Vladimír Karmazín (1904–1948) Bořivoji Drtinovi práci pro tuto instituci. Seznámil jej také s advokátem JUDr. Rudolfem Rumplesem (1880–1941), tehdejším jediným sportovním pilotem balónů u nás, pro něhož Bořivoj Drtina v následujících dvou letech překládal drobné články, ale i větší práce týkající se balónového létání. Vedle řady překladů významných prací známých průkopníků balónového létání, například Viktora Silberera (1846–1924), Henryho de la Vaulx (1870–1930) či Ernsta Demuytera (1893–1963), vznikly v této době i mnohé původní studie, které dodnes čekají na své vydání, mimo jiné podrobně zpracované dějiny slavného mezinárodního balónového závodu o pohár Gordona-Bennetta či soubor statí mapující počátky balónového sportu v Čechách, trefně nazvaný „Naši v balonu“. Spolu s JUDr. Rudolfem Rumplesem, ing. Vladimírem Karmazínem a akademickým malířem Kamilem Lhotákem (1912–1990) vedl Bořivoj Drtina během těchto neveselých let také řadu diskusí o balónovém sportu, při nichž například také plánovali jeho znovuvzkříšení po skončení války. 

Daleko na nebe…
Vše však nakonec dopadlo jinak, než jak si Bořivoj Drtina spolu s ostatními během válečných let plánoval. Rudolf Rumples zemřel již v roce 1941, ing. Karmazín se 3 roky po skončení války stal obětí leteckého neštěstí, k němuž došlo v srpnu roku 1948 nedaleko Ještědu a ani pro Bořivoje Drtinu nebyla padesátá létá právě těmi nejšťastnějšími. V roce 1949 byl v hodnosti majora propuštěn z armády a začal se živit jako stavební dělník. Již následujícího roku byl zatčen a na základě zákona č. 231/1948 Sb. na ochranu republiky odsouzen k odnětí svobody na 8 měsíců (spis Ztr 44/50). Ačkoliv byl v roce 1956 rozsudkem Nejvyššího soudu (Tzv 64/56) v plném rozsahu zproštěn viny, do armády se již nevrátil a i v následujících letech se živil jako stavební dělník. Láska k balónům a balónovému sportu mu však zůstala, a protože již nemohl aktivně létat, sledoval vývoj tohoto sportu v zahraničí – v Čechách navzdory přání mnohých nadšenců nebyla tradice balónového létání obnovena ani deset let po skončení války – alespoň teoreticky.

 Vzkříšení balónového sportu
V šedesátých letech mohlo být v důsledku celkového uvolňování napětí na politické a společenské scéně přistoupeno i v oblasti balónového sportu od teorie k praxi. Výsledkem snah celé jedné generace balónářů se stalo v roce 1965 založení Balonklubu Praha pod vedením Ivo Vodseďálka. Téměř po sedmdesáti letech tak vznikla tolik potřebná organizační základna, s jejíž pomocí se nakonec podařilo balónový sport v Čechách vzkřísit. Bořivoj Drtina u takto významné akce pochopitelně nemohl chybět. Pomáhal s vytvořením stanov této nové organizace a pravidelně se také účastnil jejích schůzí. Vzhledem ke svým rozsáhlým znalostem a zkušenostem v oblasti balónového létání se v roce 1968 stal jedním z členů Baóonového odboru při Českém národním Aeroklubu, který měl být vrcholným řídícím orgánem nově vznikajícího balónového sportu u nás
V květnu roku 1968 se v Příbrami z pověření Státní letecké inspekce (SLI) zúčastnil jako inspektor zkušebního letu prvního československého poválečného plynového balónu „Praga 68“ (pilot Zbigniew Burzyňski). S SLI spolupracoval i v následujících třech letech, kdy jako zkušební komisař předmětů „Aerostatika a mechanika letu“ a „Technika a provoz letu“ prověřoval znalosti našich prvních pilotů volných balónů.
V této době se také velmi aktivně věnoval popularizaci balónového sportu u nás. Uveřejnil například řadu článků v periodikách Aeroklub ČSSR, Lidová demokracie, Nedělní příloha Práce či Večerní Praha. Dále se podílel na přípravě dvou rozhlasových pořadů pro děti a mládež, pojednávajících populární formou o balónovém sportu: Balony nad Atlantikem (na okraj jedné nezdařené kapitoly z historie létání) a Goethe neznámý (poznámky o objevu, který dokazuje vzduchoplavecké pokusy velkého básníka), které byly odvysílány v roce 1976.
Pracoval také na scénáři pro dokumentární film Československé televize Zvědavá kamera (Balonem přes 50. rovnoběžku, 1967).
Zájem Bořivoje Drtiny o vzduchoplavbu a letectví neutichal ani v následujících letech, kdy se jako člen Letecké historické sekce při NTM aktivně zúčastnil řady akcí této sekce. K jejímu programu přispěl například roku 1988 přednáškou Vzduchoplavba v ČSR mezi dvěma válkami.
Tento neprávem pozapomenutý průkopník a nadšený propagátor vzduchoplavby a balónového sportu v českých zemích zemřel v Praze dne 25. června roku 1991.

Romana Kmochová, Ing.Vladimír Lacina

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!