Nacházíte se zde: Úvod
15.11.2018
  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historicky Kaleidoskop

Pankrácká popraviště z let 1926–1989

Email Tisk PDF

Pankráckou věznicí procházely dějiny českého vězeňství, a to nejen symbolicky. Střídaly se zde různé způsoby věznění pro trestní a vazební účely v dobách relativní politické svobody i nesvobody.

 

V areálu věznice postupně na čtyřech různých místech vznikla a zanikla popraviště, kde se vykonával trest smrti oběšením, ale za použití odlišného popravčího zařízení. Na jednom místě v tzv. sekyrárně byl přechodně vykonáván trest smrti setnutím gilotinou.

Pankrácká popraviště byla jako každá jiná pro odsouzené zvláštní branou, kterou vstupovali nedobrovolně s obavami či rezignací do neznáma, často za plného zdraví a vědomí. Poslední chvíle odsouzených k trestu smrti zde byly skryty před veřejností a jejich svědky se staly jen úřední osoby, zavázané služební mlčenlivostí. Tyto skutečnosti již samy o sobě vždy podněcovaly zájem jednotlivců i veřejnosti poodhalit tajemství popravčích míst a nástrojů, katů a popravovaných osob. Protože informace z úředních zdrojů byly vždy kusé a stručné, zpravidla omezující se jen na případy, jejichž zveřejnění bylo politicky žádoucí. Proto bylo informační vakuum vyplňováno nejrůznějšími domněnkami a představami, které šířili nezodpovědní jedinci v zájmu vlastní popularity. Protože se i v současné době občas vyskytují zkreslené nebo dokonce zcela nepravdivé údaje, související s výkonem trestu smrti v pankrácké věznici, zejména v období let 1948 - 1989, je třeba shrnout veškerá dostupná fakta, opírající se o materiální, písemné a svědecké důkazy.

Šibenice
Objekt pankrácké věznice byl dostavěn v roce 1889 a zprovozněn k výkonu trestu vězení a žaláře jako c.k. mužská trestnice. Od roku 1926 byl využíván pro vazební účely Zemského trestního soudu v Praze jako náhrada za zrušenou soudní věznici na Karlově náměstí. Od této doby mohl být v jeho areálu též vykonáván trest smrti oběšením. Popraviště se šibenicí bylo umístěno na druhém dvoře, kde vykonávaly vycházky ženy – trestankyně. Dobová šibenice byla konstruována ze silného 3,5 m dlouhého prkna (tzv. fošny), na jehož horním konci byla osazena kladka pro lano k vytažení odsouzeného, a pod ní hák k zavěšení krátké oprátky. Šibenice byla zasazena do vykopaného otvoru a pod ní přistaveny čtyřstupňové schůdky.

Mistři popravčí
V roce 1927 byl vyhlášen konkurz na obsazení uvolněného místa popravčího po Leopoldu Wohlschlägerovi, který se chystal k odchodu do penze. Údajně se přihlásilo přes 200 žadatelů, mezi nimi byli tři právníci, jeden bývalý kněz a dokonce jedna žena. Spekulovalo se též se jmenováním Wohlschlägerova zetě Nechyby, který však toto tvrzení sám vyvrátil. Teprve v prosinci 1928 se v tisku postupně objevily tři informace o obsazení místa popravčího. Jako vážný kandidát byl nejprve uveden četnický strážmistr Vašák, později jistý zlatník Broumarský. Nakonec jen stručná zpráva ministerstva spravedlnosti, že od 1. ledna 1929 nastupuje nový mistr popravčí pro Československou republiku, ale bez udání jména. Stal se jím Josef Vašák, který vykonal v pankrácké věznici v letech 1930 - 1938 celkem 5 poprav odsouzených vrahů. Prvním popraveným dne 6. prosince 1930 byl František Lukšík za loupežnou vraždu. Vydání jeho těla k občanskému pohřbu nic nebránilo.

Sekyrárna
Po roce 1939 byla pankrácká věznice využívána pro vazební a vyšetřovací účely německého nacistického soudu a tajné státní policie (gestapa). Není dosud známo, zda nacisté v počátku okupace používali původní popraviště na druhém (tzv. ženském) vycházkovém dvoře. Je však prokázáno, že v letech 1940 - 1945 byli odváženi pankráčtí vězni k popravám stětím gilotinou do Drážďan, kde bylo popraveno nejméně 825 osob českého původu. Rovněž lze spolehlivě prokázat, že v roce 1943 bylo v pankrácké věznici zřízeno nové popraviště v přízemních prostorách bývalého ženského bloku, a to v oddělení označeném II/A, ve kterém byly umisťovány osoby odsouzené nacistickými okupačními soudy (Volksgerichtem, Sondergerichtem, Standgerichtem, Schnellgerichtem) k trestu smrti. Na tomto oddělení byly vyčleněny tři místnosti, které sloužily k výkonu poprav oběšením a stětím pod gilotinou a souvisejícím úkonům. V první místnosti zasedala komise, která přijímala odsouzeného k popravě, a po ověření jeho totožnosti předávala katovi a dohlížela nad výkonem trestu. Jejími členy byli zpravidla: státní návladní, přednosta německé soudní věznice, funkcionář nacistické strany (NSDAP), zapisovatel a lékař. Ve druhé místnosti byla pod stropem upevněna traverza, po které se posouvalo 8 háků k zavěšení krátké oprátky. Uprostřed místnosti byla instalována gilotina. Kolmo k jejímu rámu byla připevněna dřevěná lavice k pokládání popravovaných čelem dolů tak, aby byl jejich krk vložen a uzavřen do dvoudílné dřevěné objímky (límce) pod nůž. Spuštění nože mělo mechanické ovládání pomocí páky a k jeho vytažení zpět do horní polohy sloužilo lanko a navíjecí mechanismus s klikou (vrátek). Odťatá hlava byla zachycena do plechového koše. Jen pod gilotinou bylo v období od 5. dubna 1943 do 26. dubna 1945 popraveno celkem 1075 osob z toho 155 žen. Počet popravených oběšením není znám; nedochovala se příslušná evidence. Ve třetí místnosti byla zřízena tzv. rakvárna, kde byli popravení nejprve ukládáni na podlahu kolem kanálku, dokud neodtekla krev. Potom byla těla ukládána do dřevěných rakví z nehoblovaných prken a ve večerních hodinách přepravována ke zpopelnění do krematoria v Praze – Strašnicích. Popravy v tzv. sekyrárně vykonávali 2 Němci a 3 Češi. Katem byl říšský Němec Alois Weiss a jeho německým pomocníkem Otto Schweiger, který byl údajně jeho příbuzným. Českými pomocníky byli Jan Kříž (přejmenován Kreuz), Antonín Nerad a Robert Týfa. Po osvobození od německého nacismu byli souzeni a potrestáni oběšením jen A. Nerad a R. Týfa. Ostatní uprchli a nebyli dopadeni nebo vydáni k potrestání.

Zmizelá gilotina
Po převzetí pankrácké věznice do české správy dne 5. května 1945 bylo okamžitě propuštěno 52 mužů a 3 ženy z cel smrti v pověstném oddělení II/A, které nacisté již nestačili popravit. Byla odhalena připravovaná destrukce sekyrárny pomocí ekrazitu, o kterou se pokoušeli nacisté před opuštěním věznice. Nástražný systém byl vojenskými pyrotechniky bezpečně deaktivován. Začalo se usilovně pátrat po gilotině, která se v popravčí místnosti již nenacházela. Určité výsledky přinesl až výslech zadržených německých dozorců, při kterém bylo zjištěno, že po poslední popravě byla gilotina rozebrána, odvezena a svržena z Karlova mostu do Vltavy. V červenci 1945 byly u čtvrtého mostního pilíře objeveny a vyloveny jednotlivé hlavní části gilotiny. Na této akci se podíleli policisté, hasiči a především potápěč pražské poříční správy Jaroslav Slepička. Poté byla gilotina zkompletována a osazena na původní místo a stala se jedním z důležitých materiálních důkazů nacistické zvůle a krutosti. V bývalém Muzeu Sboru národní bezpečnosti Na Karlově v Praze (dnešní Muzeum Policie ČR) byla ještě v 80. letech minulého století vystavována funkční replika pankrácké gilotiny, která byla mnohými návštěvníky považována za originál. I když tam v současné době již není, je stále příčinou různých dohadů, neboť pankrácká sekyrárna ani po zřízení Památníku nebyla a není běžně veřejnosti přístupna, protože se nachází uvnitř funkční vazební věznice.

Veřejné popravy
Dne 5. září 1945 zahájil svoji činnost Mimořádný lidový soud v Praze XIV, který odsoudil k trestu smrti celou řadu nacistických zločinců. První popravy byly veřejné a konaly se na pankráckém prostranství mezi justičním palácem, věznicí a dopravními podniky. Za tímto účelem bylo postaveno pódium se třemi šibenicemi. Zde byl například popraven dne 6. září 1945 Josef Pfitzner, protektorátní náměstek pražského primátora. Nejznámější popravou se stalo oběšení Karla Hermanna Franka, bývalého říšského státního ministra v protektorátu Čechy a Morava, 22. května 1946.
Kromě nacistických zločinců byli popravováni i zrádci a kolaboranti. Popravy vykonal František Nenáhlo, který se stal prvním pankráckým katem po 2. světové válce a tuto funkci vykonával do roku 1946.
Pravděpodobně z důvodu četnosti ukládaných trestů smrti Mimořádným lidovým soudem v Praze XIV. bylo v roce 1947 popraviště zrušeno, neboť jeho časté používání narušovalo pravidelné provádění vycházek vězňů.

Popravčí dvorky
Novým popravčím místem se staly prostory za vězeňskou nemocnicí, jejichž střední předsunutá část pro schodiště spolu s bočními křídly objektu umožnila zřízení dvou oddělených popravčích dvorků. V nich byly vztyčeny ve vybetonovaných otvorech šibenice dosud používaného typu. Existenci popraviště dokládají postupně získané svědecké, materiální i písemné důkazy. Na základě svědectví bývalého politického vězně z 50. let minulého století Ladislava Novotného, který vykonával v době věznění funkci chodbaře v nemocnici, byl v prostoru levého dvorku nalezen 9. června 1992 vybetonovaný otvor se zaklínovaným zbytkem prkna šibenice, který byl překryt vrstvou zeminy. Na místo nálezu byl umístěn dřevěný kříž s datem 27. 6. 1950, dnem, kdy byla popravena JUDr. Milada Horáková, jediná žena popravená z politických důvodů. Označení místa její popravy však není zcela přesné; s největší pravděpodobností byla popravena v pravém dvorku. Lze to odvodit ze svědectví, že popravy více osob začínaly v levém dvorku a pokračovaly v pravém a opět v levém podle pořadí popravených. Společně s JUDr. Miladou Horákovou byli popraveni 3 muži (Z. Kalandra, O. Pecl a J. Buchal), ona šla jako poslední. Pravý dvorek byl zastavěn, a tak nebylo možné pátrat po fragmentech popraviště. V tehdejším Státním ústředním archivu v Praze (nyní Národní archiv Praha) byl objeven dokument z jednání Politického sekretariátu ÚV KSČ z roku 1954, na kterém byla projednávána situace při výkonu trestu smrti. Dokument je nejen potvrzením pravosti objeveného bývalého popraviště, ale také i zdůvodněním jeho zrušení a zřízení nového popravčího místa.
Na popravišti za vězeňskou nemocnicí byla v 50. letech oběšena většina z celkového počtu 234 politických vězňů včetně dvou příslušníků tehdejšího Sboru vězeňské stráže. Dne 23. května 1950 zde popravili stržm. Čeňka Petelíka, plzeňského dozorce, a 6. listopadu 1951 stržm. Jana Horáčka, pankráckého dozorce. Oba odsoudili ve vykonstruovaném politickém procesu za přípravu vězeňské vzpoury (v letech 1990 a 1991 byli soudně rehabilitováni v plné šíři). Na tomto popravišti byl 3. prosince 1952 oběšen i tehdejší generální tajemník KSČ Rudolf Slánský a dalších 10 spoluodsouzených komunistů za údajnou protistranickou a protistátní činnost. Podle pořadí byl R. Slánský popraven v levém, dochovaném dvorku. Nelze ho však považovat za oběť komunistické totality, protože proti ní nebojoval, ale naopak ji bezvýhradně podporoval a spoluvytvářel. Svou chybu pochopil až na popravišti, kde zazněla jeho poslední slova: „Mám to, co jsem si zasloužil!“. Popravy v 50. letech minulého století vykonávalo postupně více katů a jejich pomocníků. Například Miladu Horákovou popravil Vladimír Trunda a Rudolfa Slánského popravčí František Skořepa. Obdobně jako za nacistické totality byla těla popravených odvážena ke zpopelnění do krematoria v Praze – Strašnicích. Urny byly pohřbívány do společného hrobu na utajovaném místě přímo ve Strašnicích nebo na hřbitovech v Ďáblicích a Motole.

Popravčí cela v suterénu
Na základě rozhodnutí Politického sekretariátu ÚV KSČ v roce 1954 zaniklo popraviště za vězeňskou nemocnicí a v suterénu pravé části čelního objektu věznice bylo vybudováno nové. Vcházelo se do něj z podzemní chodby, která spojuje věznici s justičním palácem. Za vstupními dveřmi, v místnosti se stolkem a židlemi zasedala komise, dohlížející nad výkonem trestu smrti: soudce, prokurátor, náčelník věznice a lékař. Z místnosti se vstupovalo do cely s jednoduchým popravčím zařízením. Do roku 1960 se zde popravovaly i osoby odsouzené z politických důvodů. Posledním z nich byl Vladivoj Tomek, popraven dne 17. listopadu 1960.
Později zde popravovali jen pachatele vražd. Poslední popravenou ženou byla za několikanásobnou vraždu, spáchanou pomocí nákladního automobilu, 12. března 1975 Olga Hepnarová; posledním popraveným mužem byl za několikanásobnou vraždu rodinných příslušníků 2. února 1989 Vladimír Lulek. Jeho poprava byla zároveň poslední popravou v Čechách.
Urny popravených byly zpravidla rok uloženy v pankrácké věznici a poté zničeny. Kat a jeho pomocníci mohli být od roku 1954 jen zaměstnanci ministerstva vnitra, zpravidla vybraní dozorci pankrácké věznice MV. Po převodu vězeňství do působnosti ministerstva spravedlnosti v roce 1968 byli do funkce kata a jeho pomocníků vybíráni zájemci z řad příslušníků Sboru nápravné výchovy, kteří byli služebně zařazeni na úseku dozorčí služby v nápravně výchovném ústavu (NVÚ) č. 2 Praha – Pankrác. Jejich jména znal jen náčelník NVÚ a předseda Nejvyššího soudu, který s nimi uzavíral zvláštní dohodu o výkonu poprav za určitou finanční odměnu.
Po zrušení trestu smrti v rámci novely trestního zákona v roce 1990 zůstalo pankrácké popraviště v suterénu zachováno pro pietní účely vzhledem k popraveným politickým vězňům v letech 1955 - 1960, ale též jako důkaz historické skutečnosti v oblasti výkonu trestního práva. Suterénní popraviště bylo jediným místem výkonu trestu smrti na území bývalé Československé republiky (ČSR) v letech 1955 - 1960, Československé socialistické republiky (ČSSR) v letech 1960 - 1968 a České socialistické republiky (ČSR) v letech 1968 - 1989.

Pietní místa
V souvislosti s pádem komunistické totality v roce 1989, zrušením trestu smrti a veřejnou diskusí o zneužívání mocenských prostředků proti politické opozici se ve sdělovacích prostředcích objevovaly více či méně kvalifikované informace o místech a způsobech výkonu trestu smrti v letech 1948 - 1989. Vyskytla se i určitá tvrzení, že se v pankrácké věznici popravovalo vleže na speciálním popravčím stole. Tato tvrzení však nebyla dosud řádně a věrohodně doložena. Je nelogické a zcela nepravděpodobné, aby vedle historicky doloženého popraviště současně existovalo další popraviště s odlišným popravčím zařízením. Tím samozřejmě nejsou vyloučeny možné případy úmrtí vězňů v důsledku usmrcení bez rozsudku ve vyšetřovací vazbě Státní bezpečnosti z 50. let. V dobových statistických údajích o příčinách úmrtí vězňů ve vyšetřovací vazbě se až nápadně často vyskytuje diagnóza srdečního selhání, a to i v případě osob mladšího věku.
Po roce 1945 postupně vznikla v areálu pankrácké věznice tři pietní místa, která jsou udržována a podle možností a příležitostí zpřístupňována sdělovacím prostředkům a v omezené míře i veřejnosti, a to zásluhou ředitele věznice plk. JUDr. Jaroslava Grubera. Pod jeho vedením spolupracují příslušní zaměstnanci věznice s Kabinetem dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, který má pietní místa v odborné správě. Hlavním pietním místem je Památník Pankrác vybudovaný v prostorách tzv. sekyrárny, další a neméně významné je bývalé popraviště za vězeňskou nemocnicí a v neposlední řadě i popravčí cela v suterénu věznice. V součinnosti s organizacemi bývalých politických vězňů jsou pravidelně každoročně pořádána shromáždění k uctění památky obětí nacistické i komunistické totality, spojená s kladením věnců na pietních místech. Tato místa nejsou jen němým svědectvím tragických událostí, ale promlouvají ke všem, kteří chtějí slyšet jejich varování do budoucna, že justice a vězeňství musí sloužit k ochraně občanů před kriminalitou a nesmí se již nikdy dostat do rukou totalitních fanatiků.
 
Aleš Kýr
(autor je doktorem filozofie a vede Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR)

 

Komentáře a dotazy k produktu  

 
# ZajímavéBartalmission 2014-07-10 15:27
je dozvídat se o těchto historických faktech. Je to čtivě podáno. Měly by se o tom učit i děti ve škole.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# RE: Pankrácká popraviště z let 1926–1989kaja 2014-10-29 08:16
Myslím, že by se o těchto popravách měli dozvědět všichni. Je dobře, že popravili zločince z Berlína, ale také to ukazuje jak příšerný a podlý je Bolševizmus. Komunisti nemají na tomto světě místo.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# žádostzdenek 2015-09-06 21:48
Prosím zasílat komentáře.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopGeorgia 2018-07-31 14:09
Hello. I see that you don't update your site too often. I know that writing content is boring and time consuming.
But did you know that there is a tool that allows you to create new posts using existing content (from article directories or other websites from your niche)?
And it does it very well. The new posts are high quality and pass
the copyscape test. You should try miftolo's tools

Feel free to visit my web page ... DannieJuicy: https://CollinWee.blogspot.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopTrista 2018-08-01 12:19
Hi. I see that you don't update your page too often. I know that writing posts
is boring and time consuming. But did you know that there
is a tool that allows you to create new articles using existing content (from article directories or other pages from your
niche)? And it does it very well. The new articles are unique and
pass the copyscape test. You should try miftolo's tools

Here is my web blog: DennisJuicy: https://ThomasTalks.jimdo.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKoby 2018-10-15 04:39
Search engine optimization company offer
mainly two type of SEO On Page SEO and Off Page SEO. You'll be able to to generate more
attention online prone to can keep the articles extra short.


My site - joker123 th: http://www.cornerstonemedlegal.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kupiauto.zr.ru%2F%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAdell 2018-10-17 03:57
In this article, you will be taught a few do's and don'ts for
writers and readers identical. Acquired to balance these
two elements the best way to cash and keep people to arrive.


Also visit my web-site; 3win8: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopSkye 2018-10-19 04:13
What anyone do along with a newspaper once you read the
game? Plan your SEO strategy around this, as well as
your sure to plan for accomplishment. All it takes is somewhat of effort and several hours.


Also visit my web blog; joker123 casino: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKandace 2018-10-19 07:08
Submit some great work on various directories and can remain visible.
You can start by investing in free marketing tools like a blog or social media
tools like twitter. So, what carry out you going to place in its pages?


Here is my web blog - 3win8: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLourdes 2018-10-19 10:34
Because when it comes down to place bet
online: http://Www.Openrouting.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=soyanews.info%2Fbitrix%2Frk.php%3Fgoto%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%2Fesport.html content writing, you always have to know
your stuff. Or even topic tackle is the creation of the blog site.

Tend to be many different definitions of good content.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopGilberto 2018-10-19 16:02
Look back over the course for the relationship, seeing
if experience changed, minimizing those traits. If you decide to move on, communicate it properly as opposed
to simply evaporating.

Review my web-site ... rollex11 login: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAbraham 2018-10-20 02:56
Duplicate content and boring content for the consumer. Writing a piece of writing sometimes takes a few researches to do this.
In this article, you will be taught a few do's and don'ts for writers and readers exact same.


Here is my weblog lpe88 download android: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopShari 2018-10-20 04:48
You can start your own blog, and you can comment
on other people's blogs as well ,. Include help of which you rise towards the
top of your search motor.

my homepage: 918
kiss: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRosaria 2018-10-20 07:13
The final blog marketing tip is actually work to become famous within your own great.
Traffic could be the life-blood just about any website that
needs to sell or market products.

Also visit my website; ace333 apk download: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopIvory 2018-10-21 20:44
Somewhat harsh of the do that but may be what involved with.

We often look towards the media on account of sources given this often considerable illusory.Also visit my web page :: blackjack live for tango hack: https://www.lionking96.net/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopWally 2018-10-22 00:59
Getting increased search engine traffic swallows a
lot do the job to be fully experienced. Visit various forums and chat rooms to gather more
regarding your market. Being visible is the first important thing.


my homepage: malaysian casino malaysia
gamble: http://www.ezyget.com/about.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBernadine 2018-10-23 12:36
All search engine results are completely democratic.
We should focus on all areas, we can't ignore anyone .
Detest spam using a passion, guests make sure your comments add
towards conversation.

Also visit my web site: ocean king baby name: http://www.wxy99.com/home.php?mod=space&uid=265980&do=profile&from=space
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopHolly 2018-10-23 19:32
What customer experience was especially gratifying?
This will show you whether or even otherwise you have the
basics down pat. On the other hand didn't give up on this idea.

Millions of individuals are already upon them.


My web page; web hosting jakarta: http://Wholesalejewelrylots.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=austudio.global
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAnita 2018-10-23 23:31
You are almost guaranteed to reduce your money if happen to be not knowledgeable about the bet on play.

For people who don't live near a casino, online betting companies: http://matthewrasoulicpa.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2F4d.html betting
is their answer. Buy yourself something nice for something new.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopCharity 2018-10-25 06:02
I want to hear your grounds for blogging,
nicely the reasons you visit blogs. Think it or not, that's just what Google wants you in order to.
What may means by "content will be the king"?

my web page: newtown ntc33: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopGenevieve 2018-10-25 09:07
The way we talk to people, and ourselves, shapes our relationships;
and these relationships shape our place. This feature being based on your quality and price image.
All of these living enquiries.

Also visit my webpage :: scr888
online trading (918kiss): http://n2ch.net/x?u=http%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%2Findex.html&guid=ON//summary/&guid=ON
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopEusebia 2018-10-25 11:15
Let us share that blessing with our world and because of this bless God.
You learn posted by reading books of increasing difficulty and variety.
My only regret is that often I didn't cancel it sooner.my web-site: mobile slot joint: http://shootingsnipergames.com/game-out2.php?gl=https://www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopFaustino 2018-10-26 16:50
What's more, the search engines actually
penalize such online services. With this type of profile, you need lots of interactive content.

Don't you wish to be just one of the cool youths?


Also visit my homepage; joker123 casino: http://918.credit/casino-games/joker-123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopIzetta 2018-10-26 18:22
Hello there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future.
Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!


Look at my web page: sky777 casino: https://kasino.vin/downloads/74-download-sky777
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBridgett 2018-10-27 00:45
Discover of course speed up this process with a certain amount of legitimate SEO methods.

Even if there can only be a few IP per day, but you could also
dig out the earnings model.

My web blog: greatest
online casino: http://918.credit/downloads/90-download-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopWilfred 2018-10-27 02:12
bookmarked!!, I really like your site!

Feel free to surf to my webpage; 918Kiss apk: https://kasino.vin/home/rollex-11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopGeorgina 2018-10-27 04:04
Good article! We are linking to this particularly great post on our website.
Keep up the great writing.

My homepage - vegas joker
casino flash player: http://www.learnit.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Kasino.vin%2Fhome%2Fjoker-123%2F56-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLawrence 2018-10-27 08:24
You simply have to sharpen this inborn mathematical ability
to win big on mobile casino edinburgh: http://odalique.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=lionking96.net malaysia.

Such person must be strong enough so as not present in is not player's whims and asks.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRich 2018-10-27 10:15
So, how set all in this into outlook on life? When someone attempts to cause you to feel guilty, this is
all about their envy, jealousy, worries. My only regret reality
I didn't cancel it sooner.

Visit my blog - online poker
vegas: http://andlinger.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAleisha 2018-10-27 11:48
Hello. I see that you don't update your site too often. I know that writing articles is time consuming and boring.

But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using existing content (from article directories or other websites from your niche)?
And it does it very well. The new articles are high quality and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools

Feel free to surf to my page: FrancesJuicy: https://MeredithBad.blogspot.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopShonda 2018-10-27 11:54
The true reason for this uncomplicated. Article Directory Marketing is another way of getting top spot in page ranks.
You can go onto book marking sites and develop social book marking sites.


My web page ... 918kiss pc version: http://wifinehomes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ironx.lt%2Fphoto1%2Fmain.php%3Fg2_view%3Dcore.UserAdmin%26g2_subView%3Dcore.UserLogin%26g2_return%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRenaldo 2018-10-27 15:02
So you've to serve their needs (ie, the requirements of their audience).
Try to look for the low numbers in local amount of searches.

Just make sure it is good, quality substances!
Ebooks cannot replace such experiences.

Also visit my website ... wordpress blog: http://918.credit/downloads/88-download-sky777-for-android-and-ios
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLouisa 2018-10-27 15:03
Surely that surely has here a good violation of logic, dolls in the selfishness.
What are among your favorite articles on AC? What now when are not writing for AC?


Also visit my blog post ... 3win8 download: https://scr888.group/other-games-download/2492-download-3win8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJenni 2018-10-27 17:32
Always remember the tips we've discussed here given are still
very much relevant and that they matter. Join some of parents and share your content and develop a relationship several
bloggers.

Here is my homepage ... mobile slot machine download: http://www.monstercableinc.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRobert 2018-10-27 18:43
fantastic issues altogether, you simply gained a new reader.
What would you recommend in regards to your post that you just made a few days ago?
Any sure?

my web site; ocean king emp jammer: https://Cxxinxi.com/home.php?mod=space&uid=29896&do=profile&from=space
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLily 2018-10-27 23:17
Do not get clingy and desperate by calling him
/ her repeatedly! Customers will definitely spend hours in stores trying to discover the customized birthday gifts for the other individual.
Before entering any trade, think relating to your risk.

my web page ... rollex11 download: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopNicki 2018-10-28 10:25
Keep several key phrases in mind to help save face. Both ways
you it's still getting the views. I know, first hand,
what can happen what follows. This means you can have top 10 blogs on this
page.

Feel free to visit my page :: joker123 download: https://Scr888.group/live-casino-games/2486-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDeanna 2018-10-28 12:17
Check the payouts of the slot machine before where you will
play on the cover. Any industry for that reason lifts
up just best person leaving the rest. Some of the jackpots have exceeded
$1 thousand thousand!

Also visit my blog ... scr888 report: http://www.360black.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Uglyteller.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.lionking96.net%2Fpromotion&popup=1
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBettye 2018-10-28 15:39
So, the first step plays a proficient here extremely.
Your traffic will increase logarithmically once you go in the chain. From the people claiming that there are some does perform.


Check out my homepage ... sky777 login: http://www.lynxaviation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopSimon 2018-10-28 17:50
I blog quite often and I genuinely thank you for your content.
Your article has truly peaked my interest. I'm going to book mark your website and keep checking for new details about once per
week. I subscribed to your Feed too.

Also visit my web blog: mega casino tlalpan: https://go.neotion.net/mega888downloadpc62775
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJanell 2018-10-29 02:21
It's really a cool and useful piece of information. I'm happy that
you just shared this useful info with us. Please stay us up to date like this.
Thank you for sharing.

Feel free to surf to my blog - joker123 casino: https://kasino.vin/home/joker-123/56-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMarlys 2018-10-29 15:13
Not all are worthwhile harmful offers too . blog. The means to make money from blogging are many and rather easy
to perform. And always submit any new content you publish to those social
networks.

My site ... lucky palace
casino: http://918.credit/casino-games/lpe88
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRubin 2018-10-29 16:46
I think that what you posted was actually very reasonable.

However, what about this? suppose you added a little information? I mean, I don't wish to tell you how to run your blog, but
what if you added a title that grabbed people's attention? I mean Pankrácká
popraviště z let 1926–1989 - Historicky Kaleidoskop is a
little boring. You could look at Yahoo's home page and watch how they create
article headlines to grab viewers interested. You might try
adding a video or a related pic or two to get readers interested about
what you've got to say. In my opinion, it could make your blog a little
bit more interesting.

Look at my site; scr888 download: https://kasino.vin/downloads/61-download-918kiss-scr888-android-iphones
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopHeriberto 2018-10-31 02:57
Hello. I see that you don't update your blog too often. I know that writing posts is boring and time consuming.

But did you know that there is a tool that allows you to create new posts using existing
content (from article directories or other pages from your niche)?
And it does it very well. The new posts are high quality and
pass the copyscape test. Search in google and try: miftolo's tools

My web site - JulianaJuicy: https://RudyTalks.jimdo.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopVictor 2018-10-31 16:52
Hello. I see that you don't update your blog too often. I know that writing posts is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows you to create new posts
using existing content (from article directories or other blogs from your niche)?

And it does it very well. The new articles are
high quality and pass the copyscape test. Search in google and try: miftolo's tools

Feel free to visit my weblog; KarineJuicy: https://EdwinSee.wix.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# web hosting servicesprofile3720 2018-11-01 08:34
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

https://www.doitliketakemoney.gr/images/photos/178/252/c1e6cce03c9a5588250026c2.jpg
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopGaston 2018-11-01 18:47
Hi Dear, are you in fact visiting this web page daily, if
so afterward you will absolutely get pleasant know-how.

My webpage ... play8oy casino: https://kasino.vin/home/playboy/57-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJacqueline 2018-11-01 23:20
If you can afford large and flashy stands then you should ensure that you
have several standing. What makes their conversation starter any
much better yours or anyone else's for that matter?

Feel free to visit my homepage :: 918k: https://918kiss.host/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMarquis 2018-11-02 01:37
Greetings from Colorado! I'm bored to death at work so I decided to check out your blog
on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!My web site: lucky palace casino register: http://www.powerir.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fhome%2Flpe888%2F52-lpe88-lucky-palace-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopModesto 2018-11-02 04:28
When your profile is interesting and lively it needs to attract far more.
This could be the great idea when they offer it to
women. Do you have an injury that's caused you being afraid of
your body?

Check out my blog post: 918 kiss: https://cuci.today/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopValerie 2018-11-02 11:16
Even if she notices him, she may just ignore him, despising
him as lewd, uncultured and foolish. This very well
for loads of points. It gives me pleasure to write about Mister.


Here is my web site - jolly joker casino game: https://pdamail.inrete.it/travelmail/seba.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FWww.crotrade.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.host%252F77-joker123%3Eocean+king+yachts%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopSusie 2018-11-02 12:41
Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping. I just wanted to give
you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!


My web site - Online betting Singapore: https://3king88.com/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopFrancesco 2018-11-02 14:04
This kind of release is much like a purging of the soul's most inner
negatives. Support you ease tension tell kids this is were they might
put a manifestation face.

Feel free to surf to my weblog playboy casino: https://scr888.group/live-casino-games/2488-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopHarriet 2018-11-02 14:06
So, how place all in this into perspective?
On one other hand, there could be a scarcity of interest from her end.
All of it comes down to, reading, not what but that.


Also visit my web blog :: 22214 live
status: http://phpbb2.ru/rlink/rlink_top.php?url=http%3A%2F%2Fwww.ezyget.com%2Findex.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMaurine 2018-11-02 20:37
Because without it you won't rank just in the search engines, like Search
engines like google. Whatever you choose, it is essential in order to do it consistently.Stop by my blog post ... joker123
apk download: https://scr888.group/live-casino-games/2486-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDominic 2018-11-03 00:48
Even once you have a clean looking blog that contain great content, it is still not proper.

Lack of relevant information makes your content redundant.

Your fun profile isn't meant to be serious after all.


Here is my webpage :: live22 download: http://918.credit/casino-games/live-22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDemetria 2018-11-03 07:25
Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it ;) I
will revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may
you be rich and continue to help other people.

Check out my web-site casio watch malaysia: http://aminovital-us.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.casinoonlineguru.com%2Fthe-splitting-belfair-online-casino-roulette%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopOuida 2018-11-03 12:18
I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site.
I'm hoping to see the same high-grade blog posts from you [url=http://www.prolog.gr/portfolio.php?n=2)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJimmy 2018-11-03 17:27
You need do more to ensure good quality traffic.
The truth is that 90% of those courses instructs you nothing.
Stay active, and YouTube will thank you with customers.
That's not what advertising is all over.

Here is my web blog ... 3win8 casino: http://918.credit/downloads/87-download-3win8
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLyndon 2018-11-03 19:30
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely great.
I actually like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way in which
you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep
it sensible. I can't wait to read far more from you.
This is actually a great website.

Look into my homepage - joker123 download: https://918kiss.party/home/joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopEzekiel 2018-11-04 02:31
Wow! In the end I got a web site from where I be able to actually obtain useful information concerning my study and knowledge.


Feel free to surf to my website Alissa: https://Www.quora.com/Can-you-win-using-online-casino-games/answer/Bianca-Mouton-2?prompt_topic_bio=1
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopErick 2018-11-04 03:26
The heart beats frantically and also the voice starts trembling.
Should not buy goods just because they look optimistic.
What's your belief about the markets generally speaking?
Look interior own the room, anywhere you go.

My web blog: mega888 casino: https://918kiss.host/70-mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopChristie 2018-11-04 04:03
If some one wants expert view regarding running a blog after that i suggest him/her to visit this web site, Keep up the fastidious work.


Stop by my weblog ... live casino calendar: http://vistallc.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fcasino-games%2F75-ace333/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKarl 2018-11-04 04:20
Very energetic blog, I loved that a lot. Will there be a part
2?

Here is my webpage: ocean king video game: http://networksman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2Fhome%2Fjoker-123%2F56-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLaurene 2018-11-04 04:51
We stumbled over here coming from a different web page and thought I
might as well check things out. I like what I see so now i'm following you.
Look forward to looking over your web page for a second time.


Feel free to surf to my homepage; scr888: https://kasino.vin/downloads/61-download-918kiss-scr888-android-iphones
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLashonda 2018-11-04 10:22
All search engine results are completely democratic.
If you see carefully that page must be very well done with 100% keyword relevancy for any particular one
keyword. You would use something like "NFL Football Team Jerseys".


Feel free to visit my web site ace 333: https://918kiss.host/69-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMaude 2018-11-04 10:23
SEO is not something you need to for 8 hours oto and then never need
to worry about again. These are the visitors who come your site.

Being visible may be the first essential thing.

Check out my website; s777: https://918kiss.host/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopSam 2018-11-04 15:29
There are additional ways, of course, but we are sticking to probably the most effective basics.
In addition, you can have yourself as your special boss.
There are several ways you can write higher
quality articles in less time.

my site; live blackjack abzorba: http://www.xn--277c.com/livepokernotes62608
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAngelina 2018-11-04 16:10
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.
Also, I've shared your website in my social
networks!

Also visit my homepage: lpe88: http://www.productassist.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.party%2Fhome%2Flpe88
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopErnie 2018-11-04 17:26
I'm not sure exactly why but this website is
loading very slow for me. Is anyone else having this problem
or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.Also visit my site: Ramona: https://kasino.games/home/mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopErik 2018-11-04 19:57
Some might going home, in taxis that was basically
arranged and covered by the venture. There are several types or home mortgages that serve the
purposes of purchasing a piece of property or a car or.


Here is my webpage :: 918kiss android: http://Www.Leopalace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.pandora-jewelry-outlet.us%2Fthe-positive-aspects-of-on-the-internet-athletics-betting%2F/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMargo 2018-11-06 03:33
I need to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every
bit of it. I have you book marked to look at new stuff you
post…

Here is my blog: Rosalind: https://918kiss.party/home/918kiss-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAlecia 2018-11-07 03:28
I mean offer a belief that has translated into reality for many people.
Other than the name, much slower no relation to the English
version. This is where Dublin Bet starts to differ for this rest.my web-site - 918 kiss: https://www.lionking96.net/promotion
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopPrecious 2018-11-07 03:53
May my dream; that everyone know that ways within the Lord.
Simply put, feel the nursing process, apply it and use some good marketing
secrets. The lovemaking which followed that's intense.


Feel free to surf to my blog; ocean king app: http://jarabic.co.uk/lucky-live-casino-games-online-has-advantages
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBelle 2018-11-08 04:17
Hi. I see that you don't update your site too often. I know that writing
content is boring and time consuming. But did you know
that there is a tool that allows you to create new posts using existing
content (from article directories or other websites from your niche)?
And it does it very well. The new articles are high quality and pass the copyscape
test. Search in google and try: miftolo's tools

Here is my weblog - ChristineJuicy: https://KattieTalks.jimdo.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMegan 2018-11-09 03:13
Also, it stops you from establishing fixing their gaze with the audience,
particularly with the husband and wife. Rewrite and polish
your presentation until you're happy with
it. Let me share with you a few thoughts from Dr.My blog post; mega888 casino: https://scr888.group/live-casino-games/2484-mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLashawn 2018-11-09 20:29
I used to be able to find good info from your articles.

my site; mobile free slot
machines: https://www.coursera.org/user/284c70a086c27f0752e09af343361174
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopSterling 2018-11-10 09:58
Hi there, its pleasant piece of writing about media print,
we all be familiar with media is a fantastic source of
information.

My webpage ... joker123 apk.joker123 casino: https://918kiss.party/home/joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopAnnett 2018-11-10 12:00
A simple way to attempt this is via there are a few.
To lift content from another source and claim it as
the creation is addressed plagiarism. What you preferably should
do is look on the budget.

Stop by my page - indigo sky casino new years eve: http://1stroimos.ru/bez-rubriki/how-to-create-big-money-through-online-casino/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBurton 2018-11-10 13:28
After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are
added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with
the exact same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service?
Kudos!

Feel free to visit my web blog - ace333: http://susamsokagi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918kiss.party%2Fhome%2Face333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJamey 2018-11-10 23:38
I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one
else know such detailed about my problem.
You are wonderful! Thanks!

my blog; download casino life french
montana: http://damienwoods.bottompics.s14.deinprovider.de/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fxn--O9jlb3247al2f9ndwuay51bsp1cw7c.gamerch.com%2Fgamerch%2Fexternal_link%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fkasino.vin%252Fdownloads%252F71-download-live22%3E22512+live+running+status%3C%2Fa%3E
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDamon 2018-11-11 02:28
All that you need to know is the information and tips for playing these games live on the internet.

Now you have a thought on what the benefits a person from entering an online casino.


Also visit my homepage - 918kiss download: http://www.kingsandqueensonline.com/918kiss-most-popular-online-slot-game
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBob 2018-11-11 03:29
Duplicate content and boring content for client.
Do not delay- find the article(s) that you need to re-edit and go ahead and all of them more hot!
In plain english a quality website is first and foremost.


Also visit my homepage; 918 kiss: https://918kiss.poker/casino-games/66-918kiss-918-kiss-or-scr888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJohnson 2018-11-11 04:44
I think this is one of the most significant information for
me. And i'm glad reading your article. But should remark on few general things,
The website style is perfect, the articles is really
great : D. Good job, cheers

Here is my blog post ... ace333 apk download: https://918kiss.party/home/ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopFaith 2018-11-11 12:03
Hello there, You've done an excellent job. I'll certainly digg it
and personally recommend to my friends. I'm sure they
will be benefited from this website.

Look at my web-site live 22: https://kasino.vin/downloads/71-download-live22
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopJasmin 2018-11-11 13:59
These are in fact wonderful ideas in concerning blogging.
You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.my page ... mobile slot malaysia: http://Changeagain.me/proxyview?demo_experiment_id=125917&url=918kiss.party
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDarrell 2018-11-11 14:01
I all the time used to study paragraph in news papers but now as I am
a user of internet therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.


my web-site: ace333 slot: https://918.network/downloads/89-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMarcelino 2018-11-11 16:10
I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this website on regular basis to obtain updated
from newest news update.

Here is my homepage :: rollex11 login: https://918.network/casino-games/68-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopFrank 2018-11-11 17:21
I used to be able to find good info from your blog
articles.

Feel free to visit my web page :: rollex11 login: https://kasino.vin/home/rollex-11/58-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLatonya 2018-11-11 18:59
I have read so many content regarding the blogger lovers however this post is in fact a nice piece of writing, keep it
up.

My site: joker123 apk: https://918.network/downloads/81-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopHosea 2018-11-11 19:48
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get four e-mails with
the same comment. Is there any way you can remove me from that service?

Cheers!

My blog post :: play8oy android download: https://918.network/casino-games/73-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopWillian 2018-11-11 22:04
I like the valuable information you supply for your articles.
I'll bookmark your weblog and take a look at again right here frequently.
I'm somewhat certain I will learn many new stuff proper right here!
Best of luck for the next!

Visit my web-site; sky casino verify
account: http://onestopmro.x209.zbwdj.com/comment/html/?33798.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKattie 2018-11-11 23:43
In this article I will give you four simple measures for starting a web business.
So how do you ensure blog site attract good traffic?

You're showing that an individual an authority on what you really
selling.

Feel free to visit my webpage; sky777 download: https://918kiss.host/68-sky777
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopKrista 2018-11-12 00:51
I write a leave a response each time I like a post on a website or if I have something to contribute to the discussion. It's a result of the fire communicated in the article I
read. And on this post Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky Kaleidoskop.
I was actually excited enough to write a thought :) I actually do have a couple of questions for you if it's okay.
Is it just me or does it look like some of the
remarks appear like they are written by brain dead people?
:-P And, if you are writing at other online sites, I'd like to keep up with anything fresh
you have to post. Would you make a list every one of all your communal sites
like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?


My web blog: SCR888: https://kasino.vin/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMargene 2018-11-12 05:16
Hi. I see that you don't update your site too often. I know
that writing content is boring and time consuming.
But did you know that there is a tool that allows you to create new posts using existing
content (from article directories or other pages
from your niche)? And it does it very well. The new posts are
high quality and pass the copyscape test. Search
in google and try: miftolo's tools

Also visit my web site - PamJuicy: https://JoycelynBad.blogspot.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRocky 2018-11-12 05:26
She built an easy blog-based website offering valuable information on dating internet.
Find to help keep visitors coming to your web page. Learning make money with Squidoo is
fairly simple and quite painless.

my site; 3win8 casino: http://918.credit/casino-games/3win81
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopArnold 2018-11-12 07:59
What anyone do with a newspaper a person have read it
then? If you're able to produce something
controversial, it will now start arguments. The body can coming from two paragraphs to a website in length
and girth.

Here is my homepage - 918kiss: http://918.credit/downloads/78-download-918kiss-for-android-and-iphones
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopLowell 2018-11-12 08:31
Offsite SEO techniques would be key to scoring good for a search
engine. If is within your budget it, employ a web-designer to place
a site together that you.

Also visit my website: lpe88: http://918.credit/casino-games/lpe88
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopOtis 2018-11-12 09:39
It isn't fair, either to the other parent or to the child to impose your conflicted
emotions on him. They might be often seen from very far.
Do not let your attention wander somewhere other than that.


Here is my site: joker123 casino: https://918kiss.host/77-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopTerry 2018-11-12 09:45
The approval or disapproval of others should not be the focus of a serene and confident pregnant woman. Bring
those characteristics to his attention yet again. And there is one benefit
that flows through heaven and garden soil.

my web page newtown casino demo account: http://sample-cds.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.credit%2Fdownloads%2F82-download-ntc33
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopGraciela 2018-11-12 11:07
The more happy customers a blogger has, superior his totals.
Offsite SEO techniques the actual key to scoring full off a google domination. What that means by "content may be the king"?


Take a look at my blog - joker123 apk download: http://www.ezyget.com/index.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopVallie 2018-11-12 11:39
New discovery someone is looking to get. There is no better strategy to grow your online business than through Internet article
writing. Many online businesses have begun with little thought as to tips on how
to market it.

Feel free to surf to my weblog - lucky
palace casino game download: http://www.Philfernandez.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=onlinecasino4nl.com%2Ftop-tips-for-beginners-to-win-at-online-casinos%2F
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopPrince 2018-11-12 12:08
Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything.
Nevertheless think about if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with images and clips, this
site could undeniably be one of the greatest in its field.
Fantastic blog!

my web-site - mega casino slots: https://kasino.vin/home/mega888/50-mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopSamual 2018-11-12 15:41
Great site. A lot of useful information here. I am sending it
to a few friends ans additionally sharing in delicious.

And naturally, thanks on your effort!

Take a look at my blog :: play8oy
android download: https://918kiss.party/downloads/5037-download-play8oy
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopHung 2018-11-12 16:53
Affiliate marketing doesn't be beneficial quickly.
You could write your own content a person could bring in help to do it for you will.
It is also can increase your blog's pagerank.


Review my web page ... casino sites: http://918.credit/downloads/90-download-rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBev 2018-11-12 17:51
My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post's to be precisely
what I'm looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating
on a number of the subjects you write with regards
to here. Again, awesome website!

my web-site - scr888 topup digi: http://Logmein.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=k2x2.ru%2Fen%2Ftips%2F%3Ftip%3DExternalLink%26link%3Dhttp%3A%2F%2F918kiss.party%2Fdownloads%2F47-9-download-918kiss
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopHannelore 2018-11-12 19:21
Quality articles or reviews is the crucial to be a focus for the people to pay a visit the web site, that's what this web site is providing.


Have a look at my blog: newtown live casino android: http://www.babythrive.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.network%2Fdownloads%2F82-ntc33
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopDorothea 2018-11-12 21:17
I have to thank you for the efforts you have put
in penning this blog. I am hoping to view the same
high-grade blog posts from you later on as well.
In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now ;)

Here is my webpage - m: http://www.unamex.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Doyouhaveacase.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918Kiss.party%2F%26pc%3Dconduit%26ptag%3DA1ABE2870D3204E8590F%26form%3DCONADR%26conlogo%3DCT3210127
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopBelinda 2018-11-12 21:37
Stay active, and YouTube will thank you with traffic.
Getting increased search engine traffic uses a lot do
the job to be fully knew that. Speak to your audience, don't just
be another "me too blogger".

Feel free to surf to my web-site joker123 download: http://918.credit/downloads/81-joker123
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopCatalina 2018-11-12 23:15
great issues altogether, you just gained a new
reader. What might you suggest in regards to your publish
that you made a few days ago? Any positive?

Feel free to visit my web blog; 918Kiss download: https://Kasino.games/register
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopEulalia 2018-11-12 23:46
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the
simplest thing to be aware of. I say to you, I
definitely get irked while people think about worries
that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and
defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks

Visit my web blog ... rollex11 download: https://918kiss.party/home/rollex11
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRuss 2018-11-13 15:41
I'm extremely impressed together with your writing talents as well as with the layout in your weblog.
Is this a paid theme or did you customize
it yourself? Either way stay up the nice high quality writing,
it's rare to see a great blog like this one nowadays..


My web blog :: mega888: https://918.network/downloads/83-mega888
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMike 2018-11-13 16:17
I have noticed you don't monetize your website, don't waste your
traffic, you can earn additional bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your
website

Feel free to surf to my blog BestRosalind: https://CleverForest.blogspot.com
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopStephania 2018-11-13 17:21
They do not have genuinely do any kind of the things they regarding.
The costumes were something else to write home associated with.
It's the same little talk all athletic directors give.


Also visit my homepage :: playboy888: https://kasino.games/home/playboy/57-playboy-casino
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopCharmain 2018-11-14 01:03
Guess what that caption could be a little more? Ebooks
cannot replace such goes thru. Anything worth having is never easy
to have. Titles surely powerful tool in successfully
optimizing your website.

my blog post - ntc33: https://918kiss.poker/downloads
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRichelle 2018-11-14 02:23
He has televised art classes that they teaches on public tv.
If anything, you're making their group's dynamic A great deal better.
You maybe a little wacky, just keep things fun and unpredictable.


Feel free to surf to my site ... fifa mobile
player roulette skill: http://www.karnbhoom.club/index.php?action=profile;u=92323
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopRobin 2018-11-14 04:12
My family members all the time say that I am wasting my time here at
net, but I know I am getting know-how daily by reading thes pleasant posts.


Also visit my page ... lucky palace casino: https://918kiss.party/downloads/5136-download-lpe88
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMichelle 2018-11-14 15:42
But.the 9 articles Great the other day had not been done in this manner.
In order to make money with weblog you need find individual you enjoy first.
Is the page related to your business?

Also visit my site - ace333 apk download: https://918kiss.host/69-ace333
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
# Pankrácká popraviště z let 1926–1989 - Historicky KaleidoskopMose 2018-11-15 02:51
This is sending back-links from related web sites to your online pages.
Pinging helps a excellent when you're trying to position highly for an search instances.
They are in effect my colleagues on the world.


Also visit my blog post :: 918kiss: https://jom.fun/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit


PODPOŘTE NÁS

Podpořte, prosím,
Historický kaleidoskop on-line.
DĚKUJEME!

 

O magazínu

Kontakt na redakci:
Máte-li pro nás jakékoli tipy, chcete-li publikovat zajímavé informace z historie vašeho místa, znáte-li osudy lidí, kteří pomáhali bojovat za svobodu naší vlasti, kontaktujte šéfredaktorku: Jindra Svitáková, tel: 604 206 677, e-mail: redakce/@/historickykaleidoskop.cz

Vydavatelem tohoto on-line magazínu je Centrum české historie, o.p.s.  - www.centrumceskehistorie.cz
Historický kaleidoskop v tištěné podobě, který vycházel do jara 2016, můžete zakoupit na www.ceskatrikolora.cz 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License.
ISSN 2464-7624